ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk E e
 
ebonit  -  ебоніт
echo  -  гол'ос
edukacja  -  навчаня
edycja  -  выданя
edykt  -  едикт
efekt  -  ефект
efektowny  -  ефектовний
efektywny  -  ефектывний
efemeryczny  -  ефемерний
efemeryda  -  ефемерида
Egipcjanin  -  Єгыптиян
egipski  -  єгыпецкій
Egipt  -  Єгыпет
egoista  -  еґоіста
egoistyczny  -  еґоістычний
egoizm  -  еґоізм
egzaltacja  -  еґзальтация
egzamin  -  еґзамін
egzaminujący  -  еґзамінуючий
egzaminator  -  еґзамінатор
egzaminować  -  еґзамінувати
egzekucja  -  выконаня,  -  еґзекуция
egzekucyjny  -  выконавчий
egzekutor  -  выконавец
egzekutywa  -  выконавче тіл'о
egzekwować  -  примушати до выконаня
egzema  -  еґзема
egzemplarz  -  еґземпляр
egzotyczność  -  еґзотычнист
egzotyczny  -  еґзотычний, обчий, чужоземний
egzystencja  -  істнуваня
egzystencjalizm  -  еґзистенциялізм
egzystować  -  іс(т)нувати
ekierka  -  трикутник
ekipa  -  ґрупа екіпа
eklektyczny  -  еклєктычний
ekonom  -  економ
ekonomia  -  економія
ekonomiczny  -  економічний
ekonomika  -  економіка
ekonomista  -  економіста
ekran  -  екран
ekscelencja  -  величество ? 
           w odniesieniu do dostojników kościelnych: 
       biskup - преосьващенство 
     arcybiskup - metropolita блаженство
ekscentryczność  -  ексцентрычнист
ekscentryczny  -  ексцентрычний
eksces  -  ексцес 
ekshumacja  -  ексгумация 
ekshumować  -  ексгумувати
ekskluzywny  -  ексклюзывний,  -  выбранчий *
ekskomunika  -  выклятя (з костел'а)
eksmisja  -  выселіня (примусове) з мешканя, ексмісия
eksmitować  -  выселяти,  -  ексмітувати
ekspansja  -  експансия
ekspansywny  -  експансывний
ekspedient  -  продавец
ekspediować  -  высыл'ати,  -  одправяти
ekspedycja  -   выправа,  -  експедиция
ekspedycyjny  -  експедицийний
ekspedytor  -  высыл'ач,  -  експедитор
ekspert  -  експерт,  -  знавец
ekspertyza  -  експертиза
eksperyment  -  експеримент
eksperymentować  -  експериментувати
eksploatacja  -  експльоатация, выкорыстуваня 
eksploatować  -  експльоатувати, выкорыстувати
eksplodować  -  выбухати, експльодувати
eksplozja  -  выбух
eksponat  -  експонат
eksponować  -  выставяти,  -  експонувати
eksport  -  експорт
eksporter  -  експортер
eksportować  -  експортувати
ekspres  -  експрес
ekspresja  -  експресия
ekstaza  -  екстаза
eksterminacja  -  вынищаня
eksternista  -  екстерн
eksterytorialny  -  екстериторяльний
ekstrakt  -  екстракт
ekstrawagancja  -  екстраваґанция
ekstrawagancki  -  екстраваґанцкій
ekwipować  -  еквіпувати ?
ekwipunek  -  еквіпунок ?
ekwiwalent  -  еквівалент
elastyczność  -  погынавіст,  -  жывавіст
elastyczny  -  погынавий,  -  жывавий
elegancja  -  елеґантнист,  -  елеґанция
elegancki  -  елеґантний
elegant  -  елеґант
elegia  -  елеґія
elektroda  -  елєктрода
elektroliza  -  елєктроліза
elektroluks  -  одпорошач
elektromagnes  -  елєктромаґныс
elektron  -  елєктрон
elektronika  -  елєктроніка
elektrotechnik  -  елєктротехнік
elektrotechnika  -  елєктротехніка
elektrownia  -  елєктровня
elektryczność  -  елєктрыка
elektryczny  -  елєктрычний
elektryfikacja  -  елєктрыфікация
elektryfikować  -  елєктрыфікувати
elektryk  -  елєктрык
elektryzować  -  елєктрызувати
element  -  елемент
elementarny  -  основний,  -  підставовий
  -  елементарний
elementarz  -  буквар
elewacja  -  фасада
elewator  -  елєватор
eliksir  -  еліксъір
eliminacja  -  елімінация,  -  вылучаня
eliminacyjny  -  елімінацийний 
eliminować  -  елімінувати,  -  вылучати
elipsa  -  еліпса
elita  -   еліта,  -  выберанці
emalia  -  ґлет,  -  ґлит
emaliować  -  емальювати
emancypacja  -  еманципация,  -  вызволіня
emancypantka  -  еманципантка
emancypować  -  еманципувати
emblemat  -  емблема(т)
embrion  -  ембрйон,  -  зародок
emeryt  -  пенсйонер
emerytowany  -  пенсйонуваний *
emerytura  -  пенсия
emfatyczny  -  напушений,  -  емфатычний
emfaza  -  притисканя сл'ів,  -  емфаза
emigracja  -  еміґрация
emigracyjny  -  еміґрацийний
emigrant  -   еміґрант
emigrować  -  еміґрувати,  -  выіжджати з краю
eminencja  -  преосьващенство
emisariusz  -  емісар
emisja  -  емісия, выпущаня
emitować  -  емітувати,  -  выпущати
emocja  -  емоцня
empiryczny  -  емпіричний
emulsja  -  емульсия
encyklika  -  енцикліка, папскє післ'аня
encyklopedia  -  енцикльопедия
encyklopedyczny  -  енцикльопедычний
energetyka  -  енерґетыка
energia  -  енерґія
energiczny  -  енерґічний,  -  енерґійний
entuzjasta  -  ентузъяста
entuzjastyczny  -  ентузъястычний
entuzjazm  -  ентузъязм
enuncjacja  -  завідоміня,  -  деклярация
epiczny, epicki  -  епічний
epidemia  -  епідемія
epika  -  епіка
epilepsja  -  епілєпсия
epileptyk  -  епілєптык
epilog  -  епільоґ,  -  закінчыня
episkopat  -  епіскопат
epitet  -  епітет
epizod  -  епізод
epoka  -  епока
epokowy  -  епоковий,  -  епокальний
epopeja  -  епопея
epos  -  епос
era  -  ера
erotyczny  -  еротычний
erotyzm  -  еротызм
erudycja  -  ерудиция
erupcja  -  выбух,  -  ерупция
esencja  -  есенция
eskadra  -  ескадра
eskapada  -  выправа (тіж ризыковна)
eskorta  -  охорона (в руху),  -  ескорта, конвой
eskortować  -  охороняти,  -  ескортувати
esteta  -  естета
estetyczny  -  л'адний,  -  гардий,  -  естетычний
estetyka  -  естетык
Estończyk  -  Естонія
estoński  -  естоньскій
estrada  -  естрада
etap  -  етап
etat  -  штат,  -  етат
etatowy  -  штатний,  -  етатовий
etatyzm  -  штатнизм,  -  етатызм
etażerka  -  етажерка
eter  -  кропля,  -  кропка,  -  етер
etniczny  -  етнічний
etnograf  -  етноґраф
etnografia  -  етноґрафія
etnograficzny  -  етноґрафічний
etnolog  -  етнольоґ
etnologia  -  етнольоґія
etyczny  -  етычний
etyka  -  етыка
etykieta  -  етикєт(а)
etymologia  -  етымольоґія
etymologiczny  -  етымольоґічний
eugenika  -  еуґеніка
eukaliptus  -  еукаліпт(ус)
Europejczyk  -  Европейчык
europejski  -  европейскій
ewakuacja  -  евакуация
ewakuować  -  евакувати
ewangelia  -  євангелия
ewangelicki  -  євангелицкій
ewangeliczny  -  євангеличний
ewangelik  -  євангелик
ewentualnie  -   або ?
ewentualność  -  можливіст
ewentualny  -  можливий
ewidencja  -  список,  -  запис
ewolucja  -  еволюция
ewolucjonizm  -  еволюцйонізм
ewolucyjny  -  еволюцийни	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .