ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk I i
 i  -  і,  czasem и 
Iberowie  -  Іберы
iberyjski  -  іберийскій
ichneumon  -  іхнеумон,  -  манґуста
ichtiolog  -  іхтіольоґ,  рыбознавец
idea  ідея
idealista  -  ідеаліста
idealistyczny  -  ідеалістычний
idealizm  -  ідеалізм
idealizować  -  ідеалізувати
idealnie  -  ідеальні
idealny  -  ідеальний
ideał  -  ідеал'
identyczność  -  ідентычнист
identyczny  -  ідентычний
identyfikować  -  ідентыфікувати
ideolog  -  ідеольоґ
ideologia  -  ідеольоґія
ideologiczny  -  ідеольоґічний
ideowiec  -  ідеовец
ideowy  -  ідеовй
idiom  -  ідйом
idiomatyczny  -  ідйоматычний
idiosynkrazja  -  ідйосинкразия, алєрґія, нехіт, огыда
idiota  -  ідйота,  -  г(л')уптак,  ґуптак
idiotyczny  -  ідйотычний,  г(л')уптацкій
idiotyzm  -  ідйотызм,  -  ґуптацтво
idylla  -  ідыльля
iglasty  -  шпильковий
iglica  -  шпиля
igła  -  ігл'а  
ignorancja  -  незнаня,  іґноранция
ignorant  -  невчений (в дачым),  іґнорант
ignorować  -  іґнорувати,  не хтіти знати, не брати під увагу
igrać  -  бавити ся
igraszka  -  забавка
igrzysko  -  олімпяда  
ikra  -  рыбячы яєчка
ile  -  кіль(к)о
ilekroć  -  кілько раз
iloczyn  -  кіль(к)очник  * ?
iloraz  -  кількоразник  * ?
ilościowy  -  кількісний
ilość  кількіст 
iluminacja  -  осьвітліня
iluminować  -  осьвітляти
ilustracja  -  рысунок, малюнок, знимка, ілюстрация, образок
ilustrator  -  рысовник,  ілюстратор
ilustrować  -  здобити,  образком, ілюструвати
iluzja  ілюзия
  -  іл'
im  -  ім
imać  -  імати
imadło  -  шрубстак
imaginacja  -  выобразня,  фантазия
imbir  -  імбір
imbryk  -  чайник
imieniny  -  іменины
imiennik  -  іменник
imienny  -  іменний
imiesłów  -  przymiotnikowy  часоприметник
           przysłówkowy   часоприсливник
imię  -  імено, імя
imigracja  -  іміґрация
imigrować  -  іміґрувати
imitacja  -  імітация,  підробка,  підрибка
imitować  -  імітувати,  підрабяти
immatrykulacja  -  імматрикуляция
impas  -  імпас,  тупик,  безвыхід
imperator  -  імператор
imperialista  -  імперяліста
imperialistyczny  -  імперялістычний
imperializm  -  імперялізм
imperium  -  імперюм
impertynencja  -  грубіст,  нахальнист
impertynencki  -  грубий,  нахальний
impertynent  -  грубян,  -  нахал(ьник) *
impet  -  сила гону
implikować  -  імплікувати  
imponować  -  імпонувати
imponujący  -  імпонуючий
import  -  імпорт,  ввіз (до державы)
importować  -  імпортувати,  ввозити
impregnować  -  защельняти  *
impresjonizm  -  імпресйонізм
impreza  -  імпреза
improwizacja  -  імпровізация
improwizować  -  імпровізувати
impuls  -  імпульс,  піпхніня
impulsywny  -  імпульсывний
inaczej  інакше 
inauguracja  -  початок,  отвертя урочысте
inauguracyjny  -  початковий,  отвертьовий
inaugurować  -  зачынати,  -  отверати  
in blanko  -  ін блянко
incydent  -  інцидент
indagacja  -  вывідуваня
indagować  -  вывідувати
indeks  -  індекс,  вкажчык,  список
Indianin  -  Індиян
indiański  -  індияньскій
Indonezyjczyk  -  Індонезийчык
indonezyjski  -  індонезийскій
indukcja  -  індукция
indukcyjny  -  індукцийний
indyczka  -  індичка, пулька
indyjski  індийскій
indyk  -  індик, пуляк, пульош
indywidualista  -  індивідуаліста
indywidualizm  -  індивідуалізм
indywidualność  -  індивідуальнист
indywidualny  -  індивідуальний,  особистий, поєдинчий
indywiduum  -  індивідуум,  особовіст, тып (підозрений)
inercja  -  інерция  
infekcja  -  інфекция,  закажыня
inflacja  -  інфляция
informacja  -  інформация
informacyjny  -  інформацийний
informator  -  інформатор
informować  -  інформувати
ingerencja  -  вмішуваня ся,  інґеренция
ingerować  -  вмішувати ся,  інґерувати
inhalacja  -  інгаляция
inicjacja  -  розпочатя,  -  перший раз
inicjał  -  ініциял',  перша буква
inicjator  -  зачынатель,  ініцъятор
inicjatywa  -  ініцъятыва
inicjować  -  започатковувати,  ініцъювати
iniekcja  -  інєкция,  впырскуваня
inkasent  -  поберач  (опл'аты)  
inkaso  -  інкасо
inkasować  -  брати  (опл'аты,  вдариня ітп)
innowacja  -  новісниця  *
innowierca  -  інчовірний
inny  -  інчий
inscenizacja  -  інсценізация
inscenizować  -  інсценізувати
inspekcja  -  інспекция
inspektor  -  інспектор
inspiracja  -  надыхніня, * інспірация
inspirować  -  надыхати, * інспірувати
instalacja  -  інсталяция
instalować  -  інсталювати
instancja  -  інстанция
instrukcja  -  інструкция
instruktor  -  інструктор
instrument  -  інструмент
instrumentalny  -  інструментальний
instynkt  -  інстинкт
instynktowny  -  інстинктовний
instytucja  -  установа
instytut  -  інститут
insygnia  -  реґаліі
insynuacja  -  інсинуация
integracja  -  інтеґрация
integralny  -  інтеґральний
integrować  -  інтеґрувати
intelekt  -  інтелєкт
intelektualista  -  інтелєктуал(іста)
intelektualny  -  інтелєктуальний
inteligencja  -  інтеліґенция
inteligent  -  інтеліґент
inteligentny  -  інтеліґентний
intencja  -  наміря,  замысл',  інтенция
intendent  -  інтендент
intendentura  -  інтендентура
intensywność  -  інтенсывнист
intensywny  -  інтенсывний
interes  -  справа,  інтерес,  корыст
interesant  -  клієнт,  інтересант
interesować  інтересувати 
interesowny  -  корыстолюбний
interesujący  -  інтересуючий
internacjonalizm  -  інтернацйоналізм
internat  -  інтернат, бурса
internować  -  інтернувати
internowany  -  інтернуваний
interpelacja  -  інтерпеляция,  зьвіданя посл'а 
interpelować  інтерпелювати
interpolacja  -  інтерполяция
interpolować  -  інтерполювати
interpretacja  -  інтерпретация,  тл'умачыня
interpretować  -  інтерпретувати,  тл'умачыти
interpunkcja  -  інтерпунктация  *
interwencja  -  інтервенция,  вмішуваня ся
interweniować  -  інтервеньювати,  вмішувати ся
intonacja  -  інтонация
intonować  -  інтонувати
intratny  -  доходовий,  корысний, хосенний  
introligator  -  книгобшывач, * книгобкладач
introligatornia  -  книгобщывня, * книгобкл'адня *
introligatorstwo  -  книгобшывство, * книгобкл'адництво
introspekcja  -  інтроспекция
introspekcyjny  -  інтроспекцийний
intruz  -  непрошений гіст,  чужынец  
intryga  -  інтриґа
intrygant  -  інтриґант
intrygować  -  заінтересовувати,  зацєкавяти, інтриґувати
intuicja  -  інтуіция
intuicyjny  -  інтуіцийний
intymny  -  інтымний
inwalida  -  інвалід(а)
inwazja  -  напад,  вторгніня,  інвазия
inwektywa  -  грубе сл'ово,  прозывка, образливе названя
inwentaryzować  -  списувати  
inwentarz  -  інвентар,  реманент,  спис
inwersja  -  інверсия,  оберніня,  заміна, місц
inwestować  -  інвестувати,  вкл'адати капітал'
inwestycja  -  вл'ожыня капітал'у
inwigilacja  -  шліджыня,  обсервация
inwigilować  -  шлідити,  обсервувати
inżynier  -  інжынєр
inżynieria  -  інжынєрия
Irlandczyk  -  Ірляндчык
irlandzki  -  ірляндзкій
ironia  -  іронія
ironiczny  -  іронічний
ironizować  -  іронізувати
irracjonalny  -  іррацйональний, нерацйональний
irygacja  -  ірыґация,  наводніня
irygator  -  ірыґатор,  наводняч
irys  -  ірыс
irytacja  -  зьвіст,  зл'іст,  позл'ощыня
irytować  -  зл'остити
ischias  -  ішъяс
iskra  -  іскра
iskrzyć  -  іскрити
Islandczyk  -  Ісляндчык
islandzki  -  ісляндзкій
istnieć  -  істніти,  іс(т)нувати
istnienie  -  істніня
istny  -  правдивий
istota  -  істота,  істина  
istotnie  -  фактычні,  направду
istotny  -  важний
iście  -  істинно ? правдиво
iść  -  іти
iwa  -  верба
izba  -  ізба
izolacja  -  ізоляция
izolacjonizm  -  ізоляцйонізм
izolacyjny  -  ізоляцийний
izolator  -  ізолятор
izolować  -  ізолювати
izoterma  -  ізотерма
izotop  -  ізотоп
Izraelita  -  Ізраеліта
izraelski  -  ізраельскій
  -  же	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .