ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk U u
 u  -   ~ kogoś в когоси
ubawić  -  повеселити *, звеселити 
ubezpieczać  -  (а)секурувати
ubezpieczalnia  -  каса хворых
ubezpieczenie  -  (а)секурация
ubezpieczeniowy  -  (а)секурацийний
ubić  -  забити  -  
   ~ interes зробити інтерес, доґадати ся в справі інтересу
ubiec  -  выпередити
ubiegać  -  выпереджати,  ~ się старати ся
ubiegłoroczny  -  гвонишній, вл'онишній, тамторичний, прошл'оричний
ubiegły  -  прешл'ий, минул'ий 
ubierać  -  облікати
ubijać  -  збивати
ubikacja  -  выходок, wulg. срач
ubiór  -  облечыня, ноша, убраня
ubliżać  -  ображати
ubliżający  -  образливий
ubocze  -  сторона
ubocznie  -  побічні *
uboczny  -  побічний *
ubogi  -  бідний
ubolewać  -  уболівати ?
ubolewanie  -  уболіваня ?
ubożeć  -  бідніти
ubożyć  -  побіднювати, збіднювати
ubój  -  зариз
ubóstwiać  -  обожняти
ubóstwianie  -  обожняня
ubóstwo  -  біднист
ubóść  -  побости
ubrać  -  облечы
ubranie  -  облечыня, убраня
ubyć  -  убыти, одыйти, зменчати ся
ubytek  -  убыток, одхід, зменчаня
ubywać  -  убывати, зменчати, одходити
ucho  -  ухо
uchodzić  -  втікати, быти за когоси
uchodźca  -  втікач, еміґрант
uchodźstwo  -  втікацтво, * еміґрация
uchować  -  захранити
uchronić  -  вхоронити
uchwalać  -  постанавяти, ухваляти
uchwała  -  постанова, ухвал'а
uchwyt  -  ручка
uchybiać  -  охыбяти *
uchybienie  -  охыба *
uchylać  -  (кус або помаленкы) одхыляти
uciążliwość  -  обтяжнист *
uciążliwy  -  обтяжний *
uciecha  -  втіха
ucieczka  -  втеча *
uciekać  -  втікати
uciekinier  -  втікач
ucieleśniać  -  вопл'очати, втіл'увати *
ucieleśnienie  -  вопл'очыня, втіл'уваня *
ucierać  -  втерати
ucieszny  -  втішний
ucieszyć  -  втішыти
ucinać  -  втинати, вризувати
ucisk  -  притисканя, гніт
uciskać  -  притискати, гнітити * ?
uciszyć  -  втишыти
uciśniony  -  пригнічений *
uczciwość  -  чеснист, уцтивіст
uczciwy  -  чесний, уцтивий
uczelnia  -  выжша школ'а, навчальня 
uczennica  -  учениця
uczeń  -  ученик
uczepić  -  вчыпити
uczesanie  -  заческа, * зачесаня
uczestnictwo  -  участвуваня
uczestniczyć  -  участвувати
uczestnik  -  учас(т)ник
uczęszczać  -  ходити
uczoność  -  вченист
uczony  -  вчений
uczta  -  (велька / фест) гостина
ucztować  -  гостити ся (барз)
uczucie  -  чутя * ?
uczuciowość  -  чутливіст * ?
uczuciowy  -  чутливий * ?
uczulać  -  повражливяти *
uczyć  -  вчыти
uczynek  -  поступок
uczynność  -  присл'ужнист
uczynny  -  присл'ужний
udać  -  удати
udar  -  удар
udaremnić  -  вдаремнити, * знеможливити
udatny  -  вдатний
udawać  -  удавати
uderzać  -  вдаряти
uderzenie  -  вдариня
udo  -  выда, грубе тіл'о, нога в грубым тілі
udogodnić  -  облекшати
udogodnienie  -  облекшыня
udoskonalić  -  поліпшыти
udostępnić  -  сприступнити
udowodnić  -  довести
udręczenie  -  мука, * мучыня *
uduchowienie  -  вдухновіня
udusić  -  задусити
uduszenie  -  задушыня
udział  -  участ
udziałowiec  -  участар *
udzielać  -  давати, надавати
udzielenie  -  даня, наданя
udzielny  -  удільний, самодержний *
ufać  -  вірити, мати надію
ufność  -  віра, довіря
ufny  -  вірячий, довірний
uganiać  -  диганяти
uginać  -  згынати
ugłaskać  -  обдобрити
ugniatać  -  ґруцувати, пучыти
ugoda  -  угода, догварка *
ugodowy  -  згідливий
ugodzić  -  вдарити, трафити дачым
ugór  -  тл'ок
ugruntować  -  уґрунтувати, (в)зміцнити
ugryźć  -  вкусити
uiścić  -  запл'атити, дати належнист
ujadać  -  брехати
ujarzmić  -  зневолити,  вярмити взяти в ярмо,  
         привести до посл'уху, підпорядкувати
ujawnić  -  выявнити
ująć  -  взяти в руку, зімати
ujemnie  -  неґатывні, одъємні, жлі
ujemny  -  одъємний, неґатывний
ujeżdżać  -  присідлювати, * вчыти носити на сідл'і
ujęcie  -  взятя, зіманя, зменчаня, прихыліня си когоси,  
        ~ wody побераня воды
ujma  -  уйма ?
ujmować  -  брати, імати, зменчувати, прихыляти си дакого
ujmujący  -  внимаючий ?
ujrzeć  -  взрити
ujście  -  устя, впл'ыв
ujść  -  втечы, ~ bezkarnie минути без кары ujdzie дост нич
ukamienować  -  вкаменювати
ukartować  -  згварити ся * (против дакому)
ukartowany  -  згварений *
ukazywać  -  вказувати
ukąsić  -  вкусити
ukąszenie  -  вкушыня
układ  -  систем, догвар
układać  -  укл'адати, скл'адати, доґадувати ся, 
          ~ się do snu рыхтувати ся до спаня
układny  -  укл'адний
ukłon  -  покл'он
ukłonić się  -  покл'онити ся
ukłucie  -  вкол'отя
ukłuć  -  вкол'оти
ukochany  -  мил'ий, коханий
ukoić  -  втишыти, вспокоіти
ukojenie  -  втишыня, спокоіня
ukończenie  -  скінчыня
ukończyć  -  скінчыти
ukos  -  склес
ukośny  -  склесистий
ukradkiem  -  похыхму ?
Ukrainiec  -  Украінец
ukraiński  -  украіньскій
ukraść  -  вкрасти
ukręcić  -  вкрутити, одкрутити
ukrop  -  крип
ukrócić  -  вкоротити
ukrycie  -  скрытя
ukryty  -  скрытий
ukrywać  -  скрывати
ukształtować  -  сформувати
ukwiecić  -  оквітити
ul  -  улий
ulać  -  одляти кус(ьцьок)
ulatniać się  -  парувати
ulatywać  -  перхати, втікати
uleczalny  -  вылічальний
uleczyć  -  вылічыти
ulegać  -  піддавати ся *
uległość  -  піддавнист *
uległy  -  піддавний *
ulepszać  -  вліпшати * ?, поліпш(ув)ати
ulepszenie  -  вліпшыня * ?, поліпшыня
ulewny  -  зливний
ulga  -  полегота, знижка
ulgowy  -  знижковий
ulica  -  улиця
uliczka  -  уличка
ulicznica  -  уличниця
ulicznik  -  уличник
ulotka  -  летучка, летячка
ulotnić  -  выпарувати
ulotny  -  л'атво паруючий, коротко іс(т)нуючий, преминаючий, етерний
ultimatum  -  ультимат 
ultradźwięk  -  ультразвук
ultrafiolet  -  ультрафйолєт
ultramaryna  -  синка, ультрамарина
ulubieniec  -  улюб(л)енец
ulubiony  -  улюб(л)ений
ulżyć  -  полекшыти
ułamać  -  гвамати, вл'амати, зл'амати
ułamek  -  частка, фраґмент, дроба
ułamkowy  -  дробовий
ułan  -  ул'ан
ułaskawić  -  помил'увати, ул'аскавити
ułaskawienie  -  помил'увати, ул'аскавити
ułatwić  -  злекшыти
ułatwienie  -  злекшыня
ułomność  -  каліцтво
ułożenie  -  скл'адіня
ułożony  -  скл'адений
ułożyć  -  скл'асти
ułuda  -  привида, * ілюзия, міраж
ułudny  -  привидний, * ілюзорний
umacniać  -  зміцняти
umarły  -  гмерл'ий, вмерл'ий
umartwiać  -  помертвяти
umartwienie  -  помертвіня
umawiać się  -  домавяти ся
umeblowanie  -  омебліня *
umiar  -  міра, nie mieć umiaru не мати міры
umiarkowanie  -  помірнист, * поміркуваня
umiarkowany  -  помірний, поміркуваний
umieć  -  знати
umiejętność  -  знавство *
umiejscowić  -  вмісцевити *
umiejscowienie  -  вмісцевіня *
umierać  -  гмерати вмерати 
umieszczać  -  поміщати
umilać  -  омиляти
umiłować  -  омил'увати *, замил'увати
umiłowany  -  омил'уваний *
umizgać się  -  прилещати ся *
umizgi  -  прилесткы *
umknąć  -  втечы
umniejszać  -  поменчувати
umocnić  -  (в)зміцнити
umocnienie  -  (в)зміцніня
umocować  -  прикрипити ?
umoralniający  -  повчальний * ?
umoralnić  -  поправити дачыє проваджыня, ? повчыти як робити (поступувати)
umorzenie  -  даруваня *
umorzyć  -  дарувати *
umowa  -  умова 
umowny  -  умовний
umożliwiać  -  поможливити *
umówić się  -  умовити ся
umundurować  -  дати уніформ\мундур, обмундурувати
umundurowanie  -  обмундуруваня
umycie  -  вмытя, гмытя
umyć  -  вмыти, гмыти
umykać  -  втікати
umysł  -  розум, інтелєкт
umysłowość  -  душевнист, інтельектнист 
umysłowy  -  розумовий, інтелєктуальний
umyślnie  -  нароком, наомышні
umyślny  -  омышний
umywalka  -  вмывалька *
unaocznić  -  внаочнити *
unarodowić  -  внародовити *
unarodowienie  -  внародовіня *
uncja  -  унция
unia  -  унія
unicestwić  -  знищыти
uniemożliwić  -  знеможливити *
unieruchomić  -  знерухомити *
uniesienie  -  двигніня, одушев(л)іня
unieszczęśliwić  -  знещасливити
unieszkodliwić  -  знешкодливити
unieść  -  (пі)двигнути, ~ się gniewem скыпіти гнівом
unieważnić  -  зневажнити, скасувати
unieważnienie  -  зневажніня
uniewinnić  -  признати невинным
uniezależnić  -  знезалежнити *
unifikacja  -  уніфікация
uniform  -  уніформ
unikać  -  уникати ?
unikat  -  унікат
uniwersalny  -  універсальний
uniwersytet  -  університет
uniżoność  -  зниженист, підданист, покірнист
uniżony  -  знижений, підданий, покірний
unosić  -  підвигати ~ się, зл'остити ся
uodpornić  -  заодпорнити *
uogólnić  -  взяти в ціл'ости, зґенералізувати
uosabiać  -  вособляти, * ? персоніфікувати
uosobienie  -  вособліня, * ? персоніфікация
upadać  -  (в)падати
upadek  -  впадіня
upadłość  -  банкруцтво
upadły  -  впадений
upajać  -  пяніти
upalny  -  горячий
upał  -  спека
upamiętnić  -  впамятнити *
upaństwowić  -  нацйоналізувати
uparty  -  впертий
upaść  -  впасти, хпасти
upatrywać  -  высмотрювати, * видіти
upełnomocnić  -  впол'номочнити
upełnomocnienie  -  впол'номочніня
upewnić  -  впевнити
upić się  -  впити ся
upierać się  -  вперати ся
upiększenie  -  прикрашыня
upiększyć  -  прикрасити
upiorny  -  страшний
upiór  -  страх 
upływ  -  вытіканя, пропл'ыв
upływać  -  пропл'ывати
upodobanie  -  вподабаня *
upodobnić  -  вподибнити *
upoić  -  опяніти
upojenie  -  опяніня
upokorzenie  -  принижыня
upokorzyć  -  принизити
upominać  -  упоминати
upominek  -  презент
upomnienie  -  упомніня
uporać się  -  порадити си
uporczywość  -  впорнист *
uporczywy  -  впорний *
uporządkować  -  впорядкувати
uposażenie  -  приданя, запл'ата
uposażyć  -  придати
upośledzenie  -  огіршыня, * недорозвитя
upośledzić  -  огіршыти *
upośledzony  -  огіршений, * недорозвитий
upoważnić  -  впол'новажнити *
upoważnienie  -  впол'новажніня *
upowszechniać  -  розповсяджати *
upowszechnienie  -  розповсяджыня *
upór  -  впертист
upragniony  -  опрагнений *
upraszać  -  выпрошувати
upraszczać  -  простити *
uprawa  -  обробка
uprawiać ziemię  -  обрабяти, 
        ~ ziemniaki zboże, садити компери, сіяти зерно,
uprawniać  -  впол'новажняти, впол'номічняти
uprawnienie  -  впол'новажніня, пол'номічнист
uprawniony  -  впол'новажнений, пол'номічний
uprawny  -  орний, обрабяний
uprawomocnić  -  набрати важности правной 
uprosić  -  выпросити
uprościć  -  злекшыти * полекшыти ???
uprowadzenie  -  пірваня
uprowadzić  -  пірвати
uprzątać  -  прятати
uprząż  -  упряж ?
uprzedni  -  попередній, будучий перше
uprzednio  -  перше
uprzedzenie  -  впереджыня *
uprzedzić  -  впередити
uprzejmość  -  приязнист *
uprzejmy  -  приязний *
uprzemysłowić  -  зіндустрялізувати
uprzemysłowienie  -  індустрялізация
uprzykrzyć  -  оприкрити, сприкрити
uprzystępnić  -  сприступнити
uprzytomnić  -  осьвідомити *
uprzywilejować  -  привілеювати
upust  -  опущыня, спущыня 
upuścić  -  пустити
upychać  -  вміщати, впыхати буд де
urabiać  -  формувати (ведлуґ свойой волі)
uraczyć  -  погостити, почастувати
uradować  -  врадувати
uradowany  -  врадуваний
uradzić  -  врадити
uran  -  уран
uratować  -  выратувати
uraz  -  траума, вражыня (пошкоджыня) тіл'а або психікы
uraza  -  ураза
urazić  -  вразити
urągać  -  прозывати, высьмівати
urągowisko  -  насьміховиско *
urlop  -  урляп
urna  -  урна, попельниця
uroczy  -  чаривний
uroczystość  -  торжество, урочыстист
uroczysty  -  торжественний, урочыстий
uroda  -  краса 
urodzaj  -  вроджай
urodzajność  -  вроджайнист
urodzajny  -  вроджайний
urodzenie  -  вроджыня
urodzić  -  вродити
urodziny  -  уродины
uroić  -  выдумати
urojenie  -  выдумка *
urojony  -  выдуманий
urok  -  чар, врокы
uronić  -  зронити *
urozmaicenie  -  врозмаічыня
urozmaicić  -  врозмаітити
urozmaicony  -  врозмаічений
uruchomić  -  пустити (в рух)
urwać  -  урвати
urwis  -  шыбеник, пакісник *
urwisko  -  урвиско
urwisty  -  урывистий
urywek  -  фраґмент
urywkowy  -  частковий *
urząd  -  уряд
urządzać  -  уряджати
urządzenie  -  уряджыня
urzec  -  вречы
urzeczenie  -  вречыня
urzeczywistnić  -  здійснити ?
urzędnik  -  урядник
urzędować  -  урядувати
urzędowanie  -  урядуваня
urzędowy  -  урядовий
usadowić  -  посадовити
usamodzielnić  -  всамостатнити ?
uschły  -  зосхлий, зосхнений
uschnąć  -  зосхнути
usiąść  -  сісти
usidlać  -  імати в силькы
usilny  -  наполегливий ?
usiłować  -  прибувати *
usiłowanie  -  прибуваня *
uskrzydlić  -  окрылити
uskutecznić  -  здійснити ?
usłuchać  -  посл'ухати
usługa  -  усл'уга, посл'уга
usługiwać  -  посл'угувати
usłużność  -  посл'ужнист
usłużny  -  посл'ужний
usłużyć  -  посл'ужыти
usnąć  -  вснути
uspokoić  -  успокоіти
uspokojenie  -  успокоіня
uspołecznić  -   зовспільнити, * ? внародовити * ?
uspołecznienie  -  зовспільніня, * ? внародовіня *?
usposobić  -  наставити, настроіти *
usposobienie  -  наставіня, настроіня *
usprawiedliwić  -  оправдати
usprawiedliwienie  -  оправданя
usprawnić  -  поліпшыти, поправити
usprawnienie  -  поліпшыня, поправіня
usta  -  ґамба, уста
ustalać  -  встановляти *
ustalenie  -  встановліня *
ustalić  -  встановити *
ustanawiać  -  устанавяти 
ustanowienie  -  установіня
ustatkować się  -  устаткувати ся
ustawa  -  устава
ustawać  -  преставати, уставати
ustawiać  -  уставяти
ustawiczny  -  неустанний, безпрерывний
ustawodawca  -  праводавец, уставодавец
ustawodawczy  -  праводавчий, уставодавчий
ustawodawstwo  -  праводавство, уставодавство
ustawowy  -  уставовий
usterka  -  ґанч, зопсутя ?
ustęp  -  уступ, выходок
ustępliwy  -  уступчывий *
ustępować  -  уступувати
ustępstwo  -  уступство
ustnie  -  устні
ustnik  -  устник
ustny  -  устний
ustosunkować się  -  оповісти ся, * однести ся, поставити ся
ustosunkowany  -  маючий знайомости (з важныма особами)
ustronie  -  посторонне місце
ustronny  -  посторонний
ustrój  -  систем, орґанізм
ustrzec  -  встеречы
usunięcie  -  усуніня
usuwać  -  усувати
usychać  -  схнути
usypać  -  насыпати
usypiać  -  всыпяти
usypiający  -  всыпяючий
uszanować  -  вшанувати
uszanowanie  -  вшануваня
uszczelka  -   противтечна прекл'адка, противпротічка * ?
uszczerbek  -  пощербок, убыток, шкода, втрата
uszczęśliwić  -  ощасливити
uszczknąć  -  одщыпнути *
uszczuplić  -  зменчыти
uszczypliwość  -  вщыпливіст
uszczypliwy  -  вщыпливий
uszko  -  ушко
uszkodzenie  -  зопсутя, сквариня, * зошкоджыня *
uszkodzić  -  зопсути, скварити, * зошкодити *
uszlachetnić  -  поліпшыти * ?
uścisk  -  стисніня
uścisnąć  -  стиснути
uśmiać się  -  посьміяти ся
uśmiech  -  усьміх
uśmiechać się  -  усьміхати ся
uśmiercić  -  забити, довести до смерти
uśmierzyć  -  всмирити, присмирити
uśpić  -  заспити
uświadomić  -  осьвідомити
uświadomienie  -  осьвідоміня
uświetnić  -  додати блиску, зробити пышніжшыым
uświęcać  -  осьвачати
utajony  -  затаєний
utalentowany  -  тал'антливий
utarczka  -  схватка, дрибна битка
utargować  -  вторгувати
utarty  -   знаний, ? продоптаний
utensylia  -   приналежности
utknąć  -  стати, не мочы ся рушыти
utlenić  -  окыснути
utlenienie  -  окысніня
utonąć  -  втопити ся
utonięcie  -  втопіня
utopia  -  утопія
utopić  -  втопити
utopijny  -  утопійний
utożsamiać  -  мати ся за такій самий, тот самий,  отаксамяти ся * ?
utożsamienie  -  отаксаміня ? *
utracjusz  -  розтратник, * марнотравник, гуляка
utrapienie  -  утрапіня
utrata  -  втрата
utrudnić  -  отруднити
utrudnienie  -  отрудніня
utrwalić  -  зробити тырвал'ым, зміцнити ?
utrzeć  -  втерти
utrzymać (się)  -  втримати (ся), обстояти ся
utrzymanie  -  утриманя, втриманя
utrzymywać  -  утримувати, втримувати
utulić  -  обняти, пригл'аскати, пригол'убити
utwierdzić  -  утвердити, взміцнити
utwór  -  твір
utyć  -  згрубнути
utykać  -  куляти
utylitarny  -  утылітарний
utylitaryzm  -  утылітаризм
utyskiwać  -  нарикати
uwaga  -  позир, увага
uważać  -  позерати, уважати
uważny  -  уважний
uwiąd  -  зосыханя, зовял'іст, маразм ??
uwiązać  -  привязати
uwidocznić  -  навидочнити
uwiecznić  -  овіковічнити
uwiedzenie  -  збал'амучыня ? 
uwielbiać  -  обожувати *
uwielbienie  -  обожуваня *
uwieńczyć  -  овінчыти, завершыти
uwierać  -  грызти
uwierzyć  -  звірити
uwierzytelniający  -  потверджаючий, ? посьвідчаючий ?
uwierzytelnić  -  потвердити, ? посьвідчыти ?
uwiesić  -  завісити
uwijać się  -  гвивати ся
uwikłać się  -  заплянтати ся
uwłaczać  -  ображати
uwłaszczać  -  давати на власнист, овласняти *
uwłaszczenie  -  даваня на власнист, овласніня *
uwodziciel  -  бал'амутник, зводитель
uwodzić  -  бал'амутити, зводити
uwolnić  -  (вы)пустити
uwolnienie  -  (вы)пущыня
uwydatnić  -  барже звидочнити ?
uwypuklić  -  звыпуклити, підкрислити, выбулити ?
uwzględnić  -  враховувати
uwziąć się  -  завзяти ся (на дакого)
uzależnić  -  зробити залежным, взалежнити *
uzasadnić  -  обґрунтувати 
uzasadnienie  -  обґрунтуваня 
uzbrajać  -  озбраяти
uzbrojenie  -  озброіня
uzda  -  узда
uzdolnienie  -  спосибнист, тал'антливіст
uzdolniony  -  спосибний, тал'антливий
uzdrawiać  -  оздоров(л)яти
uzdrowienie  -  оздоров(л)іня
uzdrowisko  -  курорт
uzębienie  -  зубы
uzgadniać  -  доґадувати, дыходити до згоды (в даякій справі)
uziemiać  -  доземляти
uziemienie  -  доземліня
uzmysłowić  -  осьвідомити
uznanie  -  узнаня
uznawać  -  узнавати
uzupełniający  -  допол'няючий *
uzupełnić  -  допол'нити *
uzupełnienie  -  допол'ніня
uzurpator  -  узурпатор
uzurpować  -  узурпувати
uzwojenie  -  навивка, намотка
uzyskać  -  дистати
użądlić  -  вжалити
użerać się  -  шарпати ся, высварювати ся 
użycie  -  ужытя
użyczać  -  пожычати
użyć  -  ужыти
użyteczność  -  ужыточнист
użyteczny  -  ужыточний
użytek  -  ужыток
użytkować  -  ужыткувати
używać  -  ужывати
używalność  -  ужывальнист 
używalny  -  ужывальний
używany  -  ужываний
użyźniać  -  гноіти, навозити, додавати порохнячкы, поправяти родячист 
 


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .