ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk O o
 
o  -  о
oaza  -  оазис, оаза
oba, obaj  -  оба
obalenie  -  зверніня, выверніня, обаліня
obalić  -  звернути, превернути, обалити
obarczyć  -  обтяжыти, обвинити ?
obawa  -  легкій страх
obawiać się  -  бояти ся (кусьцьок)
obcas  -  обчас
obcesowo  -  неделикатні
obcęgi  -  кліщы
obchodzenie się  -  обходжыня ся
obchodzić  -  обходити
obciągać  -  обтігати, покрывати
obciążać  -  обтяжати, обвиняти
obciążenie  -  обтяжыня
obcierać  -  обтерати, вытерати
obcinać  -  обтинати, одризувати
obcisły  -  кісний, прилігаючий до тіл'а 
obcokrajowiec  -  чужостранец
obcokrajowy  -  чужостранний
obcować  -  быти, мати контакт
obcowanie  -  преставаня (з дакым)
obcy  -  чужий, вібчий
obczyzna  -  чужына
obdarowywać  -  обдаровувати
obdartus  -  обірванец 
obdarty  -  обдертий
obdarzyć  -  обдарити
obdukcja  -  обдукция
obdzielić  -  обділити
obdzierać  -  обдерати
obecnie  -  тераз, тепер
obecność  -  (при)сутнист, бытя
obecny  -  (при)сутний, бытний *
obejmować  -  обнимати
obejrzeć  -  обізрити
obejście  -  обыстя
obelga  -  образа
obelżywy  -  образливий
oberża  -  корчма при дорозі
obezwładnić  -  обнерухомити *
obfitość  -  czegoś дуже чогоси
obfity  -  велькій, рясний
obiad  -  пол'уденок, обід
obicie  -  обитя
obiecywać  -  обіцювати
obieg  -  обліт *
obiegać  -  облітувати *
obiegowy  -  облітний *
obiekcja  -  заувагы, застережыня
obiekt  -  обєкт
obiektyw  -  обєктив
obiektywizm  -  обєктывізм
obiektywny  -  обєктывний
obierać  -  оберати, выберати, чыстити
obieralny  -  выберальний
obietnica  -  обіцянка
obijać  -  обивати
objadać  -  обідати
objaśniać  -  тл'умачыти, обясняти 
objaśniający  -  тл'умачучий, обясняючий
objaśnienie  -  тл'умачыня, обясніня
objaw  -  ознака, прояв
objawiać  -  проявяти
objawienie  -  прояв(л)іня
objazd  -  обізд ?
objazdowy  -  обіздовий
objeżdżać  -  обіжджати
objęcie  -  обнятя
objętość  -  обєм(нист)
oblec  -  обл'ожыти
oblegać  -  облігати
oblekać  -  облікати
oblężenie  -  обл'ога *
obliczać  -  обраховувати
oblicze  -  твар
obliczenie  -  обрахуваня
obligacja  -  обліґация, зобовязаня
oblizywać  -  облизувати
oblubienica  -  облюбениця 
oblubieniec  -  облюбенец
obładowywać  -  обл'адовувати
obława  -  обл'ава
obłąkanie = obłęd  -  дур, безрозумнист, * ? ошаліл'іст
obłąkany  -  здурил'ий, безрозумний, * ошаліл'ий
obłęd  -  дур, безрозумнист * ошаліня
obłędny  -  безрозумний * шалений
obłok  -  хмарка
obłowić się  -  нахапати ся, набрати дачого
obłożnie  -  полежні *
obłożyć  -  обл'ожыти
obłuda  -  дволича, * обл'уда
obłudnik  -  дволичник, * обл'удник
obłudny  -  дволичний, * обл'удний
obły  -  позаокругляний
obmacać  -  пообзыряти, обмацяти
obmierzły  -  омерзл'ий
obmierznąć  -  омерзнути
obmowa  -  огварка, огваряня
obmurować  -  обмурувати
obmyślać  -  обдумувати
obnażać  -  вказувати гол'іст, зоблікати
obnażony  -  гол'ий, зоблечений
obniżać  -  обнижати
obniżenie  -  обнижыня
obniżka  -  обнижка
obojczyk  -  ключыця
obojętnieć  -  вшыткоєдніти ?
obojętność  -  вшыткоєднист ?
obojętny  -  вшыткоєдний ?
obok  -  при
obopólny  -  обопільний ?
obora  -  стайня
obosieczny  -  двосічний
obowiązek  -  обовязок, повиннист
obowiązkowość  -  обовязковіст
obowiązkowy  -  обовязковий
obowiązujący  -  обовязуючий
obowiązywać  -  обовязувати
obozować  -  стояти табором
obozowisko  -  стоянка табору
obozowy  -  таборовий
obój  -  обой
obóz  -  табор
obrabiać  -  обраб(л)яти
obracać  -  обертати
obrachować  -  обрахувати
obrachunek  -  обрахунок
obradować  -  радити, обрадувати
obramować  -  обрамити, * обрамувати
obrastać  -  обрастати
obraz  -  образ
obraza  -  образа
obrazek  -  образок
obrazić  -  образити
obrazowy  -  образовий
obraźliwy  -  образливий
obrażenia  -  раны, потовчыня
obrąbek  -  обрубіня
obrączka  -  обручка, персьцін, перстін
obręb  -  преділ', границя
obrębiać  -  обрубяти
obręcz  -  обруч
obrok  -  обрик
obrona  -  оборона
obronność  -  обороннист
obronny  -  оборонний
obrońca  -  оборонец
obrośnięty  -  оброснений
obrotność  -  спрыт, обротнист
obrotny  -  спрытний, обротний
obrotowy  -  обертавий * ?
obroża  -  накарчник
obróbka  -  обробка
obrócić  -  обернути
obrót  -  оборот, оберніня
obrus  -  настольник, * ? обрус
obrywać  -  обрывати, зрывати
obrządek  -  обрядок ?
obrzęd  -  обряд
obrzędowy  -  обрядовий
obrzęk  -  опухлина 
obrzękły  -  опухл'ий 
obrzucać  -  обмітувати
obrzydliwość  -  паскудзтво, обрыда *
obrzydliwy  -  паскудний, обрыдний *
obrzydnąć  -  обрыднути *
obrzydzenie  -  обрыда *
obrzydzić  -  обрыдити
obsada  -  добір, скл'ад, обсада
obsadka  -  ручка
obsadzać  -  доберати
obserwacja  -  обсервация
obserwator  -  обсерватор
obserwatorium  -  обсерваторюм
obserwować  -  обсервувати
obsługa  -  обсл'уга
obsługiwać  -  обсл'угувати
obstalować  -  замовити
obstalunek  -  замов(л)іня
obstawać  -  обставати
obstrukcja  -  обструкция
obsypywać  -  обсыпувати
obszar  -  простор
obszarnik  -  землевл'асник
obszerny  -  велькій
obszycie  -  обшытя
obszywać  -  обшывати
obudzić  -  зобудити
obumarły  -  загмерл'ий
obumierać  -  загмерати
oburzać  -  зл'остити, згнівувати * 
oburzenie  -  позл'ощыня ся, (з)гніваня, *
oburzony  -  позл'ощений, згніваний, *
obustronny  -  обосторонний
obuwie  -  обутя
obwieszczać  -  огол'ош(ув)ати
obwieszczenie  -  огол'ошыня
obwiniać  -  обвиняти
obwisać  -  окляпати ?, вісити, вісіти
obwoluta  -  обволюта
obwołać  -  обкликати, выбрати
obwód  -  обстай * ?
obwódka  -  обрамка 
oby  -  жебы
obycie  -  обытя
obyczaj  -  обычай
obydwaj  -  оба
obyty  -  обытий
obywać się  -  обходити ся (обыйти ся)
obywatel  -  державан *
obywatelski  -  державанскій *
obywatelstwo  -  державанство *
obżarstwo  -  обжерство 
ocaleć  -  выратувати ся
ocalenie  -  выратуваня
ocalić  -  выратувати
ocean  -  окєан
oceaniczny  -  окєанний
ocena  -  оціна
oceniać  -  оціняти
ocet  -  оцет (віцту)
ochładzać  -  охол'оджати
ochłonąć  -  остыти, опамятати ся
ochoczy  -  охочий
ochota  -  охота
ochotniczy  -  охотничий
ochotnik  -  охотник
ochraniać  -  охороняти
ochrona  -  охорона
ochronny  -  охоронний
ochrypły  -  охрипнений
ochrypnąć  -  охрипнути
ociągać się  -  озерати ся ?
ociekać  -  обтікати
ociemniały  -  шлєпий, шліпий, отемніл'ий
ocieniać  -  отіняти
ocieplać  -  отепляти
ocierać  -  чухати
ociężałość  -  тяжкіст
ociężały  -  тяжкій
ocknąć  -  вічкнути 
oclenie  -  обл'ожыня мытом
oclić  -  обл'ожыти мытом
octowy  -  віцтовий
ocukrzyć  -  оцукрити
oczarować  -  очарувати
oczekiwać  -  чекати, ждати
oczekiwanie  -  чеканя, жданя
oczerniać  -  очерняти
oczko  -  очко
oczyszczać  -  очыщати
oczytany  -  очытаний
oczywistość  -  очывиднист
oczywisty  -  очывидний
oczywiście  -  очывидно
od  -  од
oda  -  ода
odbarwić  -  одфарбити
odbicie  -  одбитя
odbić  -  одбити
odbiegać  -  одлітувати, рижнити ся
odbierać  -  одберати
odbijać  -  одбивати
odbiorca  -  одберач *
odbiorczy  -  одбера(в)чий *
odbiornik  -  одбірник * ?
odbiór  -  одбераня
odbitka  -  одбитка
odblask  -  одблиск
odbudowa  -  одбудова
odbudować  -  одбудувати
odbywać  -  быти, брати участ
odchodzić  -  одходити
odchudzać  -  одхуджати
odchylać  -  одхыляти
odchylenie  -  одхыліня
odciągać  -  одтігати
odciążać  -  одтяжати
odcień  -  одтін
odcięcie  -  одтятя
odcinać  -  одтинати
odcinek  -  одризок, одрывок, участок *
odcisk  -  одтиск, одпечаток
odcisk  -  мозоль
odciskać  -  одтискати
odcyfrować  -  одчытати чысл'о
odczepić  -  одчыпити
odczucie  -  одчутя
odczuć  -  одчути
odczuwać  -  одчувати
odczyn  -  реакция ?
odczynnik  -  реаґент 
odczyt  -  одчыт
odczytać  -  одчытати
oddać  -  оддати
oddalać  -  оддаляти
oddalenie  -  оддаліня
oddalony  -  оддалений
oddany  -  одданий
oddawać  -  оддавати
oddech  -  оддых
oddychać  -  дыхати
oddychanie  -  дыханя
oddział  -  одділ'
oddziaływać  -  діяти, впл'ывати
oddziaływanie  -  діяня, впл'ываня
oddzielać  -  одділяти
oddzielny  -  оддільний
oddźwięk  -  одзвук
odebrać  -  одобрати
odechcieć się  -  одохтіти ся
odegrać się  -  одпл'атити
odejmować  -  однимати
odejmowanie  -  одниманя
odejście  -  одхід, одыйтя
odejść  -  одыйти
odemknąć  -  одомкнути
odepchnąć  -  одопхати
odeprzeć  -  одперти
oderwać  -  одорвати
oderwanie  -  одорваня
odesłać  -  одосл'ати
odetchnąć  -  одотхнути
odezwa  -  одозва ?
odezwać się  -  одозвати ся
odgadywać  -  одгадувати, згадувати
odgałęzienie  -  одгал'ужыня
odganiać  -  одганяти
odgarniać  -  одгартати
odginać  -  одгынати
odgłos  -  одгол'ос
odgrażać się  -  грозити, одгрожувати ся
odgrodzić  -  одгородити
odgrywać  -  грати, одогравати
odgryzać  -  одкусувати
odgrzebywać  -  одгребувати
odgrzewać  -  одгривати
odjazd  -  одъізд
odjeżdżać  -  одіжджати
odkażać  -  одкажати
odkażający  -  одкажаючий
odkażanie  -  одкажаня
odkąd  -  одколи
odkleić  -  одклиіти, одліпити
odkładać  -  одкл'адати
odkłonić  -  одхылити
odkopać  -  одкопати
odkorkować  -  одкоркувати
odkręcić  -  одкрутити
odkroić  -  одкроіти
odkrycie  -  одкрытя
odkrywać  -  одкрывати
odkupiciel  -  іскупитель 
odkupić  -  одкупити
odkupienie  -  одкупіня
odkurzacz  -  одпорошач
odlatywać  -  одлітувати
odlecieć  -  одлетіти
odległość  -  оддаленист, одстай, * одлегл'іст 
odległy  -  далекій, одстайний *
odlepiać  -  одліпяти
odlew  -  одлив *
odlewać  -  одливати *
odlewnia  -  одливарня *
odliczać  -  одраховувати
odliczenie  -  одрахуваня
odlot  -  одлет *
odludek  -  одлюдок
odludny  -  безлюдний
odłam  -  одл'ам
odłamać  -  одл'амати
odłazić  -  одходити, одл'азити
odłączyć  -  одл'учыти
odłożyć  -  одл'ожыти
odłóg  -  тл'ок
odłupać  -  одл'упити, одкырхнути, одл'амати
odma  -  одма
odmarznąć  -  одмерзнути
odmawiać  -  одмавяти
odmęt  -  бездення * гл'убінь
odmiana  -  одміна
odmieniać  -  одміняти
odmienność  -  одміннист
odmienny  -  одмінний
odmierzać  -  одмірювати
odmłodzić  -  одмол'оджати
odmowa  -  одмова
odmowny  -  одмовний
odmówić  -  одмовити
odmrozić  -  одморозити
odmrożenie  -  одморожыня
odmrożony  -  одморожений
odmykać  -  одмыкати, отверати
odnająć  -  одна(й)няти
odnawiać  -  однавяти
od niechcenia  -  не барз хтячы * ?
odniesienie  -  однесіня
odnieść  -  однести
odnoga  -  однога
odnosić  -  (się)  -  односити (ся)
odnośnie  -  што до, што ся тычыт, односительні *
odnośnik  -  выносник *
odnośny  -  дотычний, * тычучий ся
odnowa  -  однова
odosobnić  -  одділити, дати осибне місце, ізолювати
odosobnienie  -  одділіня, ізоляция
odór  -  смрид
odpadać  -  одлітувати
odpadki  -  одшмаркы, одхідкы, обризкы
odparcie  -  одбитя, одпертя 
odparować  -  одбити, одпарувати
odparzenie  -  одпариня
odparzyć  -  одпарити
odpędzać  -  одганяти
odpiąć  -  одоп(н)яти
odpieczętować  -  одпечатувати
odpierać  -  одперати, одбивати
odpis  -  одпис
odpisać  -  одписати
odpłacić  -  одпл'атити
odpłynąć  -  одпл'ынути
odpływ  -  одпл'ыв
odpoczynek  -  одпочынок
odpoczywać  -  одпочывати
odpokutować  -  одпокутувати
odporność  -  одпорнист
odporny  -  одпорний
odpowiadać  -  одповідати
odpowiedni  -  одповідній
odpowiedzialność  -  одповідальнист
odpowiedzialny  -  одповідальний
odpowiedź  -  одповід
odpór  -  одпор, одпір, одбитя
odprasować  -  выпрасувати
odprawa  -  інструктаж, одповід, одправіня
odprawiać  -  высыл'ати, рыхтувати высыл'ку
odprężać  -  одпружати
odprężenie  -  одпружыня
odprowadzać  -  одпроваджати
odpruć  -  одпороти
odsprzedać  -  одпродати
odsprzedaż  -  одпродай
odpust  -  одпуст
odpuszczenie  -  даруваня грихів, выпущыня
odpuścić  -  дарувати грихы, выпустити
odpychać  -  одпыхати
odpychający  -  одпыхаючий
odpychanie  -  одпыханя
odra  -  одра
odrabiać  -  одрабяти
odraczać  -  одрачати
odradzać  -  одроджувати
odrastać  -  одрастати
odraza  -  одраза
od razu  -  одраз
odrażający  -  огыдний ? 
odrąbać  -  одрубати
odrębność  -  оддільнист, осибнист, окреміст
odrębny  -  осибний, окремий, оддільний
odręczny  -  ручний
odrętwiały  -  стерпнений
odrętwienie  -  стерпніня
odrobina  -  кыршына, частинка
odroczenie  -  одрочыня
odrodzenie  -  одрода, одроджыня
odrodzić się  -  одродити ся
odróżniać  -  одрижнити 
odróżnienie  -  одрижніня
odruch  -  рефлєкс
odruchowy  -  рефлєксовий
odrywać  -  одрывати
odrzec  -  одречы, одповісти
odrzucać  -  одмітувати
odrzutowiec  -  реактывний самольот
odrzutowy  -  реактывний
odrzwia  -  дверины
odrzynać  -  одризувати
odsetek  -  процент
odsetki  -  проценты
odsiadywać  -  сідити
odsiecz  -  поміч
odsiew  -  одсів
odskocznia  -  трамполіна, одскочня
odskoczyć  -  одскочыти
odskok  -  одскок
odsłona  -  одступа, картина 
odsłonić  -  одступити
odstąpić  -  одступити
odstęp  -  одступ
odstępca  -  одступник
odstępne  -  одступне
odstępstwo  -  одступство
odstraszyć  -  одстрашыти
odstręczyć  -  одопхати, знеохотити
odsunąć  -  одсунути
odsyłacz  -  одсыл'ач
odsypać  -  одсыпати
odszkodowanie  -  одшкодуваня
odszukać  -  (од)найти
odśrodkowy  -  одсерединний, * одцентровий
odświeżyć  -  одсьвіжыти
odświętny  -  сьваточний
odtąd  -  од (х)товды
odtrącać  -  оддрыляти * ? оддрыляти
odtrutka  -  одтрутка
odtwarzać  -  одтворяти, реконструвати
odtwórca  -  граючий ролю, одтворяч ?
oduczać  -  одовчувати
odurzać  -  одурювати
odurzenie  -  одуриня
odwadniać  -  одводняти
odwaga  -  одвага
odwalić  -  одвалити
odwar  -   одвар
odważnik  -  тягарец, важник *
odważny  -  одважний
odważyć  -  одважыти
odwdzięczyć się  -  одвдячыти ся
odwet  -  одпл'ата, реванж
odwetowy  -  реванжыстивскій, реванжыстовскій
odwiązać  -  одвязяти
odwieczny  -  одвічний
odwiedzać  -  одвиджати
odwiedziny  -  одвидины
odwijać  -  одвивати
odwilż  -  одмяк, mówi się też że розпустил'о на двори
odwlekać  -  одвлікати
odwodnić  -  одводнити
odwodnienie  -  одводніня
odwodzić  -  одводити
odwołać  -  одкликати
odwołanie  -  одкликаня
odwód  -  обстай * 
odwracać  -  обертати
odwracalny  -  цофальний * ?
odwrotność  -  противнист 
odwrotny  -  противний
odwrót  -  одступ, na ~ на против
odwykać  -  одзвычаяти ся
odwzajemniać się  -  вертати, ? одпл'ачати ?
odyniec  -  дик самец
odzew  -  одзыв
odziedziczyć  -  дистати по кымси 
odzienie  -  облечыня
odzież  -  облечыня, ноша, убраня
odzieżowy  -  облечыньовий, убраньовий
odznaczenie  -  одзначыня
odznaczyć  -  одзначыти
odznaka  -  одзнака
odzwierciedlać  -  одзеркалити
odzwierciedlenie  -  одзеркаліня
odzwyczajać  -  одзвычаяти
odzyskać  -  дистати назад, вернути си
odzywać się  -  одзывати ся
odżałować  -  оджал'увати
odżyć  -  оджыти
odżywczy  -  оджывчий
odżywiać się  -  жывити ся, кормити ся
odżywianie  -  жывіня, корміня 
ofensywa  -  наступ
ofensywny  -  наступовний
oferować  -  оферувати, пропонувати
oferta  -  оферта, пропозиция
ofiara  -  офіра, жертва
ofiarność  -  (само)жертвеннист * ?
ofiarny  -  (само)жертвенний * ?
ofiarodawca  -  жертводавец
ofiarować  -  офірувати
oficer  -  офіцер
oficjalny  -  офіцияльний
oficyna  -   фліґель, бічна або задня част будинку з выходом на подворец, мал'а друкарня
ofuknąć  -  гуркнути (на дакого)
ogar  -  гінчий пес *
ogarek  -  огарок
ogarniać  -  обхопяти, обнимати
ogień  -  оген
ogier  -  оґєр
oglądać  -  обзерати
oglądać się  -  озерати ся
oględność  -  здержанист ?
oględziny  -  обзераня
ogłada  -  огл'ада
ogładzać  -  огл'аджати
ogłaszać  -  огол'ошувати
ogłoszenie  -  огол'ошыня
ogłuchnąć  -  огл'ухнути
ogłupiały  -  одурил'ий
ogłupieć  -  огл'упіти, здурити
ogłuszyć  -  огл'ушыти
ognik  -  огник
ogniotrwały  -  огньоодпорний
ogniowy  -  огньовий
ognisko  -  огниско, ватра
ogniskowa  -  фокус
ogniskować  -  скупяти, зосереджувати, * концентрувати
ognisty  -  огенний ?
ogniwo  -  огниво
ogolić  -  оголити
ogołocić  -  огол'отити
ogon  -  оґін
ogonek  -  оґоник
ogorzały  -  присмагнений *
ogólnie  -  всемістні, в цілку * ?
ogólnik  -  оклепана фраза, поверхник * ?
ogólnikowy  -  поверхниковний * ?
ogólny  -  всемісцний, поцілковий * ?
ogół  -  вшыток, ціл'ок, * na ~ в цілку * по більшости, найчастіжше
ogórek  -  огурок
ogórkowy  -  огурковий
ograbić  -  обрабувати, обдерти, ограбити
ograniczenie  -  ограничыня
ograniczony  -  ограничений
ograniczyć  -  ограничыти
ogrodnictwo  -  загородництво, садивництво
ogrodnik  -  загородник, садивник
ogrodowy  -  загородовий, садовий
ogrodzenie  -  огороджыня
ogrodzić  -  огородити
ogrom  -  велич
ogromny  -  великаньскій
ogród  -  загорода
ogródek  -  загоридка
ogryzać  -  огрызати, обкусувати
ogryzek  -  огрызок, огрызя
ogrzewacz  -  огривач
ogrzewać  -  огривати
ogrzewanie  -  огриваня
ohyda  -  огыда
ohydny  -  огыдний
o ile  -  о кілько, коли -  ?
ojciec  -  отец
ojcostwo  -  вітцівство, отчество
ojcowizna  -  отчына, вітчына ?
ojcowski  -  вітцівскій
ojczym  -  другій отец, отчым ?
ojczysty  -  ридний
okalać  -  оточувати
okaleczenie  -  окалічыня
okaleczyć  -  окалічыти
okamgnienie  -  очымінь
okap  -  (о)капкач *
okaz  -  навказ *
okazały  -  велькій, навказний *
okazanie  -   вказаня
okaziciel  -   вказуючий ?
okazja  -  оказия
okazowy  -  навказний
okazyjnie  -  оказийні
okazyjny  -  оказийний
okazywać  -  вказувати
okiełznać  -  оховзнати
okienko  -  віконце, выглядик, обл'ачок
okiennica  -  заткальниця
oklaski  -  ляпканя
oklaskiwać  -  ляпкати
okleić  -  оклиіти
oklepany  -  оклепаний
okład  -  окл'ад
okładać  -  окл'адати
okładka  -  о(б)кл'адин(к)а
okłamywać  -  циґанити
okno  -  вікно, обл'ак, выгляд
oko  -  око
okolica  -  околиця
okolicznik  -  обставник ?
okolicznościowy  -  оказийний * 
okoliczność  -  оказия, обставина ?
okoliczny  -  околичний
około  -  приближні * 
okop  -  декунок, окоп
okopać  -  задекувати
okopcić  -  окіптити
okostna  -  окістниця *
okowy  -  оковы, кайданы
okólnik  -  окружник * циркуляр 
okólny  -  окружний, * циркульний
okpić  -  оциґанити
okradać  -  окрадати
okrakiem  -  чеперато
okrasa  -  омаста, оздоба
okrasić  -  омастити
okratować  -  ократувати
okrąg  -  округ
okrągły  -  округл'ий
okrążać  -  окружати
okrążenie  -  окружыня
okres  -   час, перйод, вік, сезон
okresowy  -  часовий, перйодычний, сезоновий
określać  -  осл'овити * ?
określenie  -   осл'овіня * 
określony  -  осл'овений, * конкретний
okręcać  -  овивати кісно ?, обертати
okręg  -  округ
okręgowy  -  округовий
okręt  -  шыф
okrętowy  -  шыфовий
okrężny  -  окружний
okroić  -  окроіти
okropność  -  окропнист
okropny  -  окропний
okruch  -  о(д)кырх ? , кыршына
okrucieństwo  -  зьвірство ?
okruszyna  -  (о)кыршына
okrutnik  -  зьвірстник ?
okrycie  -  вкрытя ?
okrywać  -  вкрывати
okrzepnąć  -  зміцніти, окрипнути ?
okrzesać  -  окресати
okrzyczany  -  гол'осний, сл'авний, осл'ав(л)ений ?
okrzyk  -  крикніня, крик
okrzyknąć  -  окрикнути, огол'осити 
oktawa  -  октава
okucie  -  окутя
okular  -  окуляр
okularnik  -  окулярник
okulary  -  окуляры
okulista  -  окуліста
okulistyka  -  окулістыка
okultyzm  -  окультызм
okup  -  выкуп
okupacja  -  окупация
okupant  -  окупант
okupić (się)  -  выкупити (ся,) запл'атити
okupować  -  окупувати
olbrzym  -  великан
olbrzymi  -  великаньскій
olcha  -  вільха
oleander  -  олеандер
oleisty  -  олиістий
olej  -  олій
oligarcha  -  оліґарха
oligarchia  -  оліґархя
olimpijski  -  олімпійскій
oliwa  -  олива
oliwić  -  оливити
oliwka  -  оливка
oliwny  -  оливний
olszyna  -  вільшына
olśniewać  -  ощліпяти бляском, красом
ołów  -  ол'ово
ołówek  -  ол'увок
ołtarz  -  офтар
omackiem  -  омацкы
omal(że)  -  мал'о не
omamić  -  омам(уни)ити
omamienie  -  омам(ун)іня
omasta  -  омаста
omaścić  -  омастити
omawiać  -  омавяти 
omdlały  -  зомлілий
omdlenie  -  зомліня
omen  -  знак
omieszkać  -  занєхати, занедбати, забыти (гнеска ужыване лем зо заперечыньом „nie”)
omijać  -  миняти
omlet  -  омлет
omłot  -  мол'очыня
omłócić  -  омол'отити
omnibus  -  вшыткознавец, омнібус
omotać  -  омотати, о(б)вивати, оплянтувати
omówić  -  омовити
omówienie  -  омов(л)іня
omylić  -  омылити
omylność  -  омыльнист
omylny  -  омыльний
omyłka  -  омыл'ка
omyłkowy  -  омыльний
on  -  він
ona  -  она
ondulacja  -  ондуляция
one  -  они
onegdaj  -  колиси, давно
ongiś  -  колиси, давно
oni  -  они
oniemiały  -  оніміл'ий
onieśmielać  -  знесьміляти оно
onuca  -  онуча
opactwo  -  монастыр в котрым мешкат > opat  (верхуючий монастырйом ігумен)
opaczny  -  взипний *
opad  -  опад(аня) знижаня 
    ~ atmosferyczny дощ, шніг, град
opadać  -  опадати
opak  -  взипы
opakować  -  опакувати
opakowanie  -  опакуваня
opal  -  опаль
opalać  -  опаляти, присмагати *
opalanie  -  опаляня, присмаганя *
opalenizna  -  опаленина, смаглявина *
opalony  -  опалений, присмаглий *
opał  -  паліня
opamiętać się  -  опамятати ся
opancerzyć  -  озброіти 
opanować  -  опанувати
opanowanie  -  опануваня
opanowany  -  опануваний
opar  -  гмл'а
oparcie  -  опертя, операл'о
oparzelina  -  опарене
oparzyć  -  опарити, опечы
opasać  -  опасати
opaska  -  опаска
opasły  -  спасений
opat  -  ігумен dla klasztoru diecezjalnego архімандрита
opatentować  -  опатентувати
opatrunek  -  превязка, опатрунок
opatrunkowy  -  превязковий, опатрунковий
opatrywać  -  превязувати
opatrznościowy  -  провидинний ?
opatrzność  -  провидіня ?, якіса сила выжша (домышльні Бог)
opera  -  опера
operacja  -  операция
operator  -  оператор
operatywny  -  оператывний
operetka  -  оперетка
operować  -  оперувати
opędzać  -  оганяти
opętać  -  опутати ?
opętanie  -  опутаня, манія ? 
opieka  -  опіка
opiekować  -  опікувати 
opiekun  -  опікун
opiekuńczy  -  опікунчий
opierać  -  операти
opieszałość  -  повільнист, нерухавіст, опізнюваня
opieszały  -  повільний, нерухавий, опізняючий
opiewać  -  осьпівувати, сл'авити
opięty  -  обтягнений ?
opilstwo  -  пияцтво
opiłki  -  о(д)пил'кы, ризовины метальовы
opinia  -  опінія, погляд
opiniować  -  опініювати, выражати погляд
opis  -  опис
opisać  -  описати
opisowy  -  описовий
opium  -  опюм
oplatać  -  оплітати
oplątać  -  оплянтати
opluć  -  оплювати
opłacać  -  опл'ачати
opłacony  -  опл'ачений
opłakany  -  опл'аканий
opłakiwać  -  опл'акувати
opłata  -  опл'ата
opłatek  -  опл'аток, католицка просфора 
opłotki  -  прехід медже пл'отами, меджедворкы * ?
opłucna  -  оключниця * обол'она ключна
opływać  -  опл'ывати
opływowy  -  опл'ывовий
opodal  -  гын, недалеко 
opodatkować  -  оподаткувати
opodatkowanie  -  оподаткуваня
opoka  -  скал'а, опока
opona  -  ґума (на колесо), опона
oponent  -  противник, опонент
oponować  -  противити ся
opornie  -  тяжко
oporny  -  тяжкій, упертий
oportunista  -  опортуніста
oportunizm  -  опортунізм
opowiadać  -  оповідати
opowiadanie  -  оповіданя
opowieść  -  оповіданя
opozycja  -  опозиция 
opozycyjny  -  опозицийний
opój  -  пияк
opór  -  опір
opóźniać  -  опізняти
opóźnienie  -  опізніня
opóźniony  -  опізнений
opracować  -  опрацувати, обробити
opracowanie  -  опрацуваня, обробка
oprawa  -  оправа, рамка
oprawca  -  кат, мучытель
oprawiać  -  оправяти
oprawka  -  обраміня, обкл'адинка, ручка
opresja  -  тяжка ситуация, непек
oprocentować  -  опроцентувати
oprocentowanie  -  опроцентуваня
oprowadzać  -  опроваджати
oprócz  -  опруч
opróżniać  -  опорожняти
opryskać  -  опырскати
opryskliwość  -  опырскливіст ?
opryskliwy  -  опырскливіст ?
opryszek  -  опрышок
oprzeć  -  оперти
oprzęd  -  кокон
oprzytomnieć  -  вічкнути ся, опамятати ся
optyczny  -  оптычний
optyk  -  оптык
optyka  -  оптыка
optymalny  -  оптымальний
optymista  -  оптыміста
optymizm  -  оптымізм
opuchlina  -  опухлина
opuchły  -  опухл'ий, опухнений
opuchnąć  -  опухнути
opukiwać  -  опукувати
opustoszały  -  опустіл'ий
opustoszeć  -  опустіти
opuszczać  -  лишати, опущати 
opuszczenie  -  лишыня, опущыня
oracz  -  орач
orać  -  орати
orangutan  -  оранґутан
oranżada  -  оранжада
oranżeria  -  оранжерия
oraz  -  і
orbita  -  орбіта
order  -  ордер 
ordynacja  -  устава
ordynans  -  офіцерскій присл'ужник
ordynarny  -  грубий, простий, ординарний
ordynator  -  ординатор, кєривник шпытального одділ'у
orędownik  -  завступник * 
orędzie  -  заклик, возваня, ?
oręż  -  зброя
orężny  -  збройний
organ  -  орґан
organiczny  -  орґанічний
organista  -  орґаніста
organizacja  -  орґанізация
organizator  -  орґанізатор
organizm  -  орґанізм
organizować  -  орґанізувати
organki  -  граво
organy  -  орґаны
orgia  -  орґія
orientacja  -  орєнтация
orientalny  -  орєнтальний
orientować  -  орєнтувати
orka  -  орка
orkiestra  -  оркєстра
orlę  -  орля
orli  -  орлій
ornament  -  орнамент
ornamentacja  -  орнаментация
orny  -  орний
orszak  -  свита, почет
ortodoksja  -  ортодоксия 
ortodoksyjny  -  ортодоксийний
ortografia  -  ортоґрафія
ortograficzny  -  ортоґрафічний
ortopedia  -  ортопедия
oryginalność  -  ориґінальнист
oryginalny  -  ориґінальний
oryginał  -  ориґінал'
orzech  -  орих
orzeczenie  -  осудок, вырок, выповід
orzecznik  -  присудок ?
orzekać  -  осуджати, выповідати ся
orzeł  -  орел'
orzeźwiać  -  осьвіжати, отерезбяти
osa  -  оса
osaczyć  -  окружати, обступувати аґресивні
osad  -  осад
osada  -  селечко, присел'ок, кольонія
osadnictwo  -  заселяня
osadnik  -  осадник
osadzać  -  оселяти, осаджувати
osamotnienie  -  самота, осамотніня
osąd  -  осуд(жыня)
osądzić  -  осудити
oschły  -  сухій, неприязний
osełka  -  дурбак
oset  -  бодак
osiadać  -  осідати
osiadły  -  осіл'ий
osiągnąć  -  осягнути ?
osiągnięcie  -  осягніня ?
osiąść  -  осісти
osiedlać  -  оселити ся
osiedle  -  оселя
osiedleniec  -  оселенец
osiem  -  осем, вісем
osiemdziesiąt  -  осемдесят, вісемдесят
osiemdziesiąty  -  осемдесятий, вісемдесятий
osiemnasty  -  осемнастий, вісемнастий
osiemnaście  -  осемнадцет, вісемнадцет
osiemset  -  осемсто, вісемсто
osierocić  -  осиротити kogoś, осиротіти samemu
osiodłać  -  осідл'ати
osioł  -  осел', сомар
oskarżać  -  обвиняти
oskarżenie  -  обвина
oskarżony  -  обвинений
oskarżyciel  -  обвинятель
oskrzele  -  бронхы
oskrzydlać  -  заходити з боків, окрыляти
osłabiać  -  осл'абяти
osłabienie  -  осл'абіня
osłaniać  -  заступяти, закрывати
osławiony  -  жлісл'авний * ?
osłoda  -  осол'ода
osłodzić  -  осол'одити
osłona  -  закрытя, охорона ?
osłupiały  -  остопіл'ий
osłupieć  -  остопіти
osłupienie  -  остопіня
osmalić  -  опалити, окіптити
osmarować  -  осмарувати
osnowa  -  основа
osoba  -  особа
osobistość  -  персона
osobisty  -  особистий
osobiście  -  особисто
osobliwość  -  особливіст
osobliwy  -  особливий
osobnik  -  індивід(уум), особа, човек незнаний
osobny  -  осибний
osobowość  -  індивідуальнист, 
osobowy  -  особовий, персональний
osowiały  -  осовіл'ий ?
ospa  -  віспа
ospały  -  повільний, ?
ospowaty  -  віспуватий
ostateczność  -  крайнист
ostateczny  -  кінцьовий, крайній
ostatek  -  остаток
ostatni  -  остатній
ostatnio  -  остатньо
ostemplować  -  опечатувати
ostentacja  -  демонстратывнист
ostentacyjny  -  демонстратывний
ostoja  -  остоя, опора
ostroga  -  шпорень
ostrosłup  -  остростоп
ostrożność  -  осторожнист
ostrożny  -  осторожний
ostry  -  острий
ostryga  -  устриця
ostrze  -  вістря
ostrzegać  -  остеригати
ostrzeżenie  -  остережыня
ostrzyc  -  остричы
ostrzyć  -  острити
osunąć  -  зосунути 
oswobodzenie  -  освободжыня
oswobodziciel  -  освободитель
oswobodzić  -  освободити
oswoić  -  освоіти
oswojony  -  освоєний
oszczep  -  ощеп, ? спис, ? копія (легка до метаня) ?
oszczerca  -  огваряч, наклепник
oszczerczy  -  огварний, наклепний 
oszczerstwo  -  огварка, наклепа
oszczędności  -  зашпарка
oszczędnościowy  -  шпарний, ощадньовий ?
oszczędność  -  шпарливіст, ощаднист
oszczędny  -  шпарливий, ощадний
oszczędzać  -  шпарувати, ощаджати
oszołomić  -  очмелити, причмелити
oszołomienie  -  очмеліня, причмеліня
oszukać  -  оциґанити
oszukańczy  -  циґаньскій
oszust  -  циґан
oszustwo  -  циґаньство
  -  ось
ościenny  -  сусідній, заграничний
oścież  -  остеж
ość  -  вістка
oślep  -  ошлєп
oślepiać  -  ошлєпяти
oślepnąć  -  ошлєпнути
ośmielać  -  осьміляти
ośmieszać  -  осьмішати
ośnieżyć  -  ошніжыти
ośrodek  -  осередок
oświadczać  -  заявяти, деклярувати
oświadczenie  -  заявліня, деклярация
oświadczyny  -  спросины ???
oświata  -  осьвіта
oświatowy  -  осьвітовий
oświecać  -  осьвічати
oświecenie  -  осьвічыня
oświetlenie  -  осьвітліня
oświetlić  -  осьвітлити
otaczać  -  окружати, отачати
otchłań  -  бездоння
oto  -  ото
otoczenie  -  оточыня
otoczyć  -  окружыти, оточыти
otok  -  оток
otomana  -  канапа, отомана, софа
otóż  -  отже
otręby  -  отрубы
otrucie  -  отрутя
otruć  -  отрути
otrzaskać  -  звыкнути, обыти 
otrząsnąć  -  отрясти
otrzewna  -  обришниця *
otrzeźwić  -  отерезбити
otrzymać  -  дистати
otucha  -  надія, одвага
otulić  -  отулити
otwarcie  -  отвертя, отверто, явні
otwartość  -  отвертист, отворений
otwarty  -  отвертий
otwierać  -  отверати 
otwór  -  діра, дзюра
otyłość  -  тустист, опасл'іст
otyły  -  тустий, опасл'ий, грубий
owa  -  тота
owacja  -  овация
owad  -  овад, інсект
owadobójczy  -  овадобивчий ?
owal  -  оваль
owalny  -  овальний
owca  -  у(в)ця
owczarek  -  увчарок
owczarnia  -  у(в)чарня
owczarz  -  у(в)чар
owdowiały  -  овдовіл'ий
owdowieć  -  овдовіти
owieczka  -  овечка, увечка
owies  -  овес
owijać  -  овивати
owładnąć  -  овол'одіти
owo  -  тото
owoc  -  овоч, плід
owocny  -  плідний, пл'одотворний
owocować  -  приносити пл'оды, мати овочы
owrzodzenie  -  чырякы
owrzodziały  -  чырякуватий
owrzodzieć  -  дистати  -  чыряків
owsianka  -  вівсянка
owszem  -  так, радо * ?
ozdabiać  -  прикрашати, здобити
ozdoba  -  прикраса, оздоба
ozdobny  -  декоратывний, оздобний, прикрашаючий
oziębić  -  остудити, охол'одити
oziębienie  -  охол'оджыня, остуджыня
oziębłość  -  остуднист *
oziębły  -  остудний
ozimina  -  озимина
oznaczać  -  означати
oznajmiać  -  повідати
oznajmienie  -  повіджыня
oznaka  -  знак, симптом
ozon  -  озон
ozór  -  язык (велькій)
ożenek  -  женячка, оженок
ożenić się  -  оженити ся
ożyć  -  ожыти
ożywczy  -  ожывчий
ożywiać  -  ожывяти
ożywienie  -  ожыв(л)іня
ożywiony  -  ожыв(л)ений
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .