ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk N n
 


na  -  на
nabawić się  -  w zabawę lub zabawką набавити ся
nabawi/ć się  -  czegoś np. choroby  zakaźnej
            ~/ł się gruźlicy  яли ся го сухоты
            ~/ł się wrzodów  дистал' чыряків
nabiał  -  мол'очны продукты, набіл'
nabierać  -  наберати
nabijać  -  набивати
nabożeństwo  -  одправа, сл'ужба Божа
nabożny  -  набожний
nabój  -  патрон
nabrać  -  набрати
nabrzmiały  -  набырміл'ий
nabyć  -  набыти, купити, придбати
nabytek  -  набыток  
nabywać  -  купувати
nabywca  -  купувач  *
nabywczy  -  купівчий  *
nachodzić się  -  находити ся
nachodzić  kogoś  -  приходити неждано і\або  нежадано до дакого
nachylać  -  схыляти, похыляти
nachylenie  -  похыліня
naciągać  -  натігати
naciek  -  натечыня
nacierać  -  смарувати, чухати
nacierać, atakować  -  наступувати, 
  атакувати
nacięcie  -  карб, зариз
nacisk  -  натиск, напір
naciskać  -  натискати, наперати
nacjonalista  -  нацйоналіста
nacjonalizacja  -  нацйоналізация
nacjonalizm  -  нацйоналізм
nacjonalizować  -  нацйоналізувати
na czele  -  на переді  
naczelnik  -  начальник
naczelny  -  передовий, гол'овний, верховний
naczynie  -  посуд(а) ? 
nać  -  натина
nad  -  над 
nadal  -  дальше
nadaremnie  -  даремні
nadaremny  -  даремний
nadarzać się  -  трафяти ся
nadawać  -  надавати
nadawca  -  надавец, высыл'ач  *
nadążać  -  надоляти
nadbałtycki  -  прибал'тийскій
nadbiec  -  надлетіти
nadbrzeże  -  прибережа
nadbrzeżny  -  прибережний
nadbudowa  -  надбудова, надстава
nadbudować  -  надбудувати, надставити
nadchodzić  -  надходити
nadciągać  -  приближати ся
nadciśnienie  -  надтисніня
nadczłowiek  -  надч(л')овек
nadejście  -  надыйтя
nadepnąć  -  наступити
nadesłać  -  присл'ати
nade wszystko  -  понад  вшытко
nadęty  (nadmuchany)  -  надутий
nadęty  -  надутий  
nadgarstek  -  запясток, *  наджменник  * ?
nadgraniczny  -  надграничний
nadjechać  -  надъіхати
nadlecieć  -  надлетіти
nadleśniczy  -  надлісничий
nadliczbowy  -  надгодинний
nadludzki  -  надлюдзкій
nadmiar  -  збыток
nadmienić  -  надпомнути, * надтыркнути
nadmiernie  -  понад міру, надмірні
nadmierny  -  понад міру, надмірний
nadmorski  -  надморскій
nadobny  -  л'адний, гардий 
nadpłacić  -  надпл'атити
nadpłata  -  надпл'ата
nadpłynąć  -  надпл'ынути
nadprodukcja  -  надпродукция
nadprogramowy  -  надпроґрамовий, неплянуваний
nadprzyrodzony  -  неприродний
nadpsuty  -  припсутий
nadrabiać  -  надрабяти
nadruk  -  надрук
nadskakiwać  -  надскакувати  
nadspodziewany  -  несподіваний
nadstawiać  -  надставяти
nadto  -  понадто
nadużycie  -  надужытя, зл'ий ужыток
nadwątlić  -  підорвати, осл'абити
nadwerężyć  -  осл'абити, підорвати
nadwodny  -  надводний
nadworny  -  надвірний
nadwozie  -  каросерия
nadwyżka  -  надвыжка
nadymać  -  надувати
nadymić  -  накурити, надымити
nadzieja  -  надія
nadziemny  -  надземний
nadziemski  -  неземний  *
nadzienie  -  напханя, надіня, фарш
nadziewać  -  напыхати, надівати
nadzór  -  надзир
nadzwyczajny  -  незвычайний
nafta  -  нафта
naftalina  -  нафталіна
nagabywać  -  наґабувати
nagana  -  наґана
nagi  -  гол'ий
naginać  -  нагынати, пригынати
naglący  -  наглячий  ?
nagle  -  нагл'о  ?
naglić  -  наглити  ?
nagłość  -  нагл'іст  ?
nagłówek  -  нагол'овок  ?
nagły  -  нагл'ий  ?
nagminny  -  розпросторений, * частобытний  *
nagniotek  -  мозоль
nagonka  -  нагінка, *  наганячка *
nagrać  -  награти, записати
nagranie  -  награня, запис
nagradzać  -  нагороджувати
nagrobek  -  памятник, нагробний
nagroda  -  нагорода
nagrodzić  -  нагородити
nagromadzenie  -  наскл'аданя  
nagromadzić  -  наскл'адати  
nagrzewać  -  нагривати
naigrawać  -  вышкыряти ся, сьміяти ся
naiwność  -  наівнист
naiwny  -  наівний, прострикій
najazd  -  напад, наізд
najbardziej  -  найбарже
najechać  -  напасти, наіхати
najem  -  наєм
najemnik  -  наємник
najemny  -  наємний
najeść się  -  наісти ся
najeźdźca  -  напастник, наізник
najeżdżać  -  нападати, наіжджати
najgorszy  -  найгірший
najlepiej  -  найліпше
najlepszy  -  найліпший
najmniej  -  найменче, наймейше
najmniejszy  -  найменчий, наймейший
najmować  -  іднати, наймувати
najpierw  -  найперше
najście  -  нехтіний прихід, напад  ?
najść  -  напасти  ?, прийти нежданым, або нехтіным
najwięcej  -  найвеце, найбільше
najwyżej  -  найвыжше, найвыже
najwyższy  -  найвыжший
nakaz  -  наказ
nakazywać  -  наказувати
nakleić  -  наліпити, наклиіти
nakład  -  накл'ад, тыраж  
nakłady  -  кошт, выдаток
nakładać  -  накл'адати
nakłaniać  -  нагваряти
nakręcać  -  накручати
nakrętka  -  гайка, ?  накрутка, закрутка 
nakrycie  -  прикрытя, вкрытя
nakrywać  -  прикрывати, вкрывати
nakrywka  -  вкрывка
nalegać  -  наставати
naleganie  -  наставаня
nalepiać  -  наліпяти 
nalepka  -  налипка
naleśnik  -  налисник
nalewać  -  наливати
należeć  -  належати
należność  -  належнист
należny  -  належний
należycie  -  як треба, як суцо
należyty  -  такій як треба
nalot  -  lotniczy  атак з неба, * нальот
nalot  -  na powierzchni  насід * ?
nałogowiec  -  дурнозвычник, ч(л')овек з дурным звыком  *
nałogowy  -  дурнозвычний  *
nałóg  -  дурний  звык *
namalować  -  намалювати
namaszczać  -  намащати
namaszczenie  -  намащыня
namawiać  -  нагваряти
namazać  -  намазати
namiastka  -  замістка  *
namiestnictwo  -  намісництво
namiestnik  -  намісник
namiętność  -  страст * ?
namiętny  -  страстний * ?
namiot  -  шатро, пал'атка ? 
namoczyć  -  намочыти
namoknąć  -  намокнути
namowa  -  нагварка  *
namulić  -  намулити
namydlić  -  намыдлити
namysł  -  надума
namyślać  -  надумувати
na nowo  -  на ново, -  зас
naocznie  -  на вл'асны (гвасны) очы, -  наочні
naoczny  -  наочний
naokoło  -  вкол'о
na opak  -  в зипы
na oścież  -  на остеж
na oślep  -  шлєпо, на ошлєп
naówczas  -  в тот час
napad  -  напад
napadać  -  нападати
napar  -  напар  
naparstek  -  наперсток
naparzyć  -  напарити
napastliwość  -  напастливіст  
napastliwy  -  напастливий
napastnik  -  напастник
napastować  -  напастувати
napaść  -  напаст
napaść  -  напасти
napawać się  -  любувати ся, насол'оджувати ся
napawać  -  нашвайс(ов)увати
napełniać  -  напол'няти
na pewno  -  на певно
napęd  -  порушня  *
napędowy  -  порушний  *
napędzać  -  порушати, наганяти
napić się  -  напити ся
napierać  -  наперати, натискати  
napięcie  -  напин, * напружыня, напруга 
napiętek  -  запяток
napięty  -  напружений, натягнений
napinać  -  напружати, натігати
napis  -  напис
napitek  -  напиток
napiwek  -  припл'атка  *  
napływ  -  напл'ыв
napływać  -  наплывати
napływowy  -  напл'ывовий
napocząć  -  надпочати  ?
napominać  -  напоминати
napomknąć  -  вспомнути, надтыркнути
napomknienie  -  вспомніня, надтыркніня
napotykać  kogo  -  зыйти ся з дакым
napowietrzny  -  повітряний
napój  -  напиток, питя
napór  -  напір, натиск, пертя
naprawa  -  направа
naprawdę  -  направду
naprawiać  -  направяти
naprędce  -  на скоро
naprężenie  -  напружыня
naprężony  -  напружений
naprężyć  -  напружыти
naprowadzać  -  напроваджати, наводити
na próżno  -  на  дармо
na przeciw  -  на против
na przekór  -  против, на перекір  ?
na przemian  -  на прекл'ад
naprzód  -  вперед, наперед
na przykład  -  на прикл'ад, на примір
naprzykrzać się  -  наприкряти ся
napuszony  -  надутий
napychać  -  напыхати
narada  -  нарада
naradzać się  -  радити, нараджати ся
naramiennik  -  нараменник
narastać  -  нарастати
naraz  -  нараз
na razie  -  на разі
narazić  -  наразити 
narażać  -  наражати
narciarstwo  -  нартярство ?
narciarz  -  нартяр  ?
narcyz  -  самовлюбник, нарциз
nareszcie  -  нарешті, в кінци
naręcze  -  нанаручо
narkotyczny  -  наркотычний
narkotyk  -  наркотык
narkotyzować  -  наркотызувати
narkoza  -  наркоза
narobić  -  наробити
narodowościowy  -  народностний  *
narodowość  -  народнист, народовіст
narodowy  -  народний, народовий
narodzenie  -  народжыня
narodzić  -  народити
narośl  -  нарост
narowisty  -  норовистий
narożnik  -  нарожник
narożny  -  нарожний
naród  -  нарид
narta  -  нарта ?
naruszać  -  нарушати
naruszenie  -  нарушыня
narwany  -  нарваний 
narybek  -  нарыбок
narysować  -  нарысувати
narząd  -  орґан
narzecze  -  дъялєкт, гваривка, * нарича  
narzeczona  -  наречена
narzeczony  -  наречений
narzekać  -  нарикати
narzekanie  -  нариканя
narzędnik  -  нарядний
narzędzie  -  нарядя  ? прибор
narzucać  -  намітувати, нашмаряти
narzucanie się  -  намітувати ся
narzuta  -  вкрывал'о, *  нашмарка  * ?
narzutka  -  вкрывал'ко, * нашмарка  * ?
nasenny  -  снотворний  
nasiadówka  -  насідавка  *
nasiąkać  -  насякати
nasienie  -  насіня
nasilenie  -  насиліня
naskórek  -  наскірка  *
nasłuch  -  сл'уханя, прехват  (радйовий)
nasłuchiwać  -  сл'ухати уважні
nastać  -  настати
nastarczyć  -  настарчыти
nastawać  -  наставати
nastawiać  -  наставяти
nastawienie  -  настав(л)іня
następca  -  наступник
następnie  -  потим
następny  -  наступний, слідуючий
następować  -  наступувати, наставати
następstwo  -  нашлідок 
następujący  -  шлідуючий, -  наступний
nastraszyć  -  встрашыти
nastręczać  -  раіти, підсувати  
nastroić  -  настроіти
nastroszyć  -  настопорчыти, поставити
nastrój  -  настрий  
nasuwać  -  насувати 
nasycać  -  насычати
nasycenie  -  насычыня
nasycony  -  насычений
nasyłać  -  насылати
nasyp  -  насып
nasypać  -  насыпати
naszpikować  -  нашпи(ль)кувати  ?
naszyć  -  нашыти
naszyjnik  -  накарчник  *
naśladować  -  нашлідувати
naśladowca  -  нашлідовник  *
naśladownictwo  -  нашлідовництво  *
naśladowczy  -  нашлідовчий
naświetlać  -  насьвітлити
naświetlanie  -  насьвітляня
natarcie  -  наступ(л)іня, атак 
natarczywość  -  наступливіст * ?
natarczywy  -  наступливий  * ?
natchnąć  -  надыхнути, * 
natchnienie  -  надыхніня, 
natężać  -  напружати
natężenie  -  напружыня
natężony  -  напружений
natknąć się  -  наткнути ся
natłoczyć  -  набити  ?  
natomiast  -  натоміст
natrafić  -  натрафити
natręctwo  -  нахабнист
natręt  -  нахабник
natrętny  -  нахабний
natrysk  -  дощник, * дойджник, * туш
natrząsać się  -  сьміяти ся, вышкыряти ся
natura  -  натура, природа
naturalizacja  -  натуралізация 
naturalizm  -  натуралізм
naturalizować  -  натуралізувати
naturalnie  -  природні, звыкл'о
naturalny  натуральний, природний
natychmiast  -  зараз, одраз, з місьця, натыхмяст
natychmiastowy  -  одразовий  *
nauczać  -  навчати
nauczanie  -  навчаня, вчыня
nauczka  -  навчанка *
nauczyciel  -  (на)учытель
nauczyć  -  навчыти
nauka  -  наука
naukowiec  -  науковец
naukowość  -  науковіст
naukowy  -  науковий
naumyślnie  -  нароком
nauszniki  -  наушникы
nawa  -  нава, корабель
nawadniać  -  наводняти
nawalić  -  навалити, зопсути ся
nawał  -  моц, купа, навал'
nawała  -  навальний напір  *
nawałnica  -  буря зо зливом, навальниця  
nawet  -  аж  і
nawias  -  скобка
nawiasem  -  при тым  
nawiązać  -  навязати, установяти
nawiązanie  -  навязаня, установіня
nawiedzać  -  навиджувати ?, навиджати ?
nawierzchnia  -  верхнівка  *
nawijać  -  навивати
nawlec  -  надіти, задіти
nawlekać  -  надівати, задівати
nawodnienie  -  наводніня
nawoływać  -  накликувати
nawozić  -  навозити
nawóz  -  навіз, гний
nawracać  -  навертати
nawrócenie  -  наверніня
nawrót  -  наверніня
na wskroś  -  през ціл'е
nawyk  -  звык
nawykać  -  звыкати  
nawykły  -  звыкнений
nawzajem  -  взаємні
nazajutrz  -  на другій ден
nazbierać  -  назберати
nazbyt  -  за барз
naziemny  -  наземний
naznaczyć  -  назначыти
nazwa  -  назва
nazwisko  -  назвиско
nazywać  -  называти
negacja  -  запівперечаня, неґация
negatyw  -  неґатыв
negatywny  -  неґатывний
negliż  -  неґліж, гол'іст
negocjacje  -  переговоры  
negować  -  запівперечати, неґувати
nekrolog  -  некрольоґ
nektar  -  нектар
neofita  -  неофіта
neologizm  -  неольоґізм
neon  -  неон
nerka  -  почка 
nerw  -  нерв
nerwica  -  нервиця
nerwoból  -  нервобіль, біль на тлі нервовым
nerwowość  -  нервовіст 
nerwowy  -  нервовий
neseser  -  потрибник, * валізка
netto  -  нетто
neurastenia  -  неурастенія, нервиця
neurastenik  -  неурастенік
neuroza  -  неуроза, нервиця
neutralizować  -  неутралізувати, знешкодливяти
neutralny  -  неутральний
neutron  -  неутрон
newralgia  -  невральґія
nęcić  -  привабяти, манити ?
nędza  -  біда, нужда
nędzarz  -  бідак, нуждар
nędznik  -  нужденник  *
nędzny  -  нужденний
nękać  -  мучыти , непокоіти
ni  -  ни
niańka  -  нянька, пістунка  
niby  -  нибы
nic  -  нич
nicość  -  ничтожист  *
nicować  -  вырубяти, вывертати на рубы
nicpoń  -  ледачник, гультай, непотриб  
niczyj  -  ничый
nić  -  нитка
nie  -  ні (przeczenie samodzielne
      не ( przeczenie niesamodzielne) 
         n.p. nie, nie chodź  -  ні, не ход
nieagresja  -  ненападаня, неатакуваня, неаґресъя
niebaczny  -  неосторожний, нерозважний
niebawem  -  гнет, скоро
niebezpieczeństwo  -  непек, небезпека
niebezpiecznie  -  не(без)печні
niebezpieczny  -  не(без)печний  
niebiański  -  небесний
niebieskawy  -  небескавий
niebieski  -  небескій
niebieskooki  -  небескоокій
niebiosa  -  небеса
niebo  -  небо
nieborak  -  неборак
nieboszczyk  -  небіщык
niebotyczny  -  тыкаючий неба
niebożątko  -  небожатко
niebożę  -  небожа
niebyły  -  небывший
niebywale  -  нечувано
niebywały  -  нечуваний, небывалий
niecały  -  не ціл'ий
niech  -  най
niechcąco  -  нех(о)тячы
niechęć  -  неохота  
niechętny  -  неохочий, неприязний
niechciany  -  нехтіний 
niechlujny  -  нехлюйний, непорядний
niechybny  -  неминучий
nieciekawy  -  нецєкавий, неінтересний
niecierpliwić  -  нетерпливити 
niecierpliwość  -  нетерпливіст, нетерп(л)ячист
niecierpliwy  -  нетерпливий, нетерп(л)ячий
niecka  -  загл'убіня, пл'ытка яма
niecny  -  нечесний
nieco  -  кусьцьок, -  не дуже
niecodzienny  -  незвычайний, ридко бываючий
nieczułość  -  невражливіст, грубоскорист
nieczuły  -  невражливий, грубоскорий
nieczynny  -  недіючий, не працуючий
nieczystość  -  нечыстота, бруд, гний
nieczysty  -  нечыстий
nieczytelność  -  нечытельнист
nieczytelny  -  нечытельний
niedaleki  -  недалекій
niedaleko  -  недалеко
niedawno  -  недавно
niedbalstwo  -  недбал'іст  
niedbały  -  недбал'ий
niedbający  -  недбачий 
niedelikatność  -  неделикатнист, грубоскіря
niedelikatny  -  неделикатний
niedługi  -  недол'гій
niedługo  -  не дол'го
niedobitki  -  недобиткы
niedobór  -  недостаток, недобір, бракы
niedobrany  -  недобраний
niedobry  -  недобрий
niedobrze  -  недобри
niedociągnięcie  -  недорибка  
niedogodność  -  ненаручнист
niedogodny  -  ненаручний
niedojadać  -  ненаідати ся
niedojrzałość  -  непристал'іст, недозрил'іст
niedojrzały  -  непристал'ий, недозрил'ий
niedokładność  -  недокл'аднист
niedokonany  -  недоконаний
nie dokończony  -  не докінчений
niedokrwistość  -  недокырвнист
niedola  -  недоля
niedołęga  -  недоугій  fizycznie, 
         бейдак  mentalnie
niedołęstwo  -  недоугіст
niedołężny  -  недоугій
niedomagać  -  недомагати, сл'абувати
niedomaganie  -  недомога, сл'абуваня
niedomówienie  -  недоповіджыня
niedomyślny  -  недодумний, недогупний
niedopałek  -  сьцюк, недокурка *
niedopatrzenie  -  недосмотриня  
niedopełnienie  -  недопол'ніня
niedopuszczalność  -  недопущальнист
niedopuszczalny  -  недопущальний
niedorostek  -  недоросток
niedorozwinięty  -  недорозвитий
niedorozwój  -  недорозвиток
niedorzeczność  -  бздура, дурниця, безмышленнист
niedorzeczny  -  дурний, безмышленний ?
niedoskonałość  -  незавершенист, ? не ідеальнист 
niedoskonały  -  незавершений, ? не ідеальний  
niedostateczny  -  нестарчаючий
niedostatek  -  недостаток
niedostępność  -  неприступнист
niedostępny  -  неприступний
niedostrzegalny  -  недостережний, не(в)зримий
niedościgły  -  недоженний  *
niedoświadczony  -  без практыкы
niedotykalny  -  недотыкальний
niedowarzony  -  недоварений, przen. недопечений
niedowiarek  -  не(до)вірник
niedowidzieć  -  недовидіти
niedowierzanie  -  не(до)віриня, недовіря
niedowład  -  непол'не владіня 
niedozwolony  -  недозволений
niedrogi  -  недорогій
nieduży  -  невелькій
niedwuznaczny  -  недвозначний
niedyskrecja  -  недискреция
niedyskretny  -  недискретний
niedyspozycja  -  осл'абіня, хворота 
niedziela  -  неділя
niedźwiadek  -  медведик
niedźwiedzica  -  медведиця
niedźwiedź  -  медвід
nieestetyczny  -  негардий, неестетычний
nieetyczny  -  неетычний
niefachowy  -  нефаховий
nieformalny  -  неформальний  
niefortunny  -  нещасливий
niefrasobliwy  -  безкл'опітний 
niegdyś  -  колиси, давно
niegodny  -  czegoś: недостоєн 
            czyn: негідний
niegodziwość  -  негіднист
niegodziwy  -  негідний
niegościnny  -  негостинний
niegramatyczny  -  неґраматычний
niegrzeczność  -  негречнист ? 
niegrzeczny  -  негречний, непосл'ушний
nieharmonijny  -  негармонійний
niehonorowy  -  негоноровий
nieistotny  -  неважний
niejaki  -  якісий
niejasność  -  неяснист  
niejasny  неясний  
niejeden  -  неєден
niejednokrotny  -  неєдноразовий
niekiedy  -  (коли-)неколи
niekompetentny  -  некомпетентний, нефаховий
niekonsekwentny  -  непостановчий  *
niekorzystny  -  некорысний, нехосенний
niekorzyść  -  некорыст, нехосен
niekształtny  -  нефоремний
niektóry  -  декотрий
niekulturalny  -  некультурний
nieledwie  -  мал'о не ?
nielegalny  -  нелєґальний
nieletni  -  мал'олітній, -  непол'нолітній
nieliczny  -  нечысленний
nielitościwy  -  немил'осерний
nielogiczność  -  нельоґічнист 
nielogiczny  -  нельоґічний
nieludzki  -  нелюдзкій
nieład  -  непорядок
nieładnie  -  негарді, нел'адні
niełaska  -  немил'ист  
niełaskawy  -  немил'остинний, небл'агодатний
niemal  -  майже, мало не
niemało  -  немал'о
niemały  -  немал'ий
niematerialny  -  нематеряльний
niemądry  -  немудрий
Niemiec  -  Німец
niemiecki  -  німецкій
niemiłosierny  -  немил'осерний
niemiły  -  немил'ий
niemniej  -  але єднак
niemoc  -  неміч, безсилья
niemodny  -  немодний, старого фасону
niemoralność  -  неморальнист  ?
niemoralny  -  неморальний  ?
niemota  -  німота
niemowa  -  німий
niemowlę  -  немовля(тко)
niemożliwość  -  неможливіст
niemożliwy  -  неможливий
niemrawy  -  немравий
niemy  -  німий
nienaganny  -  безґанчовий  *
nienaruszalny  -  ненарушальний 
nienaruszony  -  ненарушений
nienasycony  -  ненасычений, ненасытний
nienaturalny  -  ненатуральний
nienawidzić  -  ненавидіти
nienawistny  -  ненавистний
nienawiść  -  ненавист
nienormalny  -  ненормальний
nieobecność  -  небытнист  *
nieobecny  -  небытний  *
nieobliczalny  -  непредвидимий  *
nieobowiązkowy  -  необовязковий 
nieobyczajność  -  непристойнист
nieobyczajny  -  непристойний
nieoceniony  -  неоцінений
nieoczekiwany  -  нежданий *
nieodłączny  -  неодл'учний
nieodmienny  -  неодмінний, незмінний
nieodparty  -  неодогнаний  * ?
nieodpowiedni  -  неодповідній
nieodpowiedzialność  -  неодповідальнист
nieodpowiedzialny  -  неодповідальний
nieodstępny  -  неодступний 
nieodwołalny  -  кінцьовий, не до цофніня
nieodwracalny  -  не до цофніня  *
nieodzowny  -  необхідний  
nieodżałowany  -  неоджал'уваний
nieograniczony  -  неограничений
nieokiełznany  -  нестриманий  
nieokreślony  -  неозначений
nieokrzesany  -  неокресаний
nieomal  -  мал'о не
nieomylność  -  неомыльнист
nieomylny  -  неомыльний
nieopatrznie  -  нерозважні, неосторожні
nieopatrzny  -  нерозважний, неосторожний
nieopisany  -  неописаний
nieopłacalny  -  нехосенний, некорыс(т)ний
nie opodal  -  недалеко
nieoprawiony  -  необл'ожений
nieograniczony  -  неограничений
nieosobowy  -  неособовий
nieostrożność  -  неосторожнист
nieostrożny  -  неосторожний
nieoswojony  -  неосвоєний
nieoświecony  -  неосьвічений
nie oznaczony  -  не означений
niepalący  -  некурящий
niepalny  -  непальний
niepamięć  -  непамят
niepamiętny  -  не(за)памятний  
nieparlamentarny  -  непарляментарний
nieparzysty  -  недопарний, без пары
niepełnoletni  -  непол'нолітній
niepełny  -  непол'ний
niepewność  -  непевнист
niepewny  -  непевний
niepiśmienny  -  неписменний
niepłatny  -  непл'атний
niepłodność  -  ял'овіст, непліднист
niepłodny  -  ял'овий, неплідний
niepłonny  -  недаремний
niepochlebny  -  непохвальний  * 
niepocieszony  -  непотішений  
niepoczytalność  -  неосуднист  
niepoczytalny  -  неосудний
niepodległość  -  незалежнист, сувереннист
niepodległy  -  незалежний, суверенний
niepodobieństwo  -  неможливіст
niepodobny  -  неподибний
niepodzielny  -  неподільний  
niepogoda  -  зл'а хвиля, -  непогода  
niepohamowany  -  невгамуваний
niepojęty  -  непонятий
niepokalany  -  непорочний
niepokaźny  -  невелькій
niepokoić  (się)  -  страшыти  кус (дакого), бояти ся кус  (самому)
niepokonany  -  непобитий, непоборотий  
niepokój  -  брак спокою, легкій страх
niepolityczny  -  неполітычний
niepomierny  -  непомірний  
niepomny  -  непамятний, не памятаючий
niepomyślność  -  несприятнист, невдача
niepomyślny  -  несприятний, неуданий
niepopłatny  -  непопл'атний
niepoprawność  -  непоправнист  
niepoprawny  -  непоправний
niepopularność  -  непопулярнист
niepopularny  -  непопулярний
nieporadny  -  непорадний
nieporęczny  -  непоручний 
nieporozumienie  -  непорозуміня
nieporównany  -  непоривнаний
nieporuszony  -  непорушний
nieporządek  -  непорядок
nieporządny  -  непорядний
nieposłuszeństwo  -  непосл'ушнист, несл'ухнянист
nieposłuszny  -  несл'ухнячий, непосл'ушний
niepospolity  -  незвычайний  
nieposzlakowany  -  непорочний  ?
niepotrzebny  -  непотрибний
niepowetowany  -  невертанний, незаступний неповертний
niepowodzenie  -  невдача  
niepowołany  -  неодповідній, посторонний непокликаний
niepowstrzymany  -  нестриманий 
niepozorny  -  непозорний
niepożądany  -  непрагнений, нехтітий
niepraktyczny  -  непрактычний
nieprawda  -  неправда
nieprawdopodobny  -  мал'оправдивий, мал'оможливий, неправдоподибний
nieprawdziwy  -  неправдивий
nieprawidłowość  -  неправильнист
nieprawidłowy  -  неправильний
nieprawny  -  неправний,, незаконний
nieprawomyślność  -  неправодумнист
nieprawomyślny  -  неправодумний  
nieprawość  -  неправеднист
nieprawy  -  неправедний  
nieproporcjonalny  -  непропорцйональний
nieproszony  -  непрошений
nieprzebaczalny  -  непребачальний
nieprzebłagany  -  непребл'аганий
nieprzebrany  -  незрахуваний, непребраний
nieprzebyty  -  непройдений
nieprzechodni  -  непрехідній
nieprzejednany  -  неуступний, завзятий
nieprzejrzysty  -  непрозорий
nieprzekupny  -  непрекупний
nieprzemakalny  -  непремакальний
nieprzenikniony  -  непроникнений
nieprzepuszczalny  -  непрепущальний
nieprzerwany  -  непрерваний
nieprześcigniony  -  непревершений *
nieprzewidziany  -  непредвиджений  
nieprzezorny  -  непрозорливий  *
nieprzezorność  -  непрозоливіст
nieprzezroczysty  -  непрозорий
nieprzezwyciężony  -  непреможений
nieprzychylność  -  неприхыльнист
nieprzychylny  -  неприхыльний
nieprzydatność  -  непридатнист
nieprzydatny  -  непридатний
nieprzyjaciel  -  неприятель, ворог, противник
nieprzyjacielski  -  ворожий
nieprzyjazny  -  неприязний  
nieprzyjemność  -  неприємнист
nieprzyjemny  -  неприємний
nieprzymuszony  -  непримушений
nieprzystępność  -  неприступнист
nieprzystępny  -  неприступний
nieprzytomność  -  безпамят(нист)
nieprzytomny  -  без памяти
nieprzyzwoitość  -  непоряднист, * безвстыднист, непристойнист
nieprzyzwoity  -  непорядний, *  безвстыдний, непристойний
niepunktualność  -  непунктуальнист
niepunktualny  -  непунктуальний
nierad  -  нерад
nieraz  -  нераз
nierdzewny  -  нер(д)жавний
nierealność  -  нереальнист
nierealny  -  нереальний
nieregularność  -  нереґулярнист
nieregularny  -  нереґулярний
niereligijny  -  нереліґійний
nierogacizna  -  пацята
nierozdzielny  -  нерозл'учний, нероздільний 
nierozerwalny  -  нерозрывний  
nierozgarnięty  -  гл'упавий, не доцяп мудрий  *
nierozłączny  -  нерозл'учний
nierozmyślny  -  ненаомышний
nierozpuszczalny  -  нерозпущальний
nierozsądny  -  нерозумний, -  нерозсудний
nierozważny  -  нерозважний, неосторожний, непредуманий
nierozwiązalny  -  нерозвязний
nierozwinięty  -  нерозвитий
nierówność  -  неривнист
nierówny  -  неривний
nieruchliwy  -  нерухавий, нерухливий
nieruchomość  -  нерухоміст, непорушнист
nieruchomy  -  нерухомий, непорушний
nierzadko  -  неридко
nierząd  -  проституция
nierzeczywisty  -  неправдивий, нереальний
nierzetelność  -  неретельнист, нечеснист
nierzetelny  -  неретельний, нечесний
niesamowity  -  незвычайний, дивний, страшний
niesforność  -  нес(л')ухнянист  
niesforny  -  нес(л')ухнячий, трудний до підпорядкуваня
nieskalany  -  непорочний, чыстий
nieskazitelność  -  чыстота без сказы, непорочнист
nieskazitelny  -  без сказы, чыстий, непорочний
nieskładny  -  нескл'адний, незборний
nieskończenie  -  нескінчено, безконечно
nieskończoność  -  нескінченист, безконечнист
nieskończony  -  нескінчений, безконечний
nieskromny  -  нескромний  
nieskuteczność  -  неефектывнист
nieskuteczny  -  неефектывний
niesława  -  несл'ава
niesławny  -  несл'авний
niesłowny  -  несл'овний
niesłuszność  -  неправильнист  
niesłuszny  -  неправильний 
niesłychanie  -  нечувано
niesłychany  -  нечуваний  
niesmaczny  -  недобрий (в смаку)
niesmak  -  несмак, неприємне вражыня
niesnaski  -  гнівы, сваркы, непорозуміня  
niespełna  -  праві 
niespodzianka  -  несподіванка
niespodziewany  -  несподіваний
niespokojny  -  неспокійний
nie sposób  -  неє  способу
niespożyty  -  невычерпний  *
niesprawiedliwość  -  несправедливіст
niesprawiedliwy  -  несправедливий
nie sprzyjający  -  не сприятливий  *
niestałość  -  нестойкіст, * змінливіст, хвійнист
niestały  -  нестойкій, змінливий, хвійний
niestawiennictwo  -  нестав(л)іня ся
niestety  -  на жаль  ? 
niestosowny  -  неодповідній
niestrawność  -  нестравнист  
niestrawny  -  нестравний
niestrudzony  -  незмордуваний
niestworzony  -  несотворений
niesumienność  -  несум(л)іннист
niesumienny  -  несум(л)інний
nieswojo  -  несвойо
nieswój  -  несвій
niesymetryczny  -  неривний, несиметрычний
niesympatyczny  -  немил'ий
nieszczególny  -  мал'о важний, мал'о вартисний
nieszczelny  -  нещельний
nieszczerość  -  нещырист
nieszczerze  -  нещыро
nieszczery  -  нещырий 
nieszczęsny  -  нещасний
nieszczęście  -  нещесьця
nieszczęśliwy  -  нещасливий
nieszkodliwy  -  нешкодливий
nieszpory  -  вечырня
nieścisłość  -  неточнист, недокл'аднист
nieścisły  -  неточний, недокл'адний
nieść  -  нести
nieślubny  -  нешлюбний
nieśmiałość  -  несьміл'іст
nieśmiały  -  несьміл'ий
nieśmiertelność  -  безсмертнист 
nieśmiertelny  -  безсмертний
nieświadomość  -  несьвідоміст
nieświadomy  -  несьвідомий
nietakt  -  нетакт, неделикатнист, охыба
nietaktowny  -  нетактовний, неделикатний
nietknięty  -  недитхнений
nietolerancja  -  нетолєранция, нетерпиміст
nietolerancyjny  -  нетерпимий, нетолєранцийний  
nietoperz  -  мышперхач
nietrafny  -  неправдивий  ?
nietrzeźwy  -  нетерезбий 
nietykalność  -  нетыкальнист
nietykalny  -  нетыкальний
nie tyle  -  не тильо
nie tylko  -  не лем
nieubłagany  -  непребл'аганий
nieuchronny  -  неминучий, невхоронний 
nieuchwytny  -  не до хвачыня, не до зіманя
nieuctwo  -  неуцтво
nieuczciwość  -  неучтивіст, неуцтивіст
nieuczciwy  -  неучтивий, неуцтивий
nieuczynny  -  непомогливий  *
nieudany  -  неуданий
nieudolność  -  непотрафнист  * ?
nieudolny  -  непотрафний  * ?
nieufność  -  недовіря
nieufny  -  недовірний
nieugaszony  -  невгашений
nieugięty  -  твердий, непохвійний, незл'амний
nieuk  -  неук
nieukojony  -  невтишений  ?
nieuleczalny  -  невылічальний
nieumiarkowany  -  непоміркуваний
nieumiejętność  -  неуміліст  ?
nieumiejętny  -  неумілий
nieumyślny  -  не наомышний
nieunikniony  -  неминучий
nieuprzejmość  -  негречнист ?
nieurodzaj  -  неврожай
nieusprawiedliwiony  -  неоправданий  
nieustanny  -  безпрестанний, безустанний
nieustraszony  -  одважний
nieusuwalność  -  неусувальнист
nieusuwalny  -  неусувальний
nieutulony  -  невтулений
nieuwaga  -  непозорливіст, неувага 
nieuważny  -  непозорливий, неуважний
nieuzasadniony  -  безпідставний
nieuzbrojony  -  неозброєний
nieużyteczny  -  неужыточний
nieużyty  -  непомогливий  * ?
niewart  -  не вартаючий
nieważki  -  неважкій, неважучий ?
nieważność  -  неважнист
nieważny  -  неважний
niewątpliwie  -  безперечні
niewątpliwy  -  безперечний
niewdzięczność  -  невдячнист
niewdzięczny  -  невдячний
niewesoły  -  невесел'ий
niewiadomy  -  незнаний 
niewiara  -  невіра
niewiarygodny  -  неповірний  ?
niewiasta  -  невіста, баба
niewidomy  -  шлєпий, шліпий, отемніл'ий
niewidzialny  -  невидимий  *
niewiedza  -  незнаня  
niewiele  -  не дуже
niewielki  -  невелькій, невеликій
niewierność  -  невірнист
niewierny  -  невірний
niewiniątko  -  невинуватко  *  
niewinność  -  невиннист
niewinny  -  невинний
niewłaściwość  -  неодповіднист, невл'астивіст  ?
niewłaściwy  -  неодповідній  
niewola  -  неволя, рабство
niewolić  -  неволити 
niewolniczy  -  невільничий
niewolnik  -  невільник, раб
niewód  -  невід
niewprawny  -  невправний
niewspółmierność  -  непропорцйональнист
niewspółmierny  -  непропорцйональний
niewyczerpany  -  невычерпаний
niewygoda  -  невыгода
niewygodny  -  невыгідний
niewykonalny  -  невыкональний  
niewymierny  -  невымірний
niewymowny  -  невымовний
niewymuszony  -  невымушений
niewypał  -  невыстрыл
niewypłacalność  -  невыпл'ачальнист
niewypłacalny  -  невыпл'ачальний
niewypowiedziany  -  невыповіджений
niewyraźny  -  невыразний
niewyrobiony  -  невыроб(л)ений
niewyrozumiały  -  нерозуміючий * ?
niewysłowiony  -  невыповіджений, невысловений
niewystarczający  -  нестарчаючий
niewytłumaczalny  -  невытл'умачальний
niewytrwały  -  невытривал'ий  
niewytrzymały  -  невытримал'ий
niewzruszony  -  нерушымий
niezachwiany  -  незахвіяний
niezadowalający  -  незадоваляючий
niezadowolenie  -  незадоволіня
niezadowolony  -  незадоволений
niezależność  -  незалежнист
niezależny  -  незалежний
niezamężna  -  незамужна
niezamożny  -  небогатий
niezapominajka  -  незабудка
niezapomniany  -  незабытий
niezaprzeczalny  -  безперечний, незаперечний
niezaradny  -  незарадний
niezasłużony  -  незаслужений
niezawisłość  -  незалежнист, незавісиміст
niezawisły  -  незалежний, незавісимий
niezawodnie  -  напевно
niezawodny  -  певний, -  не псуячий ся
niezbadany  -  незбаданий
niezbędny  -  необхідний
niezbity  -  незбитий
niezbyt  -  не барз
niezdarny  -  неудачний, незґрабний 
niezdecydowany  -  нерішучий ?
niezdolność  -  неспосибнист, нездатнист
niezdolny  -  неспосибний, нездатний
niezdrowy  -  нездорив, нездоровий
niezdyscyplinowany  -  недисциплінуваний
niezgłębiony  -  бездонний, необнятий, незбаданий
niezgoda  -  незгода
niezgodność  -  незгіднист
niezgodny  -  незгідний
niezgrabność  -  незґрабнист
niezgrabny  -  незґрабний
nieziszczalny  -  незъіщальний
niezliczony  -  незрахуваний
niezłomny  -  незламний  
niezmącony  -  нескал'амучений, нескол'омучений
niezmienność  -  незміннист
niezmienny  -  незмінний
niezmierny  -  безмірний, незмірний
niezmordowany  -  незмордуваний
nieznaczny  -  невелькій, невеличкій
nieznajomość  -  незнайоміст
nieznajomy  -  незнайомий
nieznany  -  незнаний
niezniszczalny  -  незнищальний
nieznośny  -  нестерпний  
niezręczność  -  незручнист, невправнист
niezręczny  -  незручний, невправний
niezrównany  -  недоривнаний, непревершений
niezrównoważony  -  незривноважений
niezupełny  -  неціл'ковитий
niezwłocznie  -  неодкл'адні ?
niezwłoczny  -  неодкл'адний ?
niezwyciężony  -  непреможений  
niezwykły  -  незвыкл'ий, незвычайний
nieżonaty  неженатий
nieżyczliwość  -  нежычливіст
nieżyczliwy  -  нежычливий
nieżyt  -  нежыт 
nieżywotny  -  нежывотний
nieżywy  -  нежывий
nigdy  -  николи
nigdzie  -  ниґде
nijak  -  нияк
nijaki  -  ниякій
nijako  -  нияко
nikczemnik  -  никчемник, підлец
nikczemność  -  никчемнист, підл'іст
nikczemny  -  никчемний, підл'ий
nikiel  -  никєль
niklować  -  никлювати
nikły  -  сл'абіцькій, марницькій, ледво достережний
niknąć  -  никнути
nikotyna  -  нікотина
nikt  -  нихто
nim  -  нич
nimfa  -  німфа
niniejszy  -  тот
niski  -  нискій
nisko  -  ниско
nisza  -  ниша
niszczący  -  нищачий
niszczeć  -  нищавіти  нищыти ся, 
niszczyć  -  нищти
nit  -  нют
nitka  -  нитка
niwa  -  нива, поле
niweczyć  -  нивечыти  
niwelacja  -  нівеляция
niwelować  -  нівелювати
nizać  -  надівати  
nizina  -  низина
niż  -  нич 
niżej  -  нижше, ниже
niższość  -  нижшист
niższy  -  нижший
no  -  но
noc  -  нич
nocleg  -  ничлиг, ничліг  
nocnik  -  ничник
nocny  -  ничний
nocować  -  ночувати
noga  -  нога
nogawica  -  ногавиця
nokturn  -  ноктурн
nomenklatura  -  номенклятура
nominacja  -  назначыня
nominalny  -  номінальний
nonsens  -  абсурд, бездумниця
nora  -  яма, нора
norka  -  норка
norma  -  норма
normalizacja  -  нормалізация
normalizować  -  нормалізувати
normalny  -  нормальний 
normować  -  нормувати
Norweg  -  Норвеґ
norweski  -  норвескій
nos  -  нис
nosacizna  -  носатка
nosacz  -  носатий, носач
nosić  -  носити
nosorożec  -  носориг
nostalgia  -  ностальґія
nosze  -  ношы
nota  -  нота
notarialny  -  нотаряльний
notariusz  -  нотар(юш), нотареуш
notatka  -  записка, нотатка
notatnik  -  записник, нотатник
notoryczny  -  непоправний, закоренілий, ? шыроко відомий
notować  -  записувати, -  нотувати
notowanie  -  нотуваня
nowator  -  новатор
nowela  -  новеля, оповіданя
nowelista  -  новеліст(а)
nowicjat  -  початковий час в монастыри
nowicjusz  -  новик
nowina  -  новина 
nowo  -  ново
nowoczesny  -  модерний  ?
nowo narodzony  -  новороджений
noworoczny  -  новоричний
nowość  -  новіст
nowotwór  -  новотвір
nowożytny  -  нововіковий  *  ?
nowy  -  новий
nozdrze  -  нозґри
nożownik  -  ножовник
nożyce  -  ножыці
nożyczki  -  ножычкы
nożyk  -  ножык
nów  -  нив
nóż  -  ниж, ніж
nucić  -  мырчати
nuda  -  прикрота, нуда
nudności  -  витя ся (в жолудку)
nudny  -  прикрий, нудний
nudziarz  -  прикрий ч(л')овек, нудяр
nudzić się  -  прикрити ся  
        ~ kogoś - наприкрити ся, 
        ~ nudzi mi się - прикрит ся мі
numer  -  нумер
numeracja  -  нумерация
numerować  -  нумерувати
numerek  -  нумерик
numizmatyka  -  нумізматыка
nuncjusz  -  нунций (папскій посел' пониже кардинал'а)
nurek  -  нурок
nurkować  -  нурцювати, нуркувати
nurkowanie  -  нурцюваня, нуркуваня, пікуваня 
nurkowiec  -  піковник, нурковец
nurkowy  -  піковий, нурковий 
nurt  -  струя
nurtować  -  мучыти, непокоіти, цєкавити
nurzać  -  мочыти, бабрати
       ~ się w czymś - купати ся в збытку кырви ітп
nuta  -  нота
nuż  -  a ~  а што єсли  
nużący  -  мучачий
nużyć  -  мучыти
nylon  -  нильон	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .