ЛемСловник - LemSlownyk






ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk А a
 


a  -  а
abażur  -  абажур
abdykacja  -  зречыня ся в‾ласти/трону
  /престо‾ла,  уступіня,  абдыкация
abecadło  -  азбука 
aberracja  -  одхыліня, ненормальнист,
  -  аберация
abisyńczyk  -  Абiсиньчык  Абісинец
abisyński  -  абісиньскі/й
abiturient  -  абітурєнт  выпустник
abnegacja  -  занедбаня ся, выречыня ся 
  корысти, выгід, приємности, не дбаня 
  о свій выгляд, абнеґация
abolicja  -  наказ несуджыня за преступства, 
  аболіция
abonament  -  предп‾лата, субскрибция
abonent  -  предп‾латик  субскрибент
abonować  -  предп‾лачати
absencja  -  небытнист  *
absolucja  -  абсолюция, одпущыня грихів
absolut  -  што істніє само зо себе 
 - без зверхньой причыны,  абсолют  
absolutny  -  ці‾лковити/й, безвзглядни/й, 
  самоістни/й,  абсолютни/й
absolutorium  -  затверджыня фінансове,
  студия без дипльому,  абсолюторюм  
absolwent  -  выпустник
absorbować  -  абсорбувати, втігати в себе,
  занимати (увагу), заінтересовувати, 
  присвоювати
absorpcyjny  -  абсорбцийни/й
abstrahować  -  поминяти, не брати під 
 розвагу, абстрагувати
abstrakcja  -  понятя дотычне „справ 
  што ся не дадут диткнути”, абстракция
abstrakcyjny  -  абстракцийни/й
abstynencja  -  непитя (алькоголю)
abstynent  -  непиючи/й
absurd  -  абсурд, дурниця, бздура
absurdalność  -  абсурднист
absurdalny  -  абсурдни/й 
aby  -  жебы
aceton  -  ацетон
acetylen  -  ацетилєн
ach!  -  ах
achromatyczny  -  безкольорови/й,  не даючи/й
  розщыпіня на кольоры, ахроматычни/й
a conto  -  авансом,  на конто,  в рахунок 
  платности, а конто
aczkolwiek  -  хоц  *
adamaszek  -  адамашок
adaptacja  -  приспособiня  
adapter  -  при‾луч(а)ник, *  ґрамофон
adaptować  -  приспособити
adiunkt  -  (найвыжши/й) помічни/й  -  працовник науковий, адъюнкт
adiutant  -  прибiчни/й
administracja  -  адмiнiстрация
administracyjny  -  адмiнiстрацийни/й  
administrator  -  адмiнiстратор  
administrować  -  адмiнiструвати
adnotacja  -  записок
adopcja  -  приписаня дiтины  *
adoptować  -  приписати дiтину  *
adoracja  -  адорация,  обожуваня,  -  пок‾лон,  величаня
adorator  -  залицяник,  пок‾лонник,  величник
adorować  -  адорувати,  величати,  обожу- -вати
adres  -  адрыс
adresat  -  адрысат
adwent  -  пiст рiздвяний
adwokacki  -  адукацкiй
adwokat  -  адукат
adwokatura  -  адукатура
aerodynamiczny  -  аеродинамічни/й
aerodynamika  -  аеродинаміка
aeroklub  -  аероклюб
aerometr  -  аерометер
aeronauta  -  аеронаута
aeronautyka  -  аеронаутыка
aeroplan  -  европлян
aerostatyczny  -  аеростатычни/й
aerostatyka  -  аеростатыка
afekt  -  афект, учутя  ?
afektacja  -  афектация  
afera  -  афера, скандаль
aferzysta  -  афериста, преступик
afgańczyk  -  Афґаньчык
afgański  -  афґаньскiй
afisz  -  афіш, ого‾лошыня реклямове
afiszować  -  афішувати
aforyzm  -  афоризм
afront  -  образа, зневага
afrykanin  -  Афрыкан
afrykański  -  афрыканьскi/й
agat  -  аґат
agencja  -  аґенция
agenda  -  аґенда
agent  -  аґент
agentura  -  аґентура
agitacja  -  нагваряня, аґiтация
agitator  -  нагваряч, аґiтатор
agitować  -  нагваряти, аґiтувати
agnostycyzm  -  аґностыцизм
agnostyk  -  аґностык
agonia  -  вмераня
agrafka  -  ґрафка
agrarny  -  аґрарни/й  -   
agresja  -  напаст, аґресия  
agresor  -  напастник, аґресор
agrest  -  ґiґацкы
agresywny  -  напастливи/й, аґресивни/й
agronom  -  аґроном
agronomia  -  аґрономiя
agrotechnika  -  аґротехнiка
aj!  -  ай
ajencja  -  аґенция, аєнция
akacja  -  аґац, акация
akademia  -  академiя
akademicki  -  академiцкi/й
akademik  -  академiк
akcelerator  -  приспiшач
akcent  -  притиск
akcentować  -  давати притиск, притискати
akcept  -  акцепт, прийнятя вексля
akceptacja  -  призволiня, згода
akceptować  -  призваляти, давати  згоду
akces  -  зго‾лошыня до чогоси
akcesoria  -  додатковы приборы, части,  акцесория
akcja  -  акция, дiя, діяня
akcjonariusz  -  акцйонар
akcyjny  -  акцийни/й
akcyza  -  оп‾лата, податок
aklamacja  -  аклямация
aklimatyzacja  -  призвычаяня,  привыканя, акліматызация
aklimatyzować  -  призвычаяти,  привыкати, акліматызувати
akomodacja  -  наставнист зринка ока,  акомодация
akomodować  -  акомодувати
akompaniament  -  акомпаньямент
akompaniator  -  акомпаньятор
akompaniować  -  акомпаньювати
akord  -  акорд
akordeon  -  гармонiя, акордеон
akordowy  -  акордови/й
akr  -  акр
akredytować  -  уповажняти
akredytywa  -  банкове уповажнiня
akrobata  -  акробата
akrobatyczny  -  акробатычни/й
akrobatyka  -  акробатыка
aksamit  -  аксамiт
aksjomat  -  правдивiст, певник, аксйомат
aksjomatyczny  -  аксйоматычни/й
akt  -  акт 
aktor  -  актор
aktorka  -  акторка
aktorski  -  акторскi/й
aktorstwo  -  акторство
aktualność  -  актуальнист
aktualny  -  актуальни/й, теражнi/й
aktyw  -  актыв, група дiячив
aktywa  -  вартости
aktywista  -  дiяч, актывiста
aktywizować  -  побуджати до  дiяня, актывiзувати
aktywność  -  актывнист  -   
aktywny  -  дiяючий, актывни/й
akumulacja  -  акумуляция
akumulator  -  акумулятор  
akumulować  -  акумулювати
akurat  -  як раз, акурат  
akuratny  -  акуратни/й, док‾ладни/й
akustyczny  -  акустычни/й,  с‾лухови/й
akustyka  -  акустыка
akuszerka  -  аркушерка
akwaforta  -  аквафорта, техніка ґрафічна
akwarela  -  аквареля, фарба водна
akwarium  -  акварюм
akwatynta  -  акватинта, техніка ґрафічна
akwedukt  -  водовiд
akwizycja  -  гляданя клієнтив
akwizytor  -  аґент гандльови/й
alabaster  -  алябастер
alarm  -  алярм, 
alarmować  -  алярмувати
alarmowy  -  алярмови/й
albańczyk  -  Альбанец,  Альбаньчык
albański  -  альбаньскi/й	
albatros  -  альбатрос
albinos  -  бiляк, альбінос
albo  -  або 
albowiem  -  як бо знам  *
album  -  альбум
alchemia  -  альхемія,  альхімія
alchemik  -  альхемік,  альхімік
ale  -  але
alegoria  -  алеґория
alegoryczny  -  алеґорийни/й
aleja  -  алея
alergia  -  учулiня, алєрґія
ależ  -  алеж
alfabet  -  азбука
alfabetyczny  -  азбучни/й  
algebra  -  альґебра
algebraiczny  -  альґеброви/й
alians  -  альянс,  союз
aliant  -  союзник
alibi  -  алiбi, выт‾лумачыня
alienacja  -  выосибніння  * счужыннiня  *
alienować  -  выосибняти  * чужынніти  *
aligator  -  алiґатор
alimenty  -  алiменты
alkierz  -  спальня
alkohol  -  алькоголь, 
alkoholik  -  алькоголiк
alkoholizm  -  алькоголiзм
alkoholowy  -  алькогольови/й
alkowa  -  спальна іздебка (мала і часто без вікон)
almanach  -  шторичний опис, календар з описом  подій - 
  найчастіжше артистычных
aloes  -  альой
alopatia  -  альопатия
alpejski  -  альпейскi/й
alpinista  -  альпiнiст/a
alt  -  альт
altana  -  хыжка, альтана
alternatywa  -  двоможнист,  *  альтернатыва
alternatywny  -  двоможни/й,  *
  альтернатывни/й
altówka  -  альтивка
altruista  -  альтруiст/a, добродiятель
altruistyczny  -  альтруiстычни/й,  добродiятельни/й
altruizm  -  альтруiзм, добродiятельнист
aluminium  -  алюмiнiй
alumn  -  семiнариста
aluwialny  -  алювяльни/й, нанесени/й   през воду, осадови/й  -  
aluwium  -  алювюм, гнешня епока четвертичного окресу еры кенозоічно/й - гольоцен
aluzja  -  надтырк(нiня)  *
alzatczyk  -  Альзатчык  
ałun  -  га‾лун
amalgamat  -  сплав ртуті з інчым метальом,  амальґамат, мішанина
amant  -  амант,  коханец
amarant  -  вышньова червiн
amator  -  аматор, любитель
amatorski  -  аматорскi/й
amatorstwo  -  аматорство
amazonka  -  битна або барз самодільна  баба, амазонка, 
ambaras  -  к‾лопіт(ниця) *
ambasada  -  амбасада,  посольство
ambasador  -  амбасадор,  посо‾л
ambicja  -  честижаднист, амбіция
ambitny  -  честижадни/й, амбітни/й
ambona  -  амвон
ambrozja  -  медера, боскій напиток
ambulans  -  амбулянс, самохід  дохторскі/й або почтови/й
ambulatorium  -  амбуляторюм
ambulatoryjny  -  амбуляторийни/й
ameba  -  амеба
amen  -  амин
amerykanin  -  Американ
amerykanizm  -  американьщына
amerykanka  -  Американка
amerykański  -  американьскi/й,  (г)америцкi/й	
ametyst  -  аметист
amfibia  -  земноводни/й поізд,  амфібія
amfilada  -  амфіляда
amfiteatr  -  амфітеатр
amfora  -  амфора
amnestia  -  амнестия,  даруваня кары
amnestionować  -  дарувати кару,  амнестйонувати
amon  -  амон
amoniak  -  амоняк,  амяк
amortyzacja  -  амортизация
amortyzacyjny  -  амортизацийни/й
amortyzator  -  амортизатор
amortyzować  -  амортызувати
amper  -  ампер
ampułka  -  ампу‾лка
amputacja  -  ампутация, одризаня
amputować  -  ампутувати, одризувати
amulet  -  амулєт
amunicja  -  кулі, патроны  
anachroniczny  -  анахронічни/й
anachronizm  -  анахронізм
analfabeta  -  неписменни/й
analfabetyzm  -  неписменнист
analityczny  -  аналітычни/й
analityka  -  аналітыка
analiza  -  розк‾лад на части,  баданя „подрибно”,  аналіза
analizować  -  аналізувати
analogia  -  згіднист, подибнист,  анальоґія
analogiczny  -  такій сам або барз подибни/й,  анальоґічни/й
ananas  -  ананас
anarchia  -  хаос, безго‾ловя, анархія
anarchiczny  -  анархічни/й
anarchista  -  анархіста
anatom  -  анатом
anatomia  -  анатомія
anatomiczny  -  анатомія
androny  -  дурниці,  бздуры
andrut  -  андрут
anegdota  -  концурийка, анеґдота
anegdotyczny  -  концурийковий, анеґдотычний
aneks  -  додаток
aneksja  -  анексия,  захвачыня
anektować  -  анектувати,  захватити
anemia  -  анемія,  ма‾локырвя
anemiczny  -  анемічни/й,  ма‾локырвни/й
aneroid  -  анероід
anewryzm  -  аневризм
angażować  -  анґажувати,  принимати  до роботы,  втігати,  заінтересовувати
angażowanie  -  заанґажуваня,  втіганя
angielka  -  Анґличка
angielski  -  анґлицкi/й
angielszczyzna  -  анґличчына
angina  -  анґіна
anglik  -  Анґлик
anglikanin  -  анґликан
anglikański  -  анґликаньскi/й
anglista  -  анґлиста
anglistyka  -  анґлистыка
anglosas  -  Анґльосас
anglosaski  -  анґльосаскі/й
ani  -  ани 
anielski  -  ангельскi/й
anilana  -  аніляна
animozja  -  неприязливіст, * нелюбнист, *
anioł  -  анге‾л 
aniżeli  -  нич
ankieta  -  анкєта,  -  зьвідальник *
ano  -  ано
anoda  -  анода
anomalia  -  одхыліня од нормы, аномалія
anonim  -  анонім
anonimowy  -  анонімови/й
anons  -  анонс,  повідоміня
anonsować  -  повідамяти
anormalność  -  анормальнист
anormalny  -  анормальни/й
ansa  -  нехіт, антипатия  
antagonista  -  антаґоніста,  противник
antagonistyczny  -  противни/й,  * -  антаґоністычни/й
antagonizm  -  противнист,  * антаґонізм
antałek  -  ванта‾лок
antarktyczny  -  антарктычни/й
antena  -  антена
antenat  -  предок  
antologia  -  антольоґiя, выбір творив
antracen  -  антрацен, угльо-водород циклічни/й
antracyt  -  антрацит, найліпши/й угель
antrakt  -  п(е)рерва,  антракт
antresola  -  антресоля
antropolog  -  антропольоґ
antropologia  -  антропольоґія, біольоґія  поривнавча ч(л)овека
antropologiczny  -  антропольоґічни/й
antropometria  -  антропометрия, техніка  міряня ч(л)овека
antybiotyk  -  антибйотык
antyczny  -  антычни/й,  стародавни/й,   старожытни/й
antydatować  -  датувати до заду
antyk  -  антык  
antykwa  -  антыква, крий буквы
antykwariat  -  антыкварят, склеп зо старыма  ричами
antylopa  -  антыльопа
antypatia  -  антыпатия,  нехіт
antypatyczny  -  антыпатычни/й, одпыхаючий
antyrakieta  -  противракєта,  антиракєта
antysemicki  -  противсемiцкi/й
antysemita  -  противсемiта
antysemityzm  -  противсемiтизм
antyseptyczny  -  антысептычни/й
antyteza  -  антитеза, противтеза 
anulować  -  анулювати
aorta  -  аорта, гоˉловна бючка
apanaż  -  участ (в грошах або нерухомости)
aparat  -  апарат
apartament  -  апартамент
apatia  -  апатия
apatyczny  -  апатычни/й
apel  -  призыв,  заклик, справджыня  на збірці
apelacja  -  апеляция
apelacyjny  -  апеляцийни/й
apelować  -  апелювати  
apetyczny  -  жырни/й,  апетычни/й  
apetyt  -  жыр,  апетит
aplauz  -  прихваліня, *  апляуз
aplikacja  -  аплікация
aplikant  -  аплікант  
aplikować  -  приписувати,  задавати,   аплікувати
apodyktyczny  -  аподиктычни/й
apolityczny  -  аполiтычни/й, неполітычний
apologeta  -  апольоґета
apologia  -  апольоґія
apopleksja  -  апоплєксия, удар мозґу
apoplektyczny  -  апоплєктычни/й
apostolski  -  апостольскi/й
apostolska Stolica  -  Римскій Патриярхат
apostolstwo  -  апостольство 
apostoł  -  апосто‾л
apostrof  -  апостроф
apostrofa  -  апострофа
apoteoza  -  апотеоза
apretura  -  апретура
aprioryczny  -  прийнятий з горы,  -  апрйорични/й
aprobata  -  похваляня,  апробата
aprobować  -  похваляти,  апробувати
aprowizacja  -  забеспечыня ід‾ла
apteczka  -  аптычка
apteka  -  аптыка
aptekarstwo  -  аптыкарство
aptekarz  -  аптыкар
arab  -  Араб
arabski  -  арабскi/й
arak  -  арак
aranżacja  -  аранжация
aranżer  -  орґанізатор,  аранжер
aranżować  -  орґанізувати,  аранжувати
arbiter  -  арбітер,  судя
arbitralność  -  арбітральнист
arbitralny  -  арбітральни/й
arbitraż  -  розсуджыня,  арбітраж  
arbitrażowy  -  розсуджаючи/й,  арбітражови/й
arbuz  -  (г)арбуз,  кавон,  со‾лодка дыня
archaiczny  -  архаічни/й,  старинни/й,  престарили/й
archaizm  -  архаізм,  престари‾ліст
archaizować  -  архаізувати
archanioł  -  арханге‾л 
archeolog  -  археольоґ
archeologia  -  археольоґія
archeologiczny  -  археольоґічни/й
archipelag  -  архіпеляґ
architekt  -  архітект
architektoniczny  -  архітектонічни/й
architektonika  -  архітектоніка
architektura  -  архітектура
archiwista  -  архівіст(а)
archiwum  -  архів(ум)
arcybiskup  -  архiепiскоп
arcydzieło  -  шедевр, штоси чудове створене  през артисту
arena  -  арена
areometr  -  ареометер
areszt  -  гарешт
aresztant  -  гарештант
aresztować  -  гарештувати
aresztowanie  -  гарештуваня
argentyńczyk  -  Арґентиньчык
argentyński  -  арґентиньскi/й
argument  -  арґумент
argumentacja  -  арґументация
argumentować  -  арґументувати
aria  -  ария
arianin  -  ариян
ariański  -  арияньскi/й
arka  -  ковчег
arkada  -  аркада
arkana  -  тайникы  секреты
arktyczny  -  арктычни/й
arkusz  -  аркуш
armata  -  канон
armatni  -  канонни/й, канонови/й
armator  -  арматор,  -  в‾ласник корабля
armatura  -  арматура  
armeńczyk  -   Армен,  Вірмен,  Арменка  Вірменка
armeński  -  арменьскі/й, вірменьскі/й
armia  армія 
arogancja  -  ароґанция ?
arogancki  -  ароґанцкі/й ?
arogant  -  ароґант
aromat  -  запах 
aromatyczny  -  пахнячи/й
arras  -  ґобелін,  аррас
arsen  -  арсен  
arsenał  -  збройовня,  арсена‾л
arszenik  -  аршенік
arteria  -  артерия,  маґістраля
artezyjski  -  артезийскі/й
artretyczny  -  артретычни/й
artretyzm  -  артретызм
artykulacja  -  артикуляция, выражаня, формуˉлуваня
artykuł  -  допис,  продукт,  товар
artyleria  -  артилєрия
artylerzysta  -  артилєриста
artysta  -  артиста  
artystyczny  -  артистычни/й
artyzm  -  артизм 
aryjczyk  -  Арийчык
aryjski  -  арийскі/й
arystokracja  -  аристократия
arystokrata  -  аристократа
arystokratyczny  -  аристократычни/й
arytmetyczny  -  арытметычни/й
arytmetyka  -  арытметыка
arytmometr  -  арытмометер
asceta  -  аскета
ascetyczny  -  аскетычни/й
ascetyzm  -  аскетызм
asekuracja  -  (а)секурация,  забезпечыня
asekurować  -  асекурувати,  забезпечати
aseptyczny  -  асептычни/й
aseptyka  -  асептыка
asfalt  -  асфальт
asocjacja  -  асоцъяция
asortyment  -  асортимент
aspekt  -  аспект  сторона
aspiracja  -  прагніня,  стреміня,  аспірация
aspirować  -  хтіти, стремити,  прагнути
aspiryna  -  аспірина
aster  -  астра
astma  -  асма 
astmatyczny  -  асматычни/й
astmatyk  -  асматык
astrofizyka  -  астрофізыка
astrologia  -  астрольоґія
astrologiczny  -  астрольоґічни/й
astronauta  -  астронаута
astronautyka  -  астронаутыка
astronom  -  астроном
astronomia  -  астрономія
astronomiczny  -  астрономічни/й
asygnata  -  асиґната
asygnować  -  презначати,  асиґнувати  
asymetria  -  асиметрия
asymilacja  -  асиміляция
asymilacyjny  -  асиміляцийни/й
asymilować  -  асимілювати
asysta  -  свита,  почетна ескорта  
asystent  -  асистент
asystować  -  товаришыти,  асистувати
atak  -  напад, атак  
atakować  -  нападати,  атакувати
atawizm  -  атавізм
ateista  -  атеіста
ateistyczny  -  атеістычни/й
ateizm  -  атеізм
atlantycki  -  атлянтыцкі/й
atlas  -  атляс
atleta  -  сиˉлач, атлєта
atletyczny  -  міцно збудувани/й, міцни/й, атлєтычни/й, або сиˉлови/й
atletyka  -  атлєтыка, сиˉловы спорты
atłas  -  ат‾лас
atmosfera  -  атмосфера
atmosferyczny  -  атмосферычни/й
atol  -  атоль
atomowy  -  атомови/й
atrakcja  -  атракция,  штоси цєкаве, інтересуюче
atrakcyjny  -  цєкавий,  інтересуючи/й притігаючи/й,  атракцийни/й
atrament  -  атрамент,  тинта ?
atramentowy  -  атраментови/й
atrofia  -  атрофія
atrybut  -  атрибут
atut  -  атут, тромф, преважаючи/й аргумент
audiencja  -  прийнятя (дакого),  аудъєнция
audycja  -  преданя,  емісия, трансляция  ?
audytorium  -  аудиторюм
aukcja  -  продаж „хто даст веце”, аукция
aula  -  сьвітлиця,  ауля
aureola  -  ауреоля,  німб
auspicje  -  опіка, зверх(ов)нист, ауспіциі
australijczyk  -  Австралійчык
australijski  -  австралійскі/й
austriacki  -  австрияцкі/й
austriak  -  Австрияк
autentyczność  -  правдивіст,  аутентычнист
autentyczny  -  правдиви/й,  аутентычни/й
autentyk  -  правдиви/й,  ориґіна‾л
auto  -  авто  
autobiografia  -  аутобйоґрафія
autobiograficzny  -  аутобйоґрафічни/й
autobus  -  автобус 
autochton  -  аутохтон,  коринни/й мешканец
autograf  -  аутоґраф
autokar  -  аутобус  туристычний
autokracja  -  самодержавя, аутокрация
automat  -  автомат
automatyczny  -  автоматычни/й
automatyzacja  -  автоматызация
automobilista  -  аутомобіліста
autonomia  -  аутономія
autonomiczny  -  аутономічни/й
autoportret  -  аутопортрет
autopsja  -  в‾ласний огляд,  аутопсия
autor  -  аутор
autorstwo  -  ауторство
autorytatywny  -  ауторитатывни/й
autorytet  -  ауторитет
autoryzacja  -  ауторизация
autoryzować  -  ауторизувати
autostop  -  аутостоп
autostopowicz  -  аутостопович
autostrada  -  аутострада
awangarda  -  аванґарда
awans  -  прехід выжше (в роботіб войску)
awansować  -  прейти выжше в роботі ци в  войску
awantura  -  бровария  
awanturniczy  -  битницкі/й,  броаврийни/й
awanturnik  -  битник,  броварийник
awanturować się  -  робити бровариі
awaria  -  авария, зопсутя
awaryjny  -  аварийни/й, псуячий ся, або  маючий місце в хвили зопсутя
awersja  -  нехіт,  антыпатия
awionetka  -  ма‾ли/й самольот,  авйонетка
awitaminoza  -  авітаміноза
awizo  -  завідоміня,  авізо
awizować  -  завідомяти,  авізувати
azalia  -  азалія
azbest  -  азбест
azbestowy  -  азбестови/й
azjata  -  Азията 
azjatycki  -  азиятыцкі/й
azot  -  азот
azotowy  -  азотови/й
azyl  -  азиль  
azymut  -  азимут
  -  аж
ażeby  -  жебы
ażur  -  ажур
ażurowy  -  ажурови/й



	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł "



 ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .