ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk R r
 


rabarbar  -  ревен, ревін
rabat  -  знижка
rabin  -  рабін
rabować  -  рабувати
rabunek  -  рабунок
rabunkowy  -  рабунковий
rabuś  -  грабитель, розбійник, грабіжник
rachityczny  -  рахітычний
rachmistrz  -  рахувач, рахмайстер * ?
rachować  -  рахувати
rachuba  -  рахуваня, розрахунок
rachunek  -  рахунок
rachunkowość  -  рахунковіст
racjonalista  -  рацйоналіст(а)
racjonalizacja  -  рацйоналізация
racjonalizować  -  рацйоналізувати
racjonalność  -  рацйональнист
racjonalny  -  рацйональний
raczej  -  скоре, ліпше
raczek  -  рачок
raczkować  -  рачкувати
raczyć  -  хтіти (ледво) 
   ~ się честувати ся, вгощати ся Bóg 
   ~ wiedzieć Бог (його) знає
rad  -  рад
rada  -  рада
radar  -  радар
radca  -  радник
radio  -  радийо
radioaktywny  -  радийоактывний
radiofonia  -  радийофонія
radioodbiornik  -  радийо(приймач) ?
radioskopia  -  радийоскопія
radiosłuchacz  -  радийосл'ухач
radiostacja  -  радийостация
radiotelegrafista  -  радийотелєґрафіста
radioterapia  -  радийотерапія
radiowy  -  радийовий
radny  -  член рады
radosny  -  радисний
radość  -  радист
radować  -  радувати
radykalizm  -  радыкалізм
radykalny  -  радыкальний
radykał  -  радыкал'
radzić  -  радити
radziecki  -  радъяньскій
rafa  -  рыф
rafineria  -  рафінерия
raj  -  рай
rajd  -  райд
rak  -  рак
rakieta  -  ракєта
rama  -  рама
ramię  -  рука выж(ш)е віктя
rampa  -  рампа
rana  -  рана
randka  -  східка * ?
ranga  -  ранґа
ranić  -  ранити
ranny  -  ранений
ranny  -  ранишній
rano  -  рано
raport  -  рапорт
raportować  -  рапортувати
rapsodia  -  рапсодия
raptem  -  раптом
raptowny  -  раптовний
rasa  -  раса
rasizm  -  расизм
rasowy  -  расовий
raszpla  -  рашпля
rata  -  рата
ratować  -  ратувати
ratownictwo  -  ратовництво
ratownik  -  ратовник
ratunek  -  ратунок
ratunkowy  -  ратунковий
ratusz  -  ратуш
ratyfikacja  -  ратыфікация
ratyfikować  -  ратыфікувати
raut  -  раут
raz  -  раз
razem  -  разом
razić  -  разити
razowy  -  разовий
raźny  -  жывий, жвавий
rażący  -  ражучий
rąbać  -  рубати
rąbek  -  рубок, рубчык
rączka  -  ручка
rączy  -  скорий, ручий
rdza  -  (а)рджа
rdzawy  -  рджавий
rdzenny  -  коринний
rdzeń  -  серединник, стыржень корень, ядро
rdzewieć  -  рджавіти
reagować  -  реаґувати
reakcja  -  реакция
reakcjonista  -  реакцйоніст(а)
reakcyjny  -  реактывний
reaktor  -  реактор
realia  -  реаліі
realista  -  реаліста
realistyczny  -  реалістычний
realizm  -  реалізм
realizować  -  реалізувати
realność  -  реальнист
realny  -  правдивий, реальний 
reasumować  -  коротко повторити (найважніжше) резъюмувати ?
rebus  -  ребус
recenzent  -  рецензент
recenzja  -  рецензия
recenzować  -  описувати, оціняти, рецензувати
recepcja  -  бюро прийму(ваня)
recepcyjny  -  приймувачий *
recepta  -  рецепта, рецепка
rechot  -  регіт (сьміх,) рехіт (жаб)
recital  -  речіталь, сольовий концерт
recydywa  -  рецидива
recydywista  -  рецидивіст(а)
recytować  -  деклямувати
redagować  -  редаґувати
redakcja  -  редакция
redakcyjny  -  редакцийний
redaktor  -  редактор
redukcja  -  зменчаня, редукция
redukować  -  зменчати, редукувати
reduta  -  редута
refektarz  -  ідальня католицкого монастыря, або семінарюм
referat  -  реферат
referencja  -  опис (похвальний) дакого, референция, репутация
referent  -  референт
referować  -  реферувати, оповідати о дачым
refleks  -  рефлєкс, одбитя, одблиск
refleksja  -  роздум, рефлєксия
refleksyjny  -  роздумливий, рефлєксийний
reflektant  -  згол'ошуючий ся, маючий охоту на дашто
reflektor  -  рефлєктор, сьвітич *
reflektować  -  мати охоту (на штоси)
reforma  -  реформа
reformacja  -  реформация
reformować  -  зміняти, реформувати
refren  -  рефрен, присьпів
regał  -  поличник *
regaty  -  реґаты
regencja  -  реґенцтво
regeneracja  -  одтвориня, однов(л)іня реґенерация
regenerować  -  одтворяти, одновяти, реґенерувати
regent  -  реґент
region  -  реґіон
regionalny  -  реґіональний
regulacja  -  реґуляция
regulamin  -  устав, спис порядку ?
regularność  -  реґулярнист
regularny  -  реґулярний
regulator  -  реґулятор
regulować  -  реґулювати
reguła  -  правил'о
rehabilitacja  -  регабілітация
rehabilitować  -  регабілітувати
reja  -  рей
rejent  -  нотарюш, нотареуш, начальник канцеляриі
rejestr  -  реєстер
rejestracja  -  реєстрация, запис до дачого
rejestrować  -  реєструвати, записувати
rejon  -  рейон
rejs  -  рейс
rekapitulować  -  коротко повторити змысел' (сенс)
rekin  -  рекін ? Впровадити латиньску назву ?
reklama  -  рекляма
reklamacja  -  реклямация
reklamować  -  реклямувати
rekolekcje  -  католицкы репетициі реліґійны
rekomendacja  -  пре(д)порука ?
rekomendować  -  пре(д)поручати ?
rekompensata  -  рекомпенсата
rekontrować  -  реконтрувати, противконтрувати
rekonwalescencja  -  здоровіня
rekonwalescent  -  оздоровенец *
rekord  -  рекорд
rekordzista  -  рекордсмен
rekreacja  -  рекреация, одпочынок (для набраня втраченых сил'), 
      преміна (повтоне твориня)
rekrut  -  реґрут
rekrutacja  -  асентерунок, набір, вербунок
rekrutować  -  наберати, вербувати
rektor  -  ректор
rektyfikacja  -  очыщаня, ректыфікация
rektyfikować  -  очыщати, ректыфікувати
rekwirować  -  заберати (найчастіжше для войска), реквірувати
rekwizycja  -  забераня, реквізиция
rekwizyt  -  реквізит
relacja  -  оповіданя, реляция, справозданя
relaks  -  одпочынок духовий, релякс
relatywizm  -  релятывізм
relegować  -  вымітувати (з выжшой школ'ы)
relief  -  рельєф, пляската ризба тіж мапа плястычна терену
religia  -  реліґія
religijność  -  реліґійнист
religijny реліґійний
relikwia  -  мощы
remanent  -  контрольний спис, інвентар
reminiscencja  -  ремінісценция, вспомніня (нераз несьвідомы), 
           одгол'осок, одзвук
remis  -  реміс, ? ничыя (выграна)
remisowy  -  ремісовий ?
remiza  -  депо ? 
remont  -  ремонт
remontować  -  ремонтувати
ren  -  єлень півничний, рен(іфер)
renegat  -  ренеґат, одступник, яничар, п(е)ревертник
renesans  -  одроджыня
renifer  -  реніфер, півничний єлень
renkloda  -  ренкльода
renoma  -  знанист, сл'ава, розгол'ос, ренома
renomowany  -  знаний (шыроко), сл'авний, реномуваний
renons  -  ренонс, брак карт даного кольору
renta  -  рента ?
rentgen  -  рентґен
rentgenolog  -  рентґенольоґ
rentgenologia  -  рентґенольоґія
rentowny  -  опл'ачальний, даючий хосен
reorganizacja  -  зміна орґанізациі, реорґанізация
reperacja  -  направа
reperować  -  направяти
repertuar  -  репертуар
repetent  -  другоричняк
repetować  -  повтаряти рик в школі
repetycja  -  повтаряня
replika  -  репліка (копія дачого), одповід в дискусиі 
replikować  -  одповідати, одтворювати дашто
reportaż  -  репортаж
reporter  -  репортер
represja  -  репресия
reprezentacja  -  представництво
reprezentacyjny  -  представничий
reprezentant  -  представник
reprezentować  -  представничыти
reprodukcja  -  репродукция
reprodukować  -  репродукувати
republika  -  ре(с)публика
republikanin  -  ре(с)публикан
republikański  -  ре(с)публиканьскій
reputacja  -  опінія, репутация
resor  -  ресор
resort  -  ресорт, одділ', част
respekt  -  уважаня, пошана
respektować  -  уважати, пошановувати
restauracja  -  ресторан, одновіня, 
           (при)верніня до попереднього стану 
restaurator  -  ресторатор
restaurować  -  однав(л)яти
restrykcja  -  ограничыня, застережыня, рестрикция, 
restytucja  -  приверніня, направіня шкоды, реституция
reszta  -  решта
resztka  -  решткы
retorta  -  реторта, огньоодпорна комора, 
        або шкляна посуда в формі файкы
retoryczn/y  -  красомовчий, ораторскій, реторычний, 
      ~/е pytanie зьвіданя, на якє не жде ся одповіди (бо она знана)
retoryka  -  штука (і теория) премовы, реторыка
retusz  -  ретуш
retuszować  -  ретушувати
reumatyczny  -  реуматычний
reumatyzm  -  реуматызм, раматыс
rewanż  -  одпл'ата, реванж
rewanżować  -  одпл'ачати, реванжувати
rewelacja  -  (велькє) одкрытя, сенсация
rewelacyjny  -  небывалий, надзвычайний
rewers  -  реверс, задня сторона
rewia  -  шумний показ, ревя
rewident  -  ревізор, ревідент
rewidować  -  ревідувати, контролювати, зміняти
rewizja  -  контроля, прегляданя, ревізия
rewizjonista  -  ревізйоніста
rewizjonizm  -  ревізйонізм
rewizor  -  ревізор
rewizyta  -  одвізита * ?
rewizytować  -  одвізитувати *?
rewolucja  -  революция
rewolucyjny  -  революцийний
rewolwer  -  револьвер
rezeda  -  резеда
rezerwa  -  запас
rezerwat  -  резерват, заповідник
rezerwista  -   запасовник
rezerwować  -  резервувати
rezerwowy  -  запасовий, резервовий
rezerwuar  -  резервуар, збірник
rezolucja  -  резолюция, ухвал'а
rezolutny  -  рішытельний ?
rezonans  -  резонанс, одклик, одзвук
rezultat  -  нашлідок, результат
rezurekcja  -  (католицка) воскресна утреня
rezydencja  -  резиденция
rezydent  -  резидент
rezydować  -  резидувати, мешкати
rezygnacja  -  зречыня ся, резиґнация
rezygnować  -  зречы ся
reżim  -  режім
reżyser  -  режысер
reżyseria  -  режысерия
reżyserować  -  режысерувати
ręcznie  -  ручні
ręcznik  -  ручник
ręczny  -  ручний
ręczyć  -  ручыти
ręka  -  рука
rękaw  -  рукав
rękawica  -  рукавиця
rękawiczka  -  рукавичка
rękodzielnik  -  ремісник, рукодільник
rękodzieło  -  рич ручной роботы, ручне діло
rękojeść  -  ручка
rękojmia  -  порука, ґваранция
rękopis  -  рукопис
robactwo  -  хробачивя
robaczywy  -  хробачний
robak  -  хробак
rober  -  робер (в бріджу)
robić  -  робити
robocizna  -  робота ? *
roboczy  -  робітний
robot  -  робот
robota  -  робота
robotniczy  -  робітничий
robotnik  -  робітник
robótki  -  робіткы 
rocznica  -  ричниця
rocznie  -  ричні, рично
rocznik  -  ричник
roczny  -  ричний
rodaczka  -  землячка
rodak  -  земляк
rodowity  -  родовитий
rodowód  -  родовід
rodowy  -  родовий
rodzaj  -  рид
rodzajnik  -  родовник * ?
rodzajowy  -  родовий ?
rodzeństwo  -  братя і сестры
rodzice  -  родителі, родиче
rodzicielski  -  родительскій
rodzić  -  родити
rodzimy  -  ридний, свій
rodzina  -  родина
rodzinny  -  родинний
rodzony  -  ридний
rodzynek  -   ридкіст, ? родзинка ?
rodzynki  -  родзинкы
rogacz  -  рогач
rogatka  -  шлябан, запора
rogaty  -  рогатий
rogatywka  -  конфедератка, рогата шапка
rogowacieć  -  роговіти
rogowy  -  роговий
rogoża  -  рогожа
rogówka  -  роговинка, рогова обол'очка
roić  -  роіти
rojalista  -  рояліста, монархіста (при)сторонник короля
rojny  -  рийний
rok  -  рик, рік
rokosz  -  бунт, закол'от
rokować  -  вести перегвары, віщувати, давати надіі
rokowanie  -  прегвары, віщуваня
rola  -  роля
rola  -  земля, риля ?
roleta  -  ролєта, заступа
rolka  -  катулька, ролик
rolnictwo  -  земельництво, * рильництво ?
rolniczy  -  земельничий, * рильничий ?
rolnik  -  земельник, * рильник ?
rolny  -  земельний, * рильний ?
romans  -  романс
romansować  -  романсувати
romantyczność  -  романтычнист
romantyczny  -  романтычний
romantyk  -  романтык
romantyzm  -  романтызм
romański  -  романьскій
romb  -  ромб
rondel  -  горнец з ручком
rondo  -  рондо
rondo  -  крисы
ronić  -  тратити, ронити
ropa  -  отик
ropa  -  нафта
ropieć  -  зберати ся
ropień  -  чыряк
ropucha  -  жаба ?
rosa  -  роса
Rosjanin  -  Рускій, Росиян
rosły  -  высокій, росл'ий
rosnąć  -  роснути
rosochaty  -  росохатий
rosół  -  росил'
rostbef  -  ростбеф 
rosyjski  -  рускій, росийскій
roszada  -  рошада, рокада
roszczenie  -  домаганя, претенсиі
rościć  -  домагати ся
roślina  -  рослина
roślinność  -  рослиннист
roślinny  -  рослинний
rotmistrz  -  ротмістр
rowek  -  ярок, жол'обок, карб
rower  -  ровер, вельоципед
rowerzysta  -  ровериста
rozbestwić  -  розбісити, розпаідити
rozbicie  -  розбитя
rozbić  -  розбити
rozbierać  -  розберати, зоблікати
rozbieżność  -  розходжыня, розбіжнист
rozbieżny  -  розхідний, розбіжний
rozbijać  -  розбивати
rozbiór  -  поділ', розобраня, аналіза
rozbiórka  -  розбірка, демонтаж
rozbitek  -  розбиток, жертва 
rozbój  -  розбій
rozbójnik  -  розбійник
rozbrajać  -  розбраяти
rozbrat  -  розбрат, розрыв
rozbrojenie  -  розброіня
rozbrzmiewać  -  звучати, розлігати ся
rozbudowa  -  розбудова
rozbudowywać  -  розбудовувати
rozbudzić  -  розбудити
rozchmurzyć się  -  розхмарити ся, розмосурити ся
rozchód  -  розхід, выдаток
rozchwiać  -  розхвіяти
rozchylać  -  розхыляти
rozciągać  -  розтігати
rozciągłość  -  розтягл'іст
rozciągły  -  розтягл'ий
rozcieńczyć  -  розридити
rozcierać  -  розчухувати
rozcinać  -  розтинати, розризувати
rozczarować  -  розчарувати
rozczarowanie  -  розчаруваня
rozczesać  -  розчесати
rozczłonkować  -  розділити, розчленити розчленувати
rozczłonkowanie  -  роділіня, розчленуваня
rozczulać  -  розчулити 
rozczyn  -  розчын
rozdarcie  -  роздертя
rozdawać  -  роздавати
rozdmuchiwać  -  роздувати
rozdrabniać  -  роздрибняти
rozdrapywać  -  роздрапувати
rozdrażniać  -  роздражняти
rozdrażnienie  -  роздражніня
rozdroże  -  розпутя
rozdwoić  -  роздвоіти
rozdwojenie  -  роздвоіня
rozdymać  -  роздувати, надувати
rozdział  -  розділ'
rozdzielać  -  розділяти
rozdzielczy  -  роздільчий
rozdzierać  -  роздерати 
rozdźwięk  -  розбіжнист, дисонанс
rozebrać  -  зоблечы, розобрати
rozedma  -  розодма, розшыриня ключи
rozejm  -  п(е)реміря
rozejść się  -  розыйти ся
rozerwać się  -  розорвати ся
roześmiać się  -  роз(о)сьміяти ся
rozeta  -  розета, округл'е вікно вітражове
rozeznać  -  розознати
rozgałęziać się  -  розгал'ужати ся
rozgałęzienie  -  розгал'ужыня
rozgarniać  -  розгартати
rozgarnięty  -  понятливий, розгорнений
rozglądać się  -  роззерати ся
rozgłaszać  -  розгол'ошувати
rozgłos  -  розгол'ос, шыроко чуванист
rozgłośnia  -  радийова стация (надавча)
rozgłośny  -  гол'осний, шыроко знаний
rozgnieść  -  розпучыти
rozgniewać  -  розгнівати
rozgorączkowany  -  згорячений
rozgoryczenie  -  розгірчыня
rozgoryczyć  -  розгірчыти
rozgraniczenie  -  розділіня, розграничыня
rozgraniczyć  -  розділити, розграничыти
rozgromić  -  розгромити
rozgryźć  -  розкусити
rozgrzebywać  -  розгребувати
rozgrzeszenie  -  розгришыня
rozgrzeszyć  -  розгришыти
rozgrzewać  -  розгривати
rozhukany  -  розгуканий
rozhuśtać  -  розкол'ысати
roziskrzony  -  розъіскрений
roziskrzyć się  -  розъіскрити
rozjaśnić  -  розъяснити
rozjątrzyć  -  розъятрити
rozjechać się  -  розъіхати ся
rozjemca  -  розділяч, арбітер, посередник
rozjuszyć  -  розпаідити
rozkaprysić  -  розпустити
rozkapryszony  -  розпущений
rozkaz  -  розказ, наказ
rozkazujący  -  розказуючий
rozkazywać  -  розказувати
rozkiełznać  -  розховзнати
rozkleić  -  розклиіти, розліпити
rozkład  -  розкл'ад
rozkładać  -  розкл'адати
rozkochać  -  розкохати
rozkołysać  -  розкол'ысати
rozkopać  -  розкопати
rozkosz  -  розкош
rozkoszny  -  розкошний
rozkręcać  -  розкручати
rozkruszać  -  розкыршати
rozkrzewić  -  розроснути, розкрячыти, розпросторити
rozkuć  -  розкути, розковати
rozkulbaczyć  -  розсідл'ати
rozkupić  -  розкупити
rozkwit  -  розквит
rozkwitać  -  розквитати
rozkwitły  -  розквитнений
rozlegać się  -  роздавати ся, звучати
rozległy  -  розл'огій, шырокій
rozleniwiać  -  розлінивяти
rozlepiać  -  розліпяти
rozlew  -  розлив
rozlewać  -  розливати
rozliczać  -  розраховувати
rozliczenie  -  розрахуваня
rozliczny  -  рижний, чысленний
rozlokować  -  розмістити
rozlosować  -  розльосувати ?
rozluźnić  -  послебодити
rozluźnienie  -  послебоджыня
rozładować  -  розл'адувати
rozłam  -  розл'ам
rozłamać  -  розл'амати
rozłazić się  -  розходити ся
rozłączać  -  розл'учати
rozłączenie  -  розл'учыня
rozłożyć  -  розл'ожыти
rozłupać  -  розкол'оти, розбити ?
rozmach  -  розмах
rozmaitość  -  розмаітист
rozmaity  -  розмаітий
rozmaryn  -  розмарин
rozmawiać  -  бесідувати, ґадати, радити
rozmiar  -  велькіст, розмір
rozmiażdżyć  -  розчеревити, розпучыти
rozmienić  -  (ро)змінити
rozmieszczać  -  розміщати 
rozmieszczenie  -  розміщыня
rozmiękczać  -  розмякчати
rozmiękczenie  -  розмякчыня
rozmięknąć  -  розмякнути
rozminąć  -  розминути
rozminować  -  розмінувати
rozmnażać  -  розмнажати
rozmnażanie się  -  розмножа * ?
rozmoczyć  -  розмочыти
rozmoknąć  -  розмокнути
rozmowa  -  розмова, бесіда
rozmowny  -  бесідливий, розмовний
rozmówca  -  співбесідник ?
rozmówić się  -  розмовити ся
rozmównica  -  будка телефонічна, розмовниця
rozmysł  -  роздум, обдуманист
rozmyślać  -  роздумувати, розмышляти
rozmyślanie  -  роздумуваня, розмышляня
rozmyślić się  -  роздумати ся
rozmyślnie  -  (на)омышні, нароком ?
rozmyślny  -  нарокомний, * наомысний
roznamiętnić  -  розпалити
rozniecić  -  розпалити
roznosiciel  -  розноситель
roznosić  -  розносити
rozochocić  -  розохотити
rozognić  -  розогнити
rozpacz  -  розпач, розпука, одчай ?
rozpaczać  -   розпачати ???
rozpaczliwy  -  розпачливий ???
rozpad  -  розпад, розкл'ад, розліт ? 
rozpadać (się)  -  розпадати (ся), розлітувати (ся), розсыпувати (ся), 
rozpadlina  -  розпадлина
rozpakować  -  розпакувати
rozpalać  -  розпаляти
rozpamiętywać  -  розпамятувати
rozpaplać  -  розґадати, розтрубіти
rozparcelować  -  розділити (на парцелі)
rozpasanie  -  розпасаня, розгуляня, розпуста 
rozpasany  -  розпасаний, розпущений
rozpatrywać  -  розсмотрювати ?
rozpęd  -  розгін
rozpędzić  -  розогнати
rozpętać  -  розпутати (зняти спутаня), розпочати дашто паскудного
rozpiąć  -  розопяти
rozpieczętować  -  розпечатувати
rozpierać  -  розперати
rozpierzchnąć  -  розперхнути, розлетіти
rozpieszczać  -  розпещати
rozpiętość  -  розшыр, * шырина
rozpinać  -  розпинати
rozplatać  -  розплітати
rozplątać  -  розплянтати
rozplenić  -  розпл'одити, розмножыти, розшырити
rozpłakać się  -  розпл'акати ся
rozpłaszczyć  -  розплящыти 
rozpłatać  -  розрубати, розсічы, розризати
rozpłomienić  -  розпал'ити, розпл'аменити
rozpływać się  -  розпл'ывати ся
rozpoczynać  -  зачынати, розпочынати
rozpogodzić się  -  розхвилити ся
rozporek  -  розриз, розтятя, розпорок розпоротя
rozporządzać  -  розпоряджати
rozporządzenie  -  розпоряджыня
rozpościerać  -  розпостерати ?
rozpowiadać  -  розповідати
rozpowszechniać  -  розповсядняти *
rozpowszechnienie  -  розповсядніня *
rozpowszechniony  -  розповсяднений *
rozpoznanie  -  розпознаня
rozpoznawać  -  розпознавати
rozpraszać  -  розсіювати, розпорошати, розганяти, деконцентрувати
rozprawa  -  (судовий) процес, трактат, дисертация
rozprawiać  -  розправяти 
rozprężać  -  розпружати
rozprężenie  -  розпружыня
rozpromienić  -  розпраменити
rozprostować się  -  розпростити ся
rozproszenie  -  розсіяня, розпорошыня
rozproszyć  -  розсіяти, розпорошыти
rozprowadzać  -  розпроваджати
rozpruwać  -  розпорювати
rozprzedawać  -  розпродавати
rozprzedaż  -  розпродаж
rozprzestrzeniać  -  розпросторяти *
rozprzestrzenianie  -  розпросторяня *
rozprzęgać  -  розпригати
rozprzężenie  -  розпряжыня
rozpusta  -  розпуста
rozpustnik  -  розпустник
rozpustny  -  розпустний
rozpuszczać  -  розпущати
rozpuszczalnik  -  розпущальник
rozpuszczalny  -  розпущальний
rozpychać się  -  розпыхати ся
rozpylacz  -  розпорошач, розпыляч
rozpylać  -  розпорошати, розпыляти
rozpytywać  -  розвідувати
rozrabiać  -  закол'отник ?
rozrachunek  -  розрахунок
rozradzać się  -  розроджувати ся 
rozrastać się  -  розрастати ся
rozrąbać  -  розрубати
rozrodczy  -  розродчий
rozróżniać  -  розрижняти
rozruch  -  розрух
rozruszać  -  розрушати
rozrywać  -  розрывати
rozrywka  -  розрывка
rozrzedzać  -  розриджати
rozrzewnić  -  прислезити, * розмилити *
rozrzewnienie  -  прислезніня, * розмиліня *
rozrzucać  -  розмітувати, розшмаряти 
rozrzutność  -  розметавнист, * марнотравство
rozrzutny  -  розметавний, * марнотравний  -  
rozsada  -  розсада
rozsadnik  -  розсадник
rozsadzać  -  розсаджати
rozsądek  -  розсудок, розум
rozsądny  -  розсудний, розумний
rozsiewać  -  розсівати
rozsławiać  -  розсл'авяти
rozstajny  -  розпутний
rozstanie  -  розстаня
rozstawać się  -  розставати ся
rozstawiać  -  розставяти
rozstąpić  -  розступити
rozstęp  -  розступ
rozstroić  -  розстроіти
rozstrój  -  розстроіня
rozstrzelać  -  розстрыляти
rozstrzelić  -  розстрылити
rozstrzygać  -  рішати ?
rozstrzygający  -  рішучий ?
rozstrzygnięcie  -  рішыня ?
rozsuwać  -  розсувати
rozsyłać  -  розсыл'ати
rozsyłka  -  розсыл'ка
rozsypać  -  розсыпати
rozszarpać  -  розорвати, розторгати
rozszczepiać  -  розщыпяти
rozszczepienie  -  розщыпіня
rozszerzać  -  розшыряти
rozszerzenie  -  розшыриня
rozsznurować  -  розшнурувати
rozszyfrować  -  розшыфрувати
rozścielać  -  розстеляти
rozśmieszać  -  розсьмішати
rozświecać  -  розсьвічати
roztaczać  -  вказувати, розпросторяти ?
roztajać  -  одмякати, розтаяти
roztapiać  -  розтапяти
roztargnienie  -  розсіянист, неуважнист
roztargniony  -  розсіяний, неуважний
rozterka  -  роздертя (духове)
roztkliwiać  -  розмиляти *
roztłuc  -  розтовчы
roztyć  -  розточыти
roztopić  -  розтопити
roztopy  -  розтопы
roztratować  -  роздоптати
roztrąbić  -  розтрубити
roztrącić  -  роздрылити *
roztropność  -  розумнист, розважнист
roztropny  -  розумний, розважний
roztrwonić  -  розтратити
roztrzaskać  -  розтрискати
roztrzepanie  -  розсіянист, неуважнист
roztrzepany  -  розсіяний, неуважний
roztwór  -  розчын
roztyć się  -  спасти ся
rozum  -  розум
rozumieć  -  розуміти
rozumny  -  розумний
rozumować  -  думати 
rozumowanie  -  думаня
rozumowy  -  розумовий
rozwadniać  -  розводняти, мішати з водом
rozwaga  -  розвага
rozwarty  -  отворений, розомкнутий, тупий (кут)
rozważać  -  розважати
rozważny  -  розважний
rozweselać  -  розвеселяти
rozwiać  -  роздути
rozwiązalny  -  розвязальний
rozwiązanie  -  розвязаня
rozwiązły  -  розпущений, неморальний
rozwiązywać  -  розвязувати
rozwidniać  -  розвидняти
rozwiedziony  -  розведений
rozwierać  -  розтискати, * ? розмыкати
rozwieszać  -  розвішати
rozwiewać  -  роздувати
rozwijać  -  розвивати
rozwikłać  -  розплянтати, розвязати
rozwlekły  -  розвлечений
rozwodnić  -  розводнити
rozwodnik  -  розводник
rozwodzić  -  розводити
rozwojowy  -  розвитковий * ?
rozwolnienie  -  гначка, ? літачка, * ? ляксивка, ? wulg. срачка
rozwozić  -  розвозити
rozwód  -  розвід
rozwój  -  розвиток
rozwydrzony  -  розпущений, розгырганий
rozzłościć  -  роззл'остити
rozżalenie  -  розжаліня
rozżalony  -  розжалений
rozżarzyć  -  розжарити 
rożen  -  рожен
ród  -  рид
róg  -  риг
rój  -  рий
róść  -  рости
rów  -  рив, ярок
rówieśnik  -  ровесник
równać  -  ривнати
równanie  -  ривнаня
równia  -  ривня
równie  -  так само
również  -  тіж
równik  -  екватор
równina  -  ривнина
równo  -  ривно
równoboczny  -  ривнобічний
równoczesny  -  ривночасний
równoległa  -  паралєльна ?
równoległobok  -  паралєльнобік ?
równoległościan  -  паралєльносьцін ?
równoległy  -  паралєльний ?
równoleżnik  -  паралєльник ?
równomierny  -  ривномірний
równoramienny  -  ривнораменний
równorzędny  -  єднакій, ривнозначний
równość  -  ривнист
równouprawnienie  -  ривноправя
równouprawniony  -  ривноправний ?
równowaga  -  ривновага
równowartościowy  -  ривноцінний
równowartość  -  ривновартист 
równoważnik  -  еквівалєнт
równoważny  -  ривноважний, еквівалєнтний
równoważyć  -  ривноважыти
równoznaczny  -  ривнозначний
rózga  -  кый(ок), прутик
róż  -  руж
róża  -  ружа
różaniec  -  молитва ?
różdżka  -  паличка
różnica  -  рижниця
różnicować  -  рижницювати, диференциювати
różniczka  -   диферента * ?
różniczkować  -  диферувати * ?
różnić się  -  рижнти ся
różnobarwny  -  рижнобарвний
różnojęzyczny  -  рижноязычний
różnoraki  -  рижноракій
różnorodność  -  рижнороднист
różnorodny  -  рижнородний
różnoznaczny  -  ривнозначний
różny  -  рижний
różować  -  ружувати
różowieć  -  ружовіти
różowy  -  ружовий
rtęć  -  жыве срибл'о, ртуть
rubaszność  -  грубуватист, фамилиярнист, безцеремоніяльнист
rubaszny  -  грубуватий, безцеремоніяльний
rubin  -  рубін
rubryka  -  рубрика
ruch  -  рух
ruchliwość  -  рухливіст
ruchliwy  -  рухливий
ruchomości  -  рухомости, рухомий маєток
ruchomy  -  рухомий
ruczaj  -  ручай
ruda  -  руда
rudera  -  піврозвалина ?
rudy  -  рудий
rufa  -  зад корабля
rugować  -  выселяти, выпыхати
ruina  -  руіна, розвалиско *
ruleta  -  рулєта
rulon  -  рульон
rum  -  рум
rumak  -  румак, красота кін під сідл'о
rumianek  -  румянок
rumiany  -  румяний
rumienić się  -  румянити ся
rumieniec  -  румянец
rumor  -  гарат, дудін
rumowisko  -  розвалины
Rumun  -  Румун
rumuński  -  румуньскій
runąć  -  рунути
runiczny  -  рунічний
runda  -  рунда, круг
runo  -  руно
rupiecie  -  ґратя
rura  -  труба
rurka  -  трубка
rurociąg  -  трубопровід
rusałka  -  русал'ка
Rusin  -  Русин
rusiński  -  русиньскій
ruski  -  рускій, росийскій
ruszać  -  рушати
ruszenie  -  рушыня
ruszt  -  рошта
rusztowanie  -  рыштуваня
rutenizm  -  русинізм
rutenizacja  -  русинізация
rutyna  -  рутина, вправнист
rutynowany  -  рутинуваний, вправений
rwać  -  рвати
rwący  -  рвучий, быстрий, скорий
rwetes  -  грявк, прекрикуваня
ryba  -  рыба
rybactwo  -  рыбацтво
rybak  -  рыбак
rybołówstwo  -  рыбол'овство
rycerski  -  рыцарскій, ? вітяжзкій ?
rycerskość  -  рыцарскіст, ? вітяжзкіст ?
rycerstwo  -  рыцарство, ? вітяжзтво ?
rycerz  -  рыцар, ? вітязь ?
rychło  -  скоро, недовго
rychły  -  скорий, блискій (в часі)
rycina  -  ґравюра
rycyna  -  рицинус
ryczałt  -  умов(л)ена ставка
ryczeć  -  рычати
ryć  -  рыти
rydel  -   штыхівка ??
rydwan  -  рыдван, двоколесниця 
rydz  -  рыдж(ык)
rygiel  -  рыґєль
ryglować  -  рыґлювати
rygor  -  режім, дисципліна
rygorystyczny  -  рыґористычний
ryj  -  рыло
ryk  -  рык
rylec  -  рылец
rym  -  рым
rymarz  -  рымар
rymować  -  рымувати
rynek  -  рынок
rynna  -  рынва
rynsztok  -  стік
rynsztunek  -  рынштунок, войсковий екіпаж
ryps  -  рыпс
rys  -   знак, рыса, опис
rysa  -  рыса
rysopis  -  опис когоси 
rysować  -  рысувати
rysownica  -  рысовниця
rysownik  -  рысовник
rysunek  -  рысунок
rysunkowy  -  рысунковий
ryś  -  рысь
rytm  -  рытм
rytmiczny  -  рытмічний
rytownictwo  -  ґраверство, ризба
rytownik  -  ґравер, ризбяр
rytuał  -  рытуал', обряд, церемонія
rywal  -  рываль, противник, конкурент
rywalizacja  -  рывалізация, сопротивництво
rywalizować  -  рывалізувати, сопротивничати
ryza  -  пачка (500 шт паперя)
ryzyko  -  ризыко
ryzykować  -  ризыкувати
ryzykowny  -  ризыковний
ryż  -  рыж
ryży  -  рыжий, рудий 
rzadki  -  ридкій
rzadko  -  ридко
rzadkość  -  ридкіст
rząd  -  ряд, уряд державы
rządca  -  рядич * 
rządowy  -  урядовий
rządzić  -  рядити
rzec  -  речы
rzecz  -  рич
rzecznik  -  выразитель
rzeczny  -  ричний
rzeczownik  -  назывник
rzeczowo  -  до ричи
rzeczowy  -  доричний * ?
rzeczoznawca  -  знавец, експерт
rzeczpospolita  -  республика
rzeczułka  -  ричечка
rzeczywistość  -  істиннист ?
rzeczywisty  -  істинний ?
rzednąć  -  риднути
rzeka  -  рика
rzekomo  -  нибы же\то
rzekomy  -  мнимий, позирний
rzemień  -  ремін
rzemieślnik  -  ремес(ель)ник
rzemiosło  -  ремесл'о
rzemyk  -  ремінчык
rzepa  -  рипа
rzepak  -  поріпник * ?
rzesza  -  гурма, велика кількіст
rzeszoto  -  решето
rześki  -  сьвіжий, осьвіжний *
rzetelność  -  ретельнист, чеснист
rzetelny  -  ретельний, чесний
rzewny  -  сентиментальний, жал'існий, почутливий
rzezimieszek  -  бандыта, ризник,
rzeź  -  ризанина
rzeźba  -  ризба
rzeźbiarstwo  -  ризбярство
rzeźbiarz  -  ризбяр
rzeźbić  -  ризбити
rzeźnia  -  заризня *
rzeźnik  -  ризник
rzeźwy  -  осьвіжений, жвавий ?
rzępolić  -  рипіти
rzęsa  -  рисниця
rzęsisty  -  густий, рясний
rzęzić  -  хырчати
rzodkiew  -  редков
rzodkiewka  -  редковця
rzucać  -  метати
rzut  -  шмариня
rzutki  -  меткій, оборотливий ? 
rzutkość  -  меткіст, оборотливіст ?
rzutnik  -  проєктор
rzutować  -  проєктувати, одбивати ся на
Rzymianin  -  Римлянин
rzymski  -  римскій
rżnąć  -  ризати
rżeć  -  реготати
rżenie  -  регіт
rżysko  -  стерня
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .