ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
г Г


г  -  często zastępuje „в” np. w słowach глізти
  zam. влізти; гдарити zam. вдарити, 
  гризати zam. вризати, г него zam. 
  в него itp.
гав  -  hau (szczekanie)
гав  -  (arch. lub pol.) > гев
гавк  -  szczeknięcie добрий ма гавк o psie
  że ma donośne szczekanie
гавкати  -  szczekać, najczęściej żartobliwie,
  lub po dzięcięcemu
гавко  -  pies po dziecięcemu
гавран  -  gawron
Гаврив  -  imię męskie
гад  -  gad, też żmija, lub wąż
гадати  -  zgadywać
гадваб, єдваб  -  jedwab
гаджыпирка  -  rodzaj paproci
гаді, гадячи/й  -  gadzi, по гаді – określenie 
  ogólne, wzmacniające wypowiedź, np. але то 
  по гаді брыд – ale to brzydkie jak diabli
гадина  -  gadzina
гадиця  -  samica gada, czasem w odniesieniu 
  do żmii. Często też przekleństwo pod adresem
  kobiety, lub samicy zwierząt
гадка  -  zagadka
гадя/тко  -  mały gad, gadziątko lub 
  niepochlebne określenie dziecka, wzgl. innego 
  zwierzęcego „dziecka”
гадяче  -  gadzie, lub określenie czegoś
  negatywnego np. смрид гадячий - paskudny 
  smród, najczęściej nie mające nic wspólnego z 
  gadem
гайтив, гайтів  -  gajowy
гак  -  hak
га-ле, гав ле  -  tutaj no ! (arch.)
га-ле-га, гав-ле-гав  -  tutaj no, tutaj ! (arch.)
галикати ся  -  ruja u świń
гакувате  -  hakowate, w kształcie haka
галі/сі  -  ładny, ładniutki  (dziec.)
галикати ся  -  ruja u świń
гал'ушкы  -  pyzy z mąki i tartych ziemniaków
гал'ущанка  -  rodzaj mięty
гам  -  ham, jeść po dziecięcemu
Гамерика,  Америка  -  Ameryka
гамерицкє,  америцкє  -  amerykańskie
гамувати  -  hamować
гамулец  -  hamulec
гандель  -  handel
гандлювати  -  handlować
гандляр  -  handlarz
гандльови/й  -  handlowy
ганьба  -  hańba, wstyd
ганьбити (ся)  -  wstydzić (się), hańbić
ганьбливи/й  -  wstydliwy
ганьбяче (дашто)  -  coś mogące zhańbić, 
  lub zawstydzić 
гарагуц  -  pędziwiatr, bałamut, który nie 
  posiedzi cicho
гарат, гаратаня  -  hałas, haratanie
гаратати  -  haratać, hałasować
гарбата, чай  -  herbata
гарде  -  ładne
гарді  -  ładnie
гарди/й  -  ładny
гаренда  -  dzierżawa
гарендувати  -  dzierżawić
гарешт  - areszt, więzienie
гарештант  -  więzień, aresztant
гарештувати  -  aresztować
гарликати, галякати  - śpiewać byle jak
гармонія  -  harmonia
гарнадель  -  duża spinka do włosów
гариасити ся  -  bić się, szarpać
гариасувати ся > гарнасити ся  
гариася  -  nic dobrego „саме гарнася”
гарувати  -  harować
гарцувати  -  biegać swobodnie, harcować
гасити  -  gasić
гасник  -  przyrząd do gaszenia świec w cerkwi
гат  -  tama (mała) na rzece (за)гатити - 
  (za)tamować
гафт  -  haft
гафтувати  -  haftować
гача  -  źrebak
гачатко  -  źrebiątko
гачур  -  młody, nie trzebiony koń, mniej
  więcej 2-latek
гачура  -  młoda (do 3-ch lat) klacz, która 
  jeszcze nie miała źrebaka
гашыня  -  gaszenie
гбити > вбити
гвакы, вл'акы  -  przyrząd do transportu 
  metodą włóczenia
гвапити, вл'апити, зімати  -  złapać, ułapić
гварити  -  mówić, powiadać
гвасканя  -  głaskanie
гваскати  -  głaskać
гвасне, вл'асне  -  własne
гвашні  -  właśnie
гвіг  -  głóg
гводне, гводни  -  w dzień
гвожыти, вл'ожыти  -  włożyć
гвойти  -  wejść
гвони, вл'они  -  w ubiegłym roku
гдарити > вдарити 
гдіти > вдіти  -
гев  -  tu, tutaj (por. góralskie „haw”)
гевади, тади  -  tędy
гевс/а, /о, /от, /ы  -  ta, to, ten, te
гевсади, тади  -  tędy
гей  -  tak, w niektórych regionach Łemkowyny
гей !  -  okrzyk przy poganianiu bydła
гейс/а ! -  j.w.
гейта  -  okrzyk kierujący konie w prawo
ге-ле-ге !, гев-ле-гев !  -  (arch.) tutaj no, tutaj !
герой  -  bohater
гетта ! -  okrzyk kierujący konia w prawo
гівканя  -  przeciągły wysoki okrzyk w rodzaju:
  „hiiiii-hi-hi-hiii !” lub inna jego odmiana zwana
  hukaniem „huuuu-hu-hu-huuu !”. Nawoływanie 
  się dziewcząt w lesie lub na polu. Nierzadko
  po prostu wyrażał radość życia i nie był 
  adresowany do nikogo konkretnie.
гівно  -  gówno
гівняк  -  owad żerujący na odchodach
гівняне  -  gówniane, w znaczeniu „nic nie
  warte”
гідні, гінні  -  sporo, dość dużo
гірка  -  górka
гіркє  -  gorzkie
гіркота  -  gorzkość, gorycz
гірняк  -  góral
гірскє  -  górskie
гірч  -  b. gorzkie
гірчыця  -  gorczyca, lub coś bardzo gorzkiego
гірше  -  gorsze
гіршист  -  gorszość
гіршыти  -  gorszyć, pogarszać
гіст  -  gość
(г)історичне  -  historyczne
(г)істория  -  historia
гісь !  okrzyk przy pędzeniu/odpędzaniu kur
гіцкы  -  krótkie włoski przed uszami
  u mężczyzn i chłopców
гыбати  -  iść, biec, „zasuwać”
гыгалі  -  żart. kończyny, najcz. ręce
гыкы  -  nać ziemniaczana
гын  -  tam, ale w znaczeniu większej odległości
  niż „там”.  Być może odpowiednik 
  staropolskiego „hen” (por. góralskie „hań)
гынади  -  tamtędy, ale dalej niż „тамади”
гырміти  -  grzmieć
гырнисте поле  -  nierówne, pagórkowate pole
гыртан  -  krtań, czasem w znaczeniu - gardło
гыртанка  -  przewód krtaniowy, tchawica
гыртанне  -  krtaniowe
гырча  -  guz, narośl, gruda np. ziemi
гыцель  -  hycel
гл'ава, гол'ова  -  (poet.) głowa
Гл'аво(у)сікы  -  Święto ścięcia głowy św. Jana
  „В гл'аво(у)сікы втекл'о літо на пасікы”
  Powiedzenie o końcu lata
гл'аджениця  -  przyrząd do czyszczenia lnu z paździerza
гл'адити  -  gładzić, lub j.w. (len)
гл'адкє  -  gładkie
гл'ас, гол'ос  -  (poet.) głos
глизда  -  dżdżownica, lub glista ludzka
глина  -  glina
глиняне  -  gliniane
глинясте  -  gliniaste
г(л')убінь  -  b. głębokie
г(л')убокє  -  głębokie
г(л')убокіст  -  głębokość
г(л')убоч  -  b. głębokie
г(л')убочав/а  -  b. głębokie
г(л')убочын/ь, /я  -  b. głębokie
г(л')упе  -  głupie
г(л')упи/й  -  głupi
г(л')упий ґриб, блювак  -  grzyb niejadalny, lub lekko trujący
г(л')упота, ґупота  -  głupota
г(л')уптак, ґуптак  -  głupiec, głuptak
г(л')уха  -  ciężki tyfus
г(л')ухі/й, ґухі  -  głuchy
г(л')ухий > г(л')ухі/й  -  głuchy
г(л')ушка  -  głucha dziewczynka
г(л')ушка вітрова  -  lekka odmiana tyfusu
г(л')ушко  -  głuchy chłopiec
глядати  -  szukać
глядач  -  „szukacz”, poszukiwacz
гмерати, вмерати  -  umierać
гмервий, вмерл'и/й  -  umarły
гмертвец  -  umarły, nieboszczyk
гмертп, вмерти  -  umrzeć
гмыти, вмыти  -  umyć
гмл'а  -  mgła
гмл'е  -  mdłe
гмлисте  -  mgliste
гмлисто  -  mglisto, mgliście
Гнат  -  imię męskie
гнаткы, ґнаткы  -  przednia część sań
гнати  -  gnać, pędzić (gdzieś, lub coś/kogoś)
гначка, срачка  -  biegunka
гнеска, гнес  -  dzisiaj
гнет, гнетка  -  wnet
гнешнє  -  dzisiejsze
гнешні/й  -  dzisiejszy; „я не гнешній” nie
  jestem dzisiejszy – w znaczeniu „nie urodziłem 
  się dzisiaj” (tylko oczywiście znacznie dawniej i 
  w związku z tym wiem co i jak ma być)
гнів  -  gniew
гнівати (ся)  -  gniewać się
гнівачи/й  -  ten, który lubi się gniewać. Łatwo
  się gniewa.
гніздити ся  -  gnieździć się, często w znaczeniu 
  wiercić się, kokosić
гніздо  -  gniazdo
гніт  -  nacisk, ucisk też w znaczeniu gnębienia
гнида  -  gnida
гний, гній  -  gnój
гнийниці, гні(й)ниці, гнояниці  -  boczne
  deski wozu w których wywozi się gnój na pole
гнити  -  gnić
гнитя  -  gnicie
гныряти > ґнырати
гнобитель  -  gnębiciel
гнобити  -  gnębić
гноівка, гноянивка, гнояниця  -  gnojówka
гноіти  -  gnoić w znaczeniu nawozić gnojem
гнояк  -  owad kręcący się przy gnoju
гнояниці, гнийниці, гнійниці  -  deski od wozu, którym wozi się gnój
гноярня  -  gnojowisko
гнути  -  giąć
го  -  co ? Pytanie zawsze występujące
  samodzielnie. Odpowiadamy nim na czyjeś 
  wołanie, lub ponawiamy własne.  Obecnie
  zdecydowanie wypierane przez што
гобель  -  strug, hebel
гоблик  -  mały, lub kształtowy hebelek
гоблюване  -  heblowane, strugane
гоблюванкы  -  wióry z heblowania
гоблювати  -  heblować, strugać
говедо  -  ladaco, też bydlę
говедже мясо  -  wołowina
говядина  -  wołowina
годен  „быти годным” - być w stanie coś
  znieść uczynić, wytrzymać. Я не годен того
  сл'ухати - nie mogę, nie jestem w stanie tego 
  słuchać
година  -  godzina
годинник  -  zegar
годиняр  -  zegarmistrz (?)
годити  -  godzić (zwaśnionych)
годити ся  -  godzić się na coś
годити ся  -  targować się, dogadywać np. 
  co do ceny
годовля  -  hodowla
годувати (pol.) > ховати  -  hodować
гойдати (ся)  -  kołysać (się)
гойні, гойно  -  bogato, rozrzutnie
гойни/й  -  bogaty, hojny
гойнувати  -  rozrzucać się groszem, żyć ponad
  stan (dochodząc w końcu do długów, lub ruiny)
голен  -  goleń
голіня  -  golenie
гол'іст  -  nagość
гол'и/й  -  goły, nagi
голити ся  -  golić się
гол'о  -  goło, nago
гол'ова  -  głowa
гол'овати/й  -  z dużą głową
гол'овач  -  głowacz, ktoś z dużą głową
гол'овне  -  główne
гол'овні  -  głównie
гол'овня  -  głownia, przypalone z końca, krótkie 
  drewno
гол'од  -  głód
гол'оджыня  -  głodzenie
гол'одивка  -  głodówka
гол'одити  -  głodzić
гол'одни/й  -  głodny
гол'одно  -  głodno
гол'одове  -  głodowe
гол'одувати  -  głodować
гол'опуп  -  z gołym pępkiem, goło, też
  w znaczeniu „nieopierzone pisklę”
гол'ос  -  głos
гол'ос  -  ton, jeden z głosów w śpiewie
  wielogłosowym
гол'осити  -  głosić
гол'осно  -  głośno
гол'осувати  -  głosować
гол'ота  -  hołota
гол'ошыня  -  głoszenie
гол'уб  -  gołąb 
гол'убінкы  -  rodzaj grzybów
гол'убці  -  gołąbki (potrawa)
гол'убятко  -  gołąbiątko, mały gołąbek
  pisklę gołębia
гол'уз  -  gałąź
гол'узя  -  gałęzie, raczej w znaczeniu obciętych
  i leżących na kupie niż na drzewie
голя  -hola, stop
голяк  -  brzytwa
голяр  -  fryzjer, golibroda
гоміл'ка  -  gomółka, ser (lub ziemniaki) z miętą
  pieczone na święto „Матка Біжа”
гомок > гоміл'ка
гонения  -  awantura, bijatyka z gonitwą, 
  lub prześladowanie kogoś, np. grupy 
  etnicznej, religijnej itp.
гонити ся  -  ruja u psa, również negatywne 
  określenie o rozpustnych ludziach, głównie 
  kobietach
гонор  -  honor
гонорови/й  -  honorowy, czasem w znaczeniu 
  negatywnym, pyszałkowaty, wyniosły, dumny
гонорувати ся  -  pysznić się czymś, nosić dla
  zaimponowania innym, dla dodania sobie
  splendoru
гончар  -  obwoźny sprzedawca garnków 
  (najczęściej glinianych). Prawdopodobnie 
  pierwotnie musiało to brzmieć „горнчар”, od
 „горнец - garnek ”ale było niewygodne w wymowie 
  i z tego względu „р” wypadło 
гоп!  -  okrzyk mający rozbawić dziecko 
  podrzucane do góry
гоп! гоп!  - hop! hop! Okrzyk mający zwrócić uwagę 
  kogoś odległego.  
гооо!  -  wstrzymywanie koni
гопа!  -  okrzyk przy podrzucaniu dziecka 
  dla rozbawienia go
гопкати  -  (dzieć.) podskakiwać, lub podrzucać 
  dziecko
гопкош  -  przezwisko tego, który podskakuje
гопнути  -  podskoczyć, czasem też żartobliwie 
  skoczyć 
гора  -  góra
горб  -  garb terenowy. Garb w zn. defektu
  budowy człowieka to „горбина”
горбаль  -  garbus, człowiek z garbem
горбати/й  -  garbaty
горбина  -  garb
горбити ся  -  garbić się
горбок  -  pagórek
гордист  -  duma
гордити ся чымси  -  być dumnym 
  z czegoś/kogoś
горе  -  w górę
гореч  -  b. gorzkie
гори, горі  -  w górę np. „іти гори гором” iść
  po górze, lub po wsi - w górę
гориє  -  pali  np. „гориют мі лиця” palą
  mnie policzki
горизнач, горізнач  -  na wznak
гористе  -  górzyste
горит  -  pali się
горити  -  palić się, często w znaczeniu że się bardzo mocno pali
горнец  -  garnek
горнути  -  garnąć 
горня  -  garnczek
горнятко  -  garnuszek
городити  -  grodzić
горох  -  groch
горохнянка, горошанка  -  nać, łodygi grochu
горст > жменя
горстка >  жмінка
горувате  -  pagórkowate, lekko górzyste
горчык  -  garnczek
горяч  -  b. gorące, lub b. gorąco
горяче  -  gorące
горячка  -  gorączka u człowieka/zwierzęcia, lub na dworze
горячкувати  -  gorączkować
горячо  -  gorąco
Господ  -  Pan, najczęściej w znaczeniu Pan Bóg
господар  -  gospodarz bardziej uroczyście, (zwykle „ґазда”)
Господи  - Panie (Boże)
гостец  -  gościec
гостина  -  gościna, przyjęcie z okazji, lub bez
гостинни/й  -  gościnny
гостити  -  gościć, ugaszczać
готове  -  gotowe
готувати, готовити, варити  -  gotować jedzenie
гра  -  gra w coś, lub na czymś
граб  -  grab
Граб  -  nazwa wsi
грабати  -  grabić (np. siano)
грабачкы  -  kobiety grabiące coś
грабкы  -  drzewce z 4-ma zębami mocowane do kosy, 
          podczas koszenia zboża. Czasem pałąk
граблі  -  grabie
граво  -  organki
град  -  grad
градобитя  -  gradobicie
грамота  -  pismo, zwykle pochwalne, lub nadające przywilej, dyplom
границя  -  granica
граничыти  -  graniczyć
граничне  -  graniczne
грати  -  grać na czymś
грати  -  grać w coś
грач  -  gracz
гребати  -  grzebać (w czymś)
гребін  -  grzebień
греблиця  -  zgrzebło
гребля  -  grobla
гребсти, гребати  -  grzebać
Грек  -  grek
греміт  -  (poet) grzmot
грецкє  -  greckie
гречка  -  gryka
гриб  -  grób
грива  -  grzywa
гривати/й  -  grzywiasty
гривкасти/й гол'уб  -  gat. gołębia
гризати > вризати
гризне, грізне  -  groźne
грийник, грійник  -  grzejnik
грим, грім  -  grom, grzmot
гримати  -  hałasować np. walić mocno w dezwi, też kaszleć „grzmiąco”
гримнути  -  upaść z hukiem, lub kaszlnąć j.w.
грити, гріти  -  grzać
грих, гріх  -  grzech
Гриц  -  imię męskie
гриш, гріш  -  pieniądz(e)
гришыти, грішыти  -  grzeszyć
гришни/й, грішни/й  -  grzeszny
гришник, грішник  -  grzesznik
грызти, кусати  -  gryźć, kąsać
грызти  -  np. o butach, które uwierają
грызти ся  -  gryźć się, w znaczeniu martwić bardzo
гробар  -  grabarz
гробове  -  grobowe
грозити  -  grozić
грозно, виноград  - winogrono
гром, грим, грім  -  grom, grzmot
громада  -  gromada
громадити  -  gromadzić
грошы  -  pieniądze
грошове  -  pieniężne
груб  -  b. grube
груба  -  kobieta w ciąży. O kobiecie tęgiej mówi się 
  груба баба, natomiast o kobiecie w ciąży po prostu
  она груба.
грубе  -  grube
грубеза  -  b. grube „ależ grube”
грубе тіл'о, л'ыда  -  udo
грубінь  -  b. grube
грубіст  -  grubość
грубнути  -  zwiększać swoją grubość
грубо  -  grubo
грубч  -  b. grube
груд  -  pierś kobieca (jedna z dwóch piersi)
груда  -  gruda
Груден  -  Grudzień
груди  -  piersi kobiece, lub pierś męska
грудка  -  grudka
грудньове  -  grudniowe
гружати  -  w znaczeniu ruszać, poruszać do
  góry i na dół z odgłosem np. „гружати масл'о”
  robić masło 
грузкє  -  grząskie
груник, грунок  -  pagórek (prawdop. obcego poch.)
група  -  grupa
групово  -  grupowo
групови/й  -  grupowy
грушка  -  gruszka
грушка  -  grusza
грушкове дровно  -  grewno z gruszy
грушкувате  -  gruszkowate, w kształcie gruszki
грущанка, юха з грушок  -  kompot z suszonych śliwek
грявк  -  wrzask
грявчати  -  wrzeszczeć
гряділь  -
грядка  -  grządka
грядка  -  żerdka w izbie, do wieszania odzieży
грянути  -  upaść paskudnie, grzmotnąć
губа  -  huba
губити  -  gubić kogoś
губы, ґрибы  -  grzyby
гугнави/й  -  mówiący przez nos, niewyraźnie
гугнати  -  mówić przez nos, niewyraźnie
гудакы  -  żart. lub po dziec. muzykanci
гудати  -  (dzieć) grać na instrumencie 
гудати  -  (dzieć) rżnąć np. drzew lub świnię
гудриска  -  byle jakie łachy, łachmany
гудры  -  ubranie pogardliwie, łachy
гузер, гузир  -  dolna część snopka zboża, albo pnia ściętego drzewa
гузиця  -  żartobliwie, lub złośliwie tyłek
гу(й)цкати  -  szczuć psa
гук  -  huk
гукати > гівкати 
гукати ся, галикати ся  -  ruja u świń
гукнути  -  huknąć
гуля  -  pędzenie, odpędzanie gęsi
гуля-гуч  -  j.w.
гулянка  -  hulanka
гуляти  -  tańczyć, hulać
гунцвут  -  huncwot
гуня  -  gruba sukienna kurtka zimowa - męska
гунька  -  kurtka dla chłopca, lub „lżejsza” гуня
гупи/й, гл'упи/й  -  głupi
гуптак, гл'уптак, ґуптак  -  głupiec, głuptak
гура  -  hura
гурдити ся  -  ścinać się np. o mleku w trakcie 
  gotowania, które już się nie przegotowało, 
  lecz utworzyły się „hurdy”
гуркати  -  trzeć po czymś nierównym,
  wywołując hurkotanie
гуркати  -  wywoływać hurkot, np. kamień 
  w żarnach, też o niedelikatnym masowaniu kogoś
гуркнути  -  burknąć, odezwać się niegrzecznie,
  wrogo
гуркотати  -  hurkotać, wywoływać hurkotanie
гуркот, гуркіт  -  hurkot, hałas 
гурма  -  hurma, gromada ludzi
гурчати  -  hurczeć, hurkotać
гус  -  gęś
гусак  -  gąsior
гусар  -  huzar, lub husar
гусениця  -  gąsienica
гусє  -  gęsie
гусинці  -  gęsie odchody
гуска  -  ptaszek trochę większy od 
  „жовтогрудкы”
гусовец  -  rozbójnik (?)
густе  -  gęste
густіти  -  gęstnieć
густити  -  zagęszczać
гусю! гусю!  -  przywoływanie gęsi
гуся(тко)  -  gąsiątko
гусяр  -  pasterz gęsi
гусяче  -  gęsie
гусячкы  -  gęsia skórka
гута  -  huta, najczęściej szkła
гуторити  -  mówić, przemawiać
гуфналь  -  rodzaj gwoździa do podkowy
гучати  -  huczeć
гучок  -  mały wodospad
гушлі  -  skrzypce (gęśle)
гушляр  -  skrzypek
гущ  -  b. gęste coś
гущав/а  -  b. gęste (raczej o zaroślach)
гущавина  -  gęstwina (zdecydowanie o lesie, 
  najczęściej młodniku, lub gęstych, dolnych 
  partiach starego lasu)	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .