ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
д Дда  -  niech archaizm zachowany z czasów
  wspólnego języka Słowian, występujący już tylko
  w złożeniach niosących zapowiedź czasu
  przyszłego
давати  -  dawać 
давен  -  (arch.) dawny np. з давен давна - 
  z dawien dawna
Давид  -  imię męskie
давити (ся)  -  dławić (się), dusić (się)
давніжше, давнійше  -  dawniej
давни/й  -  dawny
давнина  -  dawność, dawne czasy
давно  -  dawno
даґде  -  gdzieś (dla czasu przyszłego)
даде  -  gdzieś (dla cz. przyszłego)
дазраз, да з раз -  pewnego razu, kiedyś (dla czasu
  przyszłego) дазраз приіхам до вас – kiedyś
  przyjadę do was
дай  -  daj
Дай Боже здравя  -  Daj Boże zdrowia
Дай Боже щасливу годину  -  Daj Boże szczęśliwą 
  godzinę
Дай Боже щесьця  -  Szczęść Boże
дайже  -  dajże
Дай (Пане) Боже (доброго) здоровя,
  здравя (здравичка)  -  Daj Panie Boże 
 (dobrego) zdrowia (zdróweczka)
дайчыти  -  wypraszać, molestować o coś,
  powtarzać namolnie „daj, daj i daj”
даколи, да коли  -  kiedyś (w przyszłości). 
 W języku polskim słowo „kiedyś” jest neutralne pod
  wzgl. czasu. Natomiast w języku łemkowskim 
  „даколи” wymusza formę czasu przyszłego
  „буде”. Jest to ogólna prawidłowość dla określeń
   czasu, zawierających cząstkę „да”
даколи  -  kiedykolwiek. Jedynie w tym
  znaczeniu i w formie pytającej słowo to może
  być użyte w czasie przeszłym np.: „ци чул' єс
  даколи о страхопуті” – czy słyszałeś
  kiedykolwiek o straszydle
дакотри/й, да котри/й  -  któryś - plus forma
  czasu przyszłego
дакто, дахто  -  ktoś - plus czas przyszły. Tylko
  w formie pytającej można użyć w czasie
  przeszłym. Np. ци был' дахто дома, (lub ци 
  был' хтоси дома) - czy był ktoś w domu ? Nie 
  można np. powiedzieć коли єм пришол' та
  дахто юж там был'. Musimy użyć formy
  typowej dla czasu przeszłego i teraźniejszego
  коли єм пришол' та хтоси юж там был' -
  kiedy przyszedłem to ktoś tam był
дакус  -  troszkę, odrobinę
дале  -  dalej
дале  -  nadal
да-ле, дай ле  -  daj no
далекій  -  daleki
далеко  -  daleko
далечына  -  dalekość, daleka odległość
далечынь  -  b. daleko
Дальйова  -  nazwa wsi
дальше  -  dalej
дальше  -  nadal
дальши/й  -  dalszy
Дамян  -  imię męskie
Данько  -  imię męskie
дар  -  dar
даребак  -  leń, próżniak, drań
дары  -  dary
дармо  -  darmo
дармове  -  darmowe
дармоід  -  darmozjad
дармувати  -  obijać się, nic nie robić, tracić
  czas na darmo
даровизна  -  darowizna
даруватель  -  darczyńca
дарувати  -  darować
дарунок  -  podarunek
дати  -  dać
дах  -  dach
дахівка  -  dachówka
дахто, да-хто  -  ktoś - plus czas przyszły
дачыє, да-чыє  -  czyjeś - plus czas przyszły
дашто, да-што  -  coś - plus czas przyszły
даяк, да-як (буде)  -  jakoś (to będzie np.)
даякє, да-якє  -  jakieś – plus czas przyszły
дбати  -  dbać
дбачи/й  -  dbający
два  -  dwa
двадцет  -  dwadzieścia
дванадцет  -  dwanaście
двер  -  drzwi. Rzadko używana poetycka forma. 
 Być może obok liczby mnogiej była tu kiedyś 
 również liczba pojedyncza, oznaczająca drzwi 
 jednoskrzydłowe, albo jedno ze skrzydeł drzwi
 dwuskrzydłowych.
двери  -  drzwi
дві  -  dwie
двійка  -  dwójka
двійнята  -  bliźnięta, lub gliniane naczynie typu
  dwojaki
двір  -  dwór, podwórko
двіста  -  dwieście
двигати  -  dźwigać
двигнути  -  dźwignąć, podnieść
двоє  -  dwoje
двоі  -  dwoje w odniesieniu do liczby mnogiej
  np. двоі двери
двоіти  -  zwracać się do kogoś przez „wy” – czyli 
  w drugiej osobie liczby mnogiej
дворец  -  dworzec, pałacyk
дворичняк, дворічняк  -  koń dwuletni
двох  -  dwóch
двоякє  -  dwojakie, dwóch rodzajów, dwa różne,
  o dwóch zastosowaniach itp
двоякы  -  l. mn. od двоякє. Dotyczy 
  rzeczowników występujących tylko w liczbie 
  mnogiej ) np. двоякы двери - dwojakie drzwi
двояко  -  dwojako, na dwa sposoby
двоячкы, двійнята  -  dwojaczki
де  -  gdzie
дебр  -  dziki ostęp, niedostępne miejsce
дебря, дебры  -  liczba mnoga od дебр
дебы, де-бы, деж -бы  -  gdzież by
девясин  -  dziewięćsił
девят  -  dziewięć
девятдесят  -  dziewięćdziesiąt
девятнадцет  -  dziewiętnaście
девятсто  -  dziewięćset
деж  -  gdzież
дежбы, деж-бы  -  gdzież by
де зме  -  gdzie jesteśmy. Де зме были znaczy 
  jednak „gdzie byliśmy”
декади, де-кади  -  nieprzetłumaczalne połączenie
  słów „gdzie” i „którędy”, zbliżone do słów 
  „miejscami” lub „tu i ówdzie”
деко  -  deko, dekagram
деколи, де-коли  -  nieprzetłumaczalne połączenie
  słów „gdzie” i „kiedy” zbliżone znaczeniem do
  słów „niekiedy”, lub „niektórymi czasy”
декувати (ся)  -  okopywać się, w znaczeniu 
  pejoratywnym „kryć się”, „ukrywać”
декунок  -  okop (prawdop. z niemieckiego)
деликатне  -  delikatne
деликатні  -  delikatnie
делины, дылины, дылі  -  podłoga z desek, 
  odpowiednik staropolskiego „dyle”
делия  -  delia pot. obszerna, lub zbyt szeroka 
  odzież
де-м, де єм  -  gdzie jestem. W złożeniu де-м был'
  znaczy to „gdzie byłem”
Демко  -  imię męskie, zdrobnienie od Дамян
ден  -  dzień
денко, денце  -  denko, małe dno
денне  -  dzienne
денне  -  denne
денні, денно  -  dziennie
денце, денко  -  denko
деревлянкы > деревянці
дерево  -  drzewo
деревце, деревко  -  drzewko
деревяне  -  drewniane
деревянка  -  duża chusta z twardego, 
  nieprzyjemnego materiału, zarzucana czasem na
  konia, lub używana przez biedaków
деревянці, деревлянкы  -  drewniaki
держава, государство  -  państwo
держак  -  dłuższa część cepa lub ogólnie część 
  czegoś co trzyma się „dzierży” w rękach, np. 
  trzonek grabi, motyki itp.
держати  -  trzymać, dzierżyć
дерно, дерня  -  darń
дерня  -  darń
дерти  -  drzeć
дерти ся  -  drzeć się, niszczyć - o płótnie,
  odzieży, obuwiu
дерти ся  -  krzyczeć, wrzeszczeć, drzeć się
дертя  -  darcie (np. pierza)
дес, де-с, де єс  -  gdzie jesteś, ale w złożeniu 
  де-с был' oznacza „gdzie byłeś”
деси  -  gdzieś
де сте  -  gdzie jesteście, ale w złożeniu де сте
  были oznacza „gdzie byliście”
десят  -  dziesięć
десятеры  -  l. mn. od десятеро. Dotyczy 
  rzeczowników występujących tylko w liczbie 
  mnogiej np. „десятеры сподні”
десятеро  -  dziesięcioro
десятина  -  dziesięcina, dziesiąta część
дехеть  -  dziegieć
дехтяр  -  dziegciarz
дечыє, де-чыє  -  określenie pośrednie między 
  „czyjeś” a „któreś”. Nieprzetłumaczalne 
  złożenie słów „gdzie” i „czyje”, zbliżone do 
  pojęcia „coś należące do niektórych”
деякє, де-якє  -  nieprzetłumaczalne połączenie
  słów „gdzie” i „jakie” zbliżone znaczeniem do 
  „pewne”, „niektóre”
дзвін  -  dzwon
дзвінка  -  dzwonka, karo
дзвінкє  -  dźwięczne
дзвінкувате  -  w kształcie dzwonki
дзвінник  -  dzwonnik
дзвінниця  -  dzwonnica
дзвонити  -  dzwonić
дзвонок  -  dzwonek
дзвоночкы, дзвіночкы  -  dzwoneczki (kwiatki)
дзвоняр  -  ludwisarz, lub dzwonnik
дзеленкати  -  dzwonić z rzadka małym dzwonkiem
дзендзелия  -  ziele
дзен(ь)кати  -  dzwonić z lekka, lub małym 
 dzwonkiem
дзецко, дітина  -  dziecko
дзірґати ся  -  wieszać się na kimś, w sposób dla
  niego uciążliwy, lub na czymś np. na gałęzi, płocie
  itp.
дзірґнути ся  -  zawisnąć na kimś lub na czymś
дзин  -  dzyń
дзини -  dzyń
дзюба  -  dziób ptasi, lub np. ząb u grabi
дзюбате  -  z dużym dziobem, lub w kształcie dzioba
дзюбина  -  ?
дзюбы  -  zęby u grabii (lub oczywiście l.mn. od
  дзюба - dziób)
дзюра, діра  -  dziura
дзюраве, діраве  -  dziurawe
дзюравити  -  dziurawić
дзюрчати  -  o wodzie ciurkającej np. po kamykach
дзя,  ходити дзя  -  włóczyć się дзяворе, 
  дзяпринде гнеска ту - заран інде 
  prawdopodobnie z języka Romów
дзябрати > цяпрати
дзяд  -  dziad, biedak, żebrak
дзяд  -  śmieć drobny дзяд мі влетів до ока 
  coś mi wpadło do oka
дзядивка, дзядівка  -  biedna, czasem kaleka
 kobieta, żebraczka. 
дзядивка  - „weselna funkcja” mężczyzna przebrany
  za starą żebraczkę usiłuje zastąpić Pannę Młodą u 
  boku Pana Młodego. Daje za wygraną po
  otrzymaniu wykupu (najczęściej butelki wódki)
дзямены компери  -  ziemniaki puree
дзямити  -  rozgniatać na „puree” (głównie o
  ziemniakach)
дзьвакати  -  żuć
дзьвандати  -  ględzić
дзьопа  -  chustka na głowę
дзьопа  -  żartobliwie dziewczyna, lub kobieta
дів, діл'  -  dział pierwotni prawdopodobnie wód,
  później nazwa góry, która z czasem straciła związek
  z działem wodnym
діва  -  dziewica
дівиця  -  dziewica
дівка  -  córka
дівка  -  panna
дівоче  -  panieńskie
дівча  -  dziewczę, dziewczyna
дівчатиньскє  -  dziewczyńskie, odnoszące się do 
  dziewcząt
дівчатиско  -  dziewczynisko, bez lekko 
  pejoratywnego wydźwięku jakie to słowo ma w j.
  polskim. Wyrośnięta dziewczyna przed 
 dojrzewaniem. Kobiecy „wyrostek”
дівчыти  -  być panna do wzięcia. Dosł. „pannić”
дідивскє  -  dziadkowe, będące własnością Dziadka,
  lub spadkiem po nim
дідо  -  dziadek
дідо  -  mąż ciotki, czyli siostry ojca lub matki. 
  Obecnie w całkowitym zaniku na korzyść nazwy 
  уйко – wujek. Widać tu wyraźnie pokrewieństwo
  z rosyjskim дядя w odróżnieniu od „дєдушка”
  – dziadek
дідовизна  -  spadek po dziadku
діжа  -  dzieża, drewniane półokrągłe koryto 
  wykonane z jednego kawałka liściastego,
  miękkiego drewna do wyrabiania ciasta
діжка  -  mała dzieża
діліня  -  dzielenie
ділити  -  dzielić
діл'о  -  dzieło, robota
діра, дзюра  -  dziura
діраве, дзюраве  -  dziurawe
діравити, дзюравити  -  dziurawić
дірав(л)іня, дзюрав(л)іня  -  dziurawienie
діти  -  dzieci
дітина, дзецко  -  dziecko, dziecina
дітиняче  -  dziecięce
діти ся  -dziać się w znaczeniu akcji
діти ся  -  zapodziać się gdzieś
дітяче, дітиняче  -  dziecięce
дія  -  akcja, tok np. powieści, przedstawienia
діяльнист, діяльніст  -  działalność
діяня  -  działanie
діятель, діяч  -  działacz
діяти  -  działać
діяч  -  działacz
дивак  -  dziwak
дивацтво  -  dziwactwo
дивити ся, дувувати ся  -  dziwić się
дивы  -  dziwy чуда-дивы cuda - niewidy
дивне  -  dziwne
дивні  -  dziwnie
дивовиско  -  dziwowisko, dziwaczne 
  widowisko
дивота  -  dziwota не дивота – nic dziwnego, 
  nie ma się co dziwić
дивувати ся, дивити ся  -  dziwić się 
диганяти  -  gonić, doganiać
дигінці  -  gonitwa в дигінці w gonitwie, robić
  coś „w biegu”, być zaganianym
дигінчыти  -  gonić, biec
дигонити  -  dogonić
диння, діння  > до дня 
диждати, діждати  -  doczekać
дизрити, дізрити  -  dojrzeć wzrokiem, lub 
  dopilnować
дийна, дійна  -  dojna (krowa najczęściej)
дийник, дійник  -  skopek, naczynie do dojenia
ди(й)ти, дыйти  -  dojść
дик  -  dzik
дикі/й  -  dziki
дикій потик, дикый потік  -  potok, który
  nanosi skały
дико  -  dziko
дикун  -  dzikus
дим, дім  -  dom
димениці, тімениці  -  ciemieniucha, tłusty łupież
  na głowie niemowlęcia
димениця  -  gula w pachwinie, powiększenie
  węzła chłonnego np. gdy ktoś długo kuleje 
  przesilając nogę
диння, дидня, дідня > до дня
диставати, діставати  -  dostawać, otrzymywać
диставати, діставати  -  sięgać
дистати, дістати  -  dostać, otrzymać
дистати, дістати  -  sięgnąć
дисципліна  -  dyscyplina
дитхнути, дітхнути  -  dotknąć
дитхнути ся  -  tknąć ани-м ся го не дитхнул' 
а він повідат же я го побил' nawet go nie 
  tknąłem, a on mówi, że go pobiłem. 
дитхнути ся  -  dotknąć szybko i z obawą (lub 
  niechcący) np. rozpalonej płyty pieca
дич  -  dzicz
дича, дичатко  -  dziczek
дичати  -  dziczeć
дичка  -  dziczka, dzikie (i o cierpkich owocach) 
  drzewo owocowe
дыбати  -  dybać
дыбы  -  dyby
дылі  -  podłoga z desek, dyle
дылины  -  podłoga z desek, dyle
дым  -  dym
дымити ся  -  dymić się
дырва  -  drwa, drzewo (na opał) w l. poj. дровно
  w znaczeniu polano
дырвутня, дровітня, древутня  -  drewutnia
дырґати  -  drgać, trząść
дырґніня  -  drgnięcie
дырґнути  -  drgnąć
дых  -  dech, oddech
дыхавиця  -  dychawica, astma
дыхавични/й  -  dychawiczny, astmatyczny
дыхати  -  oddychać
дыхнути  -  dychnąć, odetchnąć
дыхтіти  -  ledwo się trzymać. Oznacza, że coś
  się ledwo dostrzegalnie porusza „wisi” i lada 
  chwila może się przerwać, np warstwa mchów 
  na trzęsawisku, zawalić np pochyła ściana 
дыхтиско  -  trzęsawisko
дышлик  -  dyszel u pługa
дышель  -  dyszel
днес(ка), гнеска  -  dzisiaj
дно  -  dno
до  -  do
добати  -  dłubać
доберати ся  -  dobierać się
добивати  -  dobijać
добивати ся  -  dobijać się
добити  -  dobić
добыток  -  dobytek
добыча  -  zdobycz
добре  -  dobre
добри, добрі  -  dobrze
добри, добрі  -  o mało co добри-м не здурил' 
  o mało nie zwariowałem
Добриден, Добри/й ден  -  Dzień dobry
добри/й  -  dobry
добрицькє, добріцькє  -  b. dobre, takie dobre,
  że ach
добро  -  dobro
доброді(я)тель  -  dobroczyńca, dobrodziej
доброта  -  dobroć
добудити (ся)  -  dobudzić kogoś не міг єм ся 
  го добудити - nie mogłem go dobudzić
добудувати  -  dobudować
доважыти  -  doważyć
довг  -  dług
довгаве  -  długawe
довгє  -  długie
довгі/й  -  długi, czasem o wężu, którego lęk
  nie pozwala nazwać po imieniu
довго  -  długo
довезти  -  dowieźć
довести  -  dowieść
довж  -  b. długie
довжен  -  dłużny
довжыня  -  b. długie
довжынь  -  b. długie
довжник  -  dłużnik
довідати ся  -  dowiedzieć się
довіря  -  zaufanie
довлечы  -  dowlec
дово  -  w dół
довобриш, довобріш  -  brzuchem na dół
догваряти ся  -  kłócić się z lekka,
доглядати  -  doglądać
догодити  -  dogodzić
догорити, догоріти  -  dopalić się
дог(л')упати ся  -  domyślić się (wreszcie) 
  z wnioskiem „ale byłem głupi” (przedtem)
додавати  -  dodawać
додати  -  dodać
додерти  -  dodrzeć, doniszczyć do końca 
  odzież, obuwie itp.
до дня, диння  -  przed świtem, zanim wstanie
  świt. Praktycznie o świcie, żeby być np. na polu gdy 
  już się rozwidni całkowicie i będzie można 
  przystąpić do pracy
додуркати ся  -  dobić się, dostukać do kogoś 
  np. w zamkniętym domu
доєден  -  co do jednego
дозерати  -  doglądać, pilnować
доіти  -  doić
дойдж, дощ  -  deszcz
доказувати  -  dokazywać
докаль, докля  -  dopóki
докы  -  dopóki
доклиіти  -  dokleić
докля  -  dopóki, lub do którego miejsca
доконати  -  dokonać
докопати ся  -  dokopać się
докраяти, докроіти  -  dokroić
докрутити  -  dokręcić
докупити  -  dokupić
докучати  -  dokuczać
долігати  -  dolegać
доливати  -  dolewać
доливка  -  dolewka
долина  -  dolina
долину  -  w dół 
дол'о  -  w dół, albo na dole
дол'ов  -  w dół, do dołu
дол'он  -  dłoń
дол'ото  -  dłuto
доля  -  dola, los
дом, дим, дім  -  dom
дома  -  w domu
домашнє  -  domowe
домів, домю  -  do domu
домове  -  domowe
домовити ся  -  domówić się
домя, до мя,  -  do mnie
донести  -  donieść
доновинкы, преднивок  -  przednówek
доносити  -  donosić
доправды  - doprawdy, naprawdę
доперати  -  dopierać, np. duży palec do czubka
  buta
доперти  -  doprzeć, docisnąć
допіро  -  dopiero
допити  -  dopić
доповісти  -  dopowiedzieć
допомагати  -  dopomagać
допомочы  -  dopomóc
допоприти  -  dopieprzyć
допрах  -  kruk
доптати  -  deptać
допустити  -  dopuścić
допущати  -  dopuszczać
дора  -  mały chlebek poświęcany w trakcie mszy
  dzielony na malutkie kawałeczki, który zostaje
  z komunii przyjmowanej przez księdza i otrzymują 
  go wierni
дораб(л)яти  -  dorabiać
дораб(л)яти ся  -  dorabiać się
дорада  -  rada, porada, doradzenie komuś
дораджати  -  doradzać
дорадити  -  doradzić
дораз, одраз  -  od razu
дорастати  -  dorastać
дораховувати  -  doliczać
дорахувати  -  doliczyć
дорвати  -  dorwać
доривнати, дорівнати  - dorównać
дорижка, доріжка  -  dróżka
доризати, дорізати  -  dorżnąć drzewo
доризати, дорізати  -  dorżnąć np. chorą krowę
Дорка  -  imię kobiece
доробити  -  dorobić
доробок  -  dorobek
дорога  -  droga
дорогі/й  -  drogi, o wysokiej cenie
дорогі/й  -  drogi czyjemuś sercu
дорого  -  drogo
дорогове  -  drogowe
дорогоцінне  -  drogocenne
дорожав/а  -  b. drogie
дорожыня, дорожынь  -  b. drogie
дороснути  -  dorosnąć
доручати  -  doręczać
доручыти  -  doręczyć
дост  -  dość
доста, дост  -  dość
доставати, диставати  -  dostawać, 
  otrzymywać, sięgać
достати, дистати  -  dostać, otrzymać,
  dosięgnąć
дося, до ся  -  do siebie
досягнути  -  dosięgnąć, osiągnąć
доталь  -  dopóty
дотамаль - dotąd w znaczeniu przestrzennym,
  ale oznaczającym większy dystans niż дотля/доталь
дотесати  -  dociosać (do końca)
дотігати  -  dociągać
дотинати  -  docinać (dopasowywać cięciem)
дотиснути  -  docisnąć
дотыкати  -  dotykać
дотычыти  -  dotyczyć
дотычне  -  dotyczące
дотля  -  dopóty, dotąd w znaczeniu czasowym,
  lub przestrzennym
дотя, до тя  -  do ciebie
дотяти  -  dociąć 
дохопити, дихопити, дыхопити  -  dorwać 
  kogoś/coś w swoje ręce
дохтор  -  doktor
доцяп  -  całkiem
дошыти  -  doszyć, dokończyć szycie, lub 
  doszyć np. kieszeń
дошка, дощка  -  deska
дошмарити  -  dorzucić (czegoś), lub dorzucić 
  gdzieś (np. kamieniem)
Дошно  -  nazwa wsi
дощ, дойдж  -  deszcz
дощечка  -  deseczka, deszczułka
дощове  -  deszczowe
дояр/ка  -  dojar/z, /ka
драб  -  drab, często w znaczeniu nie wzrostu,
  lecz negatywnych cech osobowości, ktoś z lekka 
  bandytowaty
драбина  -  drabina
драбинясте  -  drabiniaste, w formie drabiny
драбник, драбиняк  -  wóz drabiniasty
дражка, дорижка  -  dróżka
драниця  -  deska darta (nie cięta) z jodły
дранка  -  sztacheta 
дранчасти/й  -  pełen sztachet
дрань  -  drań
драпати  -  drapać
драпачка  -  drapaczka, zużyta miotła
драпіжни/й  -  drapieżny
драпіжник  -  drapieżnik
дратов  -  dratwa
дрелих  -  drelich
дриб, дріб  -  owce i kozy, albo drób, ptactwo
дрибне, дрібне  -  drobne
дрибны, дрібны  -  drobne pieniądze
дрибнякы, дрібнякы  -  drobniaki
дриботлява, дріботлява  -  coś b. drobne
дрик, лрік  -  stan, tułów короткі дрик to krótki
  tułów
дримати, дрімати  -  drzemać
дримота, дрімота  -  chęć do drzemki, senność 
  „дримота ня імат” senność mnie nachodzi
дрит, дріт, дрот  -  drut
дритувати, дрітувати, дротувати  -  drutować
  naprawiać gliniane naczynia przy pomocy drutu
дритяне, дрітяне, дротяне  -  druciane, z drutu
дритяр, дрітяр, дротар  -  druciarz, naprawiający
  przy pomocy drutu
дрылити  -  pchnąć kogoś, przewrócić
дрындати  -  biec z wolna truchtem
дробеляв/а  -  b. drobne
дробелячивя, дробелячівя, дріб  -  b. drobne
дробити  -  drobić, dzielić na części
дробы -  ułamki
дровітня, древутня  -  drewutnia, pomieszczenie,
  lub tylko wiata na drwa (drewno opałowe)
дровно  -  drewno
дрот, дрит, дріт  -  drut
дротар, дритяр, дрітяр  -  druciarz
друг ( wołacz друже)  -  druh
другє  -  drugie
дружба  -  drużba
дружбити  -  drużbić, być drużbą na czyimś weselu
дружка  -  drużka, druhna
дружчыти  -  być drużką, druhną
друк  -  drąg
друк  -  druk
дручок  -  drążek (ogólnie), (jeżeli np. do wieszania 
  odzieży w хыжи to wówczas zwał się грядка), do
  wieszania kołyski, albo po prostu jako dźwignia
друшляк, брушляк  -  kożuszek bez rękawów, 
  lub długa kamizelka z niebieskiego sukna
дряче  -  coś drażniące, drące po gardle, uszach
дуб  -  dąb
дубельтове  -  podwójne
дубец  -  kawałek drewna najczęściej dębowego, 
  który wkłada się wzdętej krowie do pyska dla 
  zapobieżenia zamknięciu go
дубина  -  dębina
дубити  -  wyprawiać skórę na kierpce
дубове  -  dębowe
дуга  -  tęcza
дуга  -  klepka beczki, lub innego naczynia 
  zbudowanego z wygiętych klepek 
дуган  -  tytoń
дуганчак  -  kapciuch, woreczek na tytoń, 
  najczęściej z pęcherza zwierzęcego
дуганяр  -  sprzedawca tytoniu
дудін  -  dudnienie, łomot
дуды  -  dudy
дудл'а  -  dziupla
дудл'аве дерево  -  dziuplaste drzewo
дудлити  -  pić łapczywie, albo dużo
дудніти  -  dudnić
дудок  -  dudek
дудра/к, дудравец  -  maruda, co gdera, ględzi
  mamrocze coś
дудрави/й  -  lekko marudny, mamroczący,
  ględzący
дуже  -  dużo
дужка  -  mała klepka, np. od maselniczki 
дулити ся  -  wybrzuszać się, paczyć
думати  -  myśleć
думка  -  myśl
дунути  -  dmuchnąć
дунути  -  ruszyć błyskawicznie do biegu, 
  ucieczki itp
дупа  -  dupa, tyłek
дупати/й  -  z dużym tyłkiem
дупач  -  z dużym tyłkiem
дупка  -  część kartofla bez kiełków, pozostała 
  po krojeniu sadzeniaków (dawno z biedy)
дурак, дурень  -  głupiec
дуранкы  -  okrągłe białe śliwki
дурбак  -  osełka do ostrzenia kosy. Żart. Tępy
  człowiek
дурбакувати/й  -  tępawy
дурень  -  głupiec
дурити  -  łudzić, oszukiwać, „czarować”, 
  ogłupiać
дуркати  -  stukać np. do drzwi
дурни/й  -  głupi
дурнувати  -  mocno stukać, łomotać do drzwi,
  dobijać się uparcie
дурнувати/й  -  głupawy
дусити  -  dusić
дусяче  -  duszące, najcz. o potrawie, która jest
  sucha i nie chce przejść przez gardło np. ser
дути  -  dmuchać, dąć
дути ся  -  nadymać się, puszyć się, wydymać
  się
дуткувати  -  grzebać koło czegoś, lub w czymś,
  majstrować, kombinować
дух  -  duch
духота  -  duszna pogoda
душа  -  dusza
душа  -  wkład żelazny do archaicznego żelazka
  nagrzewany w piecu
душыня  -  duszenie
душыти ся  -  pocić się, męczyć
душок  -  duszek
дуявиця  -  silny wiatr
дяблє  -  diable
дяблятко  -  diablątko
дябол'  -  diabeł
дяк  -  pomocnik księdza czytający w cerkwi
  tzw. Apostoł
дяка  -  chęć, chrapka na coś/kogoś
дякувати  -  dziękować

	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .